Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > Agresja Niemiec przeciwko Polsce w XX i XXI wieku

Agresja Niemiec przeciwko Polsce w XX i XXI wieku

Serdeczne podziękowania dla Matki Polki za przysłanie licznych, wartościowych materiałów. Redakcja.

ŚWIATOWY KONGRES POLAKÓW (WORLD CONGRESS OF POLES)

PO Box 300614, Chicago Ł 60630, USA

Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych w II WOJNIE ŚWIATOWEJ, w wyniku agresji zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1. IX. 1939r.

RAPORT Nr 1 DOTYCZĄCY

Agresji Republiki Federalnej Niemiec przeciwko Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Warszawa 4 XII 2005 rok

AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX i XXI WIEKU

ADRESOWANY DO:

Rządów – Francji, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii (PAŃSTW STRON „UMOWY POCZDAMSKIEJz 1945 r.”)

Do Sekretarza Generalnego ONZ Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP Wice-marszałków Sejmu RP, Wice-marszałków Senatu RP

Ministra Sprawiedliwości -Prokuratora Generalnego RP

Do Parlamentarzystów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Eurodeputowanych do Parlamentu Unii Europejskiej

Do Biskupów i Kapłanów polskich

Do wszystkich Polek i Polaków w Polsce i na świecie!

ODEZWA DO POLEK I POLAKÓW!

Do Was Polki i Polacy te słowa znaczę. Dziś, na początku XXI wieku Polska jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wróg wewnętrzny i wróg zewnętrzny w ciągu 15 lat ograbił i ogołocił Polskę i Polaków z majątku narodowego. Tysiące najlepszych polskich fa­bryk, banki, handel, media – zawłaszczyli nowi okupanci Polski – kolonizatorzy z państw zachodnich.

Tej nowej antypolskiej krucjacie dziejącej się na przełomie XX/XXI wieku, podobnie jak w przeszłości, także i dzisiaj przewodzi Państwo Niemieckie, które chce wyrwać połowę terytorium Polsce. Czechom, Rosji – Kaliningrad a Litwie – Kłajpedę, założyło Unię Europejską, z pomocą, której dzisiaj Niemcy tak skutecznie i tak szybko kolonizują i germanizują Europę Środkowo- Wschodnią, w tym także i Polskę.

Tej nowej kolonizacji i germanizacji Państwa Polskiego, Polki i Polacy muszą przeciw­stawić się wszelkimi dostępnymi sposobami! Wszelkimi! Bo Niemcy dla osiągnięcia swych tu w Polsce celów kolonizacyjnych i germanizacyjnych, posługują się wszystkimi metodami, nie wyłączając swoich agentów, których mieli i mają w Polsce bez liku. A Państwo Niemieckie swą imperialną agenturę rozwinęło w czasie zaborów.

Gdy Polacy w 1918 roku wybili się na niepodległość, agenci niemieccy, austriaccy i carscy zewsząd SZKODZILI II Rzeczypospolitej Polskiej. A w chwili rozpoczęcia przez Niemcy II wojnie światowej Hitler uaktywnił w Polsce wszelkiej maści agentów i dywersantów, na czele z mniejszością niemiecką zamieszkałą w Polsce, która znając teren i ludzi, była okiem, uchem oraz jakże okrutnym administratorem niemieckiego okupanta w latach 1939-1945.

Właśnie na tej mniejszości niemieckiej mieszkającej w Polsce oraz wspomagającej okupanta niemieckiego mniejszości ukraińskiej, ciąży wciąż zbrodnia zdrady Państwa Polskiego w latach 1939 -1945.

Ja Antoni Heda – Szary będąc komendantem oddziału partyzanckiego wielokrotnie pacyfikowałem kolaboranckie wsie niemieckie, z których Ul Rzesza Niemiecka wybierała rekruta do swej armii oraz powoływała do formacji policyjnych i agenturalnych [gestapo]. Napadałem na w sie niemieckie oraz kolonistów niemieckich z dwóch powodów, aby pokazać im, kto jest tym rzeczywistym włodarzem polskiej ziemi oraz by wzmocnić morale polskiej ludności terroryzowanej i mordowanej przez okupanta niemieckiego, terroryzowanej i mordowanej także przez obywateli polskich – osadników niemieckich.

W czasie ostatniej wojny światowej Niemcy wysługiwali się polskimi i ukraińskimi agentami. A wśród nich na moim terenie, działali dwaj niezwykle groźni agenci niemieckiego GESTAPO. Pierwszy to ”łotr”, na którym Polska Podziemna wykonała wyrok śmierci. A ten drugi to agent niemieckiego GESTAPO, niejaki „Wiślicz”, który ma na swym sumieniu setki wymordowanych Polek i Polaków oraz wiele spalonych i spacyfikowanych polskich wsi.

Niemcy nie zamordowaliby tylu Polek i Polaków, gdyby nie mieli swych agentów. Także Ziemia Kielecka i Radomska nie poniosłaby tak krwawych ofiar z rąk niemieckich zbirów, gdyby nie wskazał ich niemiecki agent gestapo „Wiślicz”. Dlatego też w pierwszym rzędzie należy likwidować agenturę obcych państw !

I tenże zdrajca i łotr..”Wiślicz”, na którym ciążyła zbrodnia zdrady polskiej racji stanu, gdy w 1945 roku na Ziemię Kielecką i Radomską wkroczyli bolszewicy, zaoferował swe judaszowe umiejętności sowieckiemu NKWD, które wyniosło go na komunistycznego wojewodę kieleckiego.

I co robi tenże wojewoda kielecki „Wiślicz” [Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk] ?  Bojąc się o swą skórę, bojąc się, aby, jego kolaboracja z Niemcami nie ujrzała światła dziennego, wyłapuje i to w podstępny sposób i morduje wszystkich świadków swej zbrodniczej kolaboracji z niemieckim okupantem. A w szczególności ten zdrajca i renegat „Wiślicz” poszukiwał Akowców i Komendanta „Szarego”, a szukał nas dlatego, bo byliśmy tymi koronnymi świadkami jego potwornych zbrodni dokonanych rękami niemieckich zbirów na Ziemi Kieleckiej i Radomskiej w latach 1939 – 1945.

Wojewoda kielecki ..Wiślicz” [Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk] chcąc mnie złapać i zamordować, stworzył nawet fałszywy oddział partyzancki złożony z funkcjonariuszy UB. A gdy nie udało się „Wiśliczowi” ująć „Komendanta Szarego”, tenże renegat Wiślicz używając podstępu i prowokacji, zaaresztował moich braci i szwagrów, których UB w okrutny sposób zamordowało. Mój wywiad doniósł mi, że mordowali ich w ten sposób, iż kładli im deski na piersiach i dwóch łotrów skakało na deskach dotąd, aż połamali im zebra, aż im serca popękały.

Wrogowie „Szarego” liczyli na to, że ta potworna zbrodnia moich braci i szwagrów zmusi „Szarego” do ujawnienia się, zresztą w tym celu wcześniej dali ogłosze­nie, bym się ujawnił. A gdy to nie poskutkowało, posłużyli się fałszywymi listami pisanymi rzekomo przeze mnie do moich braci i szwagrów, by zjechali się 9 maja 1945 roku do domu moich rodziców w Małomierzycach. Listy te były doręczone moim braciom i szwagrom przez szpicla „Wiślicza” Antoniego Dziurę pseudonim „Szczęk”, który odegrał judaszową rolę znając warunki mojej rodziny. Moi bracia i szwagrowie stawili się w domu moich rodziców, gdzie sfingowana partyzantka zdrajcy i renegata „Wiślicza” przygotowała zasadzkę i zaaresztowała Stanisława i Jana Schedę oraz szwagrów Stanisława Kiełbasę i Jana Góralskiego i wywieziono ich do UB do Kielc. Podobnie rzecz miała się w innych częściach Polski. Agenci gestapo oraz różnej maści kolaboranci niemieccy, z nienawiści do Polski i Polaków, przechodzili na służbę sowieckiego NKWD. Tej ich haniebnej i zdradzieckiej posługi doświadczyło setki tysięcy obrońców Polski z AK, BCH, NSZ oraz innych polskich patriotycznych organizacji wojskowych i politycznych. Antypolskiej działalności agentów niemieckiego gestapo doświadczyłem i ja siedząc już w stalinowskim więzieniu.

Zmierzam do tego, by ostrzec Polki i Polaków, przed wszelką obcą agenturą działa­jącą w Polsce przeciwko Polsce i Polakom. Według mojego ówczesnego rozpoznania wywiadowczego, Niemcy opuszczając w 1944/45 terytorium Polski, pozostawili zamro­żonych agentów, którzy zostali uaktywniani po wielu latach. Po 1990 roku Niemcy uczynili w Polsce to samo, co robili przed wybuchem II wojny światowej. Przysłali do Polski wielu swych specjalistów od wywiadu i dywersji, którzy działając w Polsce w oparciu o zamrożone agentury niemieckie, przystąpili do wcześniej zaplanowanej ko­lonizacji i germanizacji ziem polskich, tym razem pod sztandarami Unii Europejskiej.

Na łamach pisma ŚFPK „Westerplatte” ostrzegaliśmy przed skrytobójczą antypolską polityką Republiki Federalnej Niemiec na przełomie XX/XXI wieku. Pisałem o tych niemieckich zagrożeniach wielokrotnie, pisali także inni.

Będąc świadom tego, że podobna zbrodnia wyniszczania i grabieży Narodu Polskiego dzieje się dzisiaj, z tą jeno różnicą, że liberałowie pod dyktando Niemiec i międzynarodowego kapitału – zniewalają i wydziedziczają Naród Polski z jego majątku wspólnego metodami pokojowymi, lecz cel osiągają ten sam, co III Rzesza Niemiecka Adolfa Hitlera napadając zbrojnie na Polskę.

I właśnie tej wielkiej zbrodni zniewalania i wydziedziczania Narodu Polskiego, musimy wreszcie powiedzieć „NIE!”

W tym właśnie celu polskie środowiska patriotyczne, z inicjatywy Światowej Federacji Polskich Kombatantów oraz Światowego Kongresu Polaków na wychodźstwie, opracowały „Raport Nr 1″ pokazujący agresję niemiecką na Polskę dziejącą się na przełomie XX/XXI wieku. Dokument ten zostanie wysłany do władz polskich oraz sygnatariuszy Umowy Pocz­damskiej [Wielka Brytania, Francja, Rosja, USA]. Gdy to nie pomoże, będziemy poszukiwali innych bardziej już radykalnych środków obrony Polski i jej racji stanu.

Przewodniczący Światowej Federacji Polskich Kombatantów

Płk. w stanie spoczynku  Antoni Heda – Szary

RAPORT NR 1

Dot. Agresji Republiki Federalnej Niemiec przeciwko Polsce na przełomie XX/XXI wieku

WPROWADZENIE

Motto: 3-cia Mitteleuropa ma na celu nową kompozycję oblicza Europy Środkowo Wschodniej po wycofaniu się Sowietów. Zadaniem 80-o milionowych Niemiec jest zająć ten obszar. Wszystkie środki są temu celowi poświęcone. (Henry Kissinger, b. sekretarz, stanu USA, 1998r.) (1*, str. 207)

Środowiska Polaków poszkodowanych w II wojnie światowej, w wyniku zbrojnej agresji i okupacji Polski przez zbrodniczą nazistowską El Rzeszę Niemiecką – winną ludobójstwa, jak i spadkobiercy poszkodowanych Polaków, Polacy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach kombatanckich obserwują z niepokojem – narastający zwłaszcza w ostat­nich latach – odradzający się w najróżniejszych formach, niemiecki antypolski i anty-słowiański rewizjonizm – ZAGRAŻAJĄCY pokojowi światowemu.

Ten prusko-niemiecki rewanżyzm, zamykający się w działaniach, ujmowanych od 1000 lat w hasło – DRANG NACH OSTEN, znajduje poparcie u przedstawicieli krajów mieniących się bastionami demokracji (patrz Motto), znajduje różne formy działania i istnienia – od niemieckiej ustawy zasadniczej (Konstytucji) począwszy (Art. 116 o granicach z 1937r.), poprzez wprowadzenie w sądownictwie i ustawach RFN – pojęcia INLAND, poprzez narzucanie – w niemieckim interesie – form Unii Europejskiej, a skończywszy na (jawnym i cichym) popieraniu przez władze niemieckie ziomkostw, związku tzw. Wypędzonych (E. Steinbach), czy tzw. Powiernictwa Pruskiego.

Ten prusko-niemiecki rewanżyzm, zamykający się w działaniach, ujmowanych od 1000 lat w hasło –  ‘Drang nach Osten”, charakteryzuje znamienny FAKT – ku przerażeniu i zszokowaniu Polaków, że konstytucyjne władze Rzeczypospolitej Polskiej odbudowywują na 1/3 terytorium Polski – Rzeszę Niemiecką w granicach z 1937r.

 TO jest dla Polaków SZOK i nosi znamiona ZDRADY i zaprzaństwa, ZDRADY polskiej racji stanu. A na to ZGODY być nie może i nie będzie NIGDY! (14*. Str. 73)

Poczynania te, prowadzą z jednej strony do zanegowania powojennego porządku światowego, ustalonego UMOWĄ POCZDAMSKĄ z 1945r„ KONWENCJĄ WIEDEŃSKĄ z 1969r. i USTAWĄ nr 46 z 1947r. o likwidacji państwa pruskiego, a z drugiej strony do zdjęcia odpowiedzialności z niemieckich KATÓW za popełnione ludobójstwo, zwłaszcza na słowiańskich Polakach, Rosjanach, Serbach… i uczynienia OFIAR z niemieckich KATÓW.

Przypominamy, że Polska Karta Praw Ofiary, wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP (w myśl prawa polskiego i międzynarodowego) nakłada na Władze Ustawodawcze i Wykonawcze obowiązek szczególnej troski o OFIARY, a zwłaszcza o NARÓD POLSKI jako zbiorową OFIARĘ ludobójstwa niemieckiego popełnionego w czasie II wojny światowej. (13*)

Mając powyższe na uwadze, Światowa Federacja Polskich Kombatantów, Światowy Kongres Polaków oraz niżej podpisane Stowarzyszenia Polaków poszkodowanych w II wojnie światowej, w wyniku agresji – winnej ludobójstwa – zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu l.IX. 1939r,, czują się w obowiązku-o narastającym zagrożeniu ze strony Republiki Federalnej Niemiec – powiadomić: Rządy Państw Stron Umowy Poczdamskiej, które ustaliły porządek prawny po II wojnie światowej, najwyższe Władze Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawodawcze i Wykonawcze), Eurodeputowanych do Parlamentu UE, hierarchię Kościoła Katolickiego oraz opinię polską i światową, przypominając straty poniesione przez POLAKÓW, wynikające z agresji na Polskę jak i ze zbrodni niemieckich, stan prawny i tworzoną przez Niemcy rzeczywistość.

Przestępcza (w myśl Ustawy nr 46) rzeczywistość tworzona przez obecne Państwo Niemieckie stanowi zagrożenie dla pokoju światowego, a więc wskazane jest powiadomienie zwłaszcza opinię społeczną krajów b. ZSSR, b. Czechosłowacji, b. Jugosławii, gdyż eskalacja tworzonych przez Niemcy faktów, wychodzi daleko poza granice państwowe RFN, co narusza między innymi także obszar państwowy Polski, Rosji, Republiki Czeskiej, Litwy i Białorusi.

RAPORT NR 1, oraz kolejne, które powstaną w późniejszym terminie mają na celu zwrócenia uwagi na powstające zagrożenie ze strony Niemiec. Na zakończenie pkt.

WPROWADZENIE,

Dla potwierdzenia słuszności naszej inicjatywy – zacytujemy poniższe wypowiedzi i informacje:

Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie, ja want dostarczę wschodnie landy (tj. Odzyskane przez Polskę po U wojnie światowej ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej) w taki sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali Europejczykami. (Kanclerz Niemiec G. Schroeder na spotkaniu z berlińskimi „ziomkami”- 2001r), (2*, str. 9)

Dużo pieniędzy i cierpliwości będzie potrzeba by Niemcy…, mogli pewnego dnia odzyskać duże części wschodnich obszarów, które utracone zostały w wojnie Hitlera. Wkrótce bowiem Polska zostanie członkiem Unii Europejskiej. (Kurier Szczeciński nr 221/2002. Przedruk z artykułu Dikra Kocha z tyg. DER SPIEGEL)

W Polsce istniał i sądzę, że cafy czas istnieje cafy front obrony niemieckich interesów. Ten front to aktywa niemieckich służb specjalnych, to bardzo duża grupa ludzi, która żyje za niemieckie pieniądze, która udaje niezależnych niemieckich uczonych i niezależnych publicystów. Rudi Pawelka, szef tzw. Powiernictwa Pruskiego . (Tygodnik Tylko Polska, nr 13 (238), 21.03. – 06.04. 2005, str. 10)

…Leszek Balcerowiczprzewodniczący Unii Wolności, zwrócił się do niemieckiej partii CDU   (ugrupowanie   kanclerza   Kohla   –   obecnie   p.   kanclerz   Angeli   Merkel) wsparcie finansowe. Prośbę tę niemieccy chadecy rozpatrzyli pozytywnie, powierzając materialną opiekę nad UW, związanej z CDU Fundacji im. Konrada Adenauera,

(…) Obecnie najlepszym partnerem polityków rządzących w Berlinie wydaje się być UW, a zwłaszcza jej skrzydło chadeckie (Mazowiecki, Suchocka, Rokita). (1* str. 195)

ARTYKUŁ 2.1. Cele i zadania (…) Ziomkostwa wschodnioniemieckie w pokoju wolności dążą znowu do złączenia Wschodnich Prus z całymi Niemcami. (STATUT Wszechzwiązkowego Ziomkostwa z 1994r, (14*, str. 7)

Uchwała Sejmu z dnia 10.09.2004 dot. należnych Polakom od Niemców reparacji … jednoznaczna w swej treści i jednomyślności aktu przyjęcia, jest dziś podważana przez środowiska reprezentujące interesy niemieckie,  a    usytuowane    w    naczelnych organach państwa Polskiego.

Koło poselskie POROZUMIENIE POLSKIE, Oświadczenie z 16 09 20O4r. Powyższe informacje i wypowiedzi polityków oraz FAKT, że w Niemczech NIE uznaje się  2- milionów’ Polaków za mniejszość narodową, podczas gdy mniejszość niemiecka w Polsce taki status posiada i jest szczególnie uprzywilejowana (np. przy wyborach do Sejmu RP – wbrew zapisowi w Art. 32 Konstytucji RP), w stosunku do Polaków dyskryminujących ustawą o wyborach do Sejmu – pozostawiamy już Szanownym Adresatom bez żadnego komentarza.

Dla porządku jednak wyjaśniamy, że ta uprzywilejowana mniejszość niemiecka w Polsce, która po 1989r. ujawniła swoje pochodzenie, oprócz obciążenia cywilno­prawną odpowiedzialnością odszkodowawczą względem Polaków, z całą mocą PODLEGA dzisiaj przymusowemu wysiedleniu na obszar ,NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI'” – zgodnie i Umową Poczdamską.

II.) Bilans strat Państwa Polskiego i Narodu Polskiego w II wojnie światowej

Motto 1  Wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia, mężczyzn, kobiet i dzieci, polskiej mowy i polskiego pocho­dzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Polska będzie wyludniona i zasiedlona Niemcami. (Adolf Hitler mowa 22 VIII 1939r.) (2* str, 30)

W latach 1939-45 hitlerowcy (naziści niemieccy) popełnili na Narodzie POLSKIM i obywatelach polskich wszystkich narodowości około 50.- tys. zbrodni w około 20.- tys. miejscach KAŹNI (egzekucje, akcje represyjne itp.). Obywatele polscy WIĘZIENI byli i MORDOWANI w 5877.- niemieckich obozach, podobozach… oraz więzieniach zlokali­zowanych na ziemiach polskich (okupowanej Polski)… i na terytorium (obszarze) III Rzeszy Niemieckiej. (3*, str. 11) Na porządku dziennym były egzekucje uliczne (rozstrzeliwanie i wieszanie Polaków – mężczyzn, kobiet i młodzieży) na oczach rodzin. (2*, 5*, zamiesz­czone zdjęcia).

Wskutek terroru okupanta niemieckiego utraciło życie 6,028.- miliona oby­wateli polskich, w tym wskutek działań wojennych 644- tys. osób, wskutek terroru 5,384. min. osób. (3*, str. 11)

Ogółem wyniku terroru hitlerowskiego zginęło ponad 2 – miliony POLSKICH dzieci i młodzieży. (4*,str. 1178) i ( 5*,str. 15)

Spośród ok. 200. tysięcy odebranych rodzicom w celach germanizacyjnych dzieci POLSKICH – powróciło po wojnie ok. 15 %. (tj. ok. 30.- tys.) (4*, str. 1178) i (5*, str. 15)

W niemieckich obozach zagłady; KL Auschwitz-Birkenau, Majdanku, w Sztuthoffie, Gross-Rosen, Treblince, Bełżcu, Sobiborze, Chełmie zostało ZAMORDOWANYCH 6- milionów 705 – tysięcy więźniów, w tym  1- milion 377.- tys. POLAKÓW. (3*, str. 23)

Liczba zmarłych i zamordowanych w (niemieckich) obozach koncentracyjnych i obozach wyniszczenia wyniosła 3,6.-miliona POLAKÓW i obywateli polskich. (3* str. 23)

Wciągu 2078 dni okupacji (Polski przez Niemcy) przeciętnie na dobę ginęło 2900.-obywateli polskich. (5*, str. 12) (Tyle co dnia 11.X. 2001 w N. Yorku po ataku na WTC)

W 1939r. (Niemiecki) Wehrmacht dokonał licznych mordów na (polskich) jeńcach wojennych. M. in. zamordowano obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 80 jeńców w Katowicach (w tym polskich nieletnich harcerzy), 66 pod Serockiem, 19 oficerów pod Merycą, ok. 300 żołnierzy i oficerów pod Ciepielowem, ok. 500 w Zakroczmiu, ok. 300 w Zambrowie i ok. 300 w Śladowie. Około 300 spalono żywcem we wsi Urycze. Na Śląsku, koło Rybnika, grupie jeńców kazano położyć się na ziemi i przejechano po nich czołgami! (5* str. 10/] 1)

Dowództwo Wehrmachtu ponosi odpowiedzialność za wymordowanie ponad 150 tysięcy osób (Polaków) spośród ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego i wypędzenie ze stolicy pozostałej przy życiu (polskiej) ludności, a następnie za zniszczenie miasta i zabytków polskiej kultury bez jakiegokolwiek związku z działaniami wojennymi (3*, str. II)

W Poznaniu, (4*, str. 862) Wrocławiu i Katowicach Niemcy zamordowali poprzez ścięcie na GILOTYNACH (3*) ponad 20- tysięcy Polaków, a w Gdańsku ze zwłok ludzkich niemieccy „uczeni” produkowali mydło, (4*, str. 317/318) a ze skór – abażury.

…gdybym chciał kazać rozklejać afisze za każdym razem, gdy zostanie rozstrzelanych 7.POLAKÓW, nie wystarczyłoby lasów w Polsce na te afisze. (3*, str. 12) (Hans Frank, Niemiecki gubernator GG stanowiącej część okupowanej Polski, – 6II I940r.)

TERROREM OKUPANTA NIEMIECKIEGO zostało dotkniętych  6,182.- miliona Polaków. (3*, str. 12)

2,841.- miliona Polaków pracowało, jako robotnicy przymusowi dla III Rzeszy (Niemieckiej),

2,478.- miliona Polaków zostało wysiedlonych ze swych domostw. (4*, str. 11) (Tzn. WYPĘDZONYCH -znienacka wraz z dziećmi, podczas nocy – w kilkanaście minut.)

Z Zamojszczyzny Niemcy wypędzili 110. tys. Polaków z 297 wsi oraz 30. tys. dzieci, z których pozostało przy życiu 4,5, tys.  W Zamościu Niemcy zamordowali 6-8. tys. Polaków. (5*, str. 17)

Taki miało przebieg, tak zwane WYSIEDLENIA POLAKÓW przez „cywilizowanych” Niemców!

Dedykujemy ten fragment opisu i sposoby wysiedlenia Polaków Erice Steinbach – szefowej tzw. Związku Wypędzonych.

7 stycznia 1940 roku w Płaszowie, z jednego wagonu (tzw. bydlęcego) przybyłego z Poznańskiego wydobyto ciała 28 zamarzniętych ofiar, głównie kobiet i dzieci. W Dębicy, w jednym wagonie znaleziono 30 zamarzniętych dzieci. W wielu przypadkach, ciała ofiar byty tak przylepione do ścian wagonów, że trzeba było używać kilofów… Pociągi docierały do całej Generalne Guberni: Kielce, Radom, Lublin, Kraków… (1*, str. 70)

Po likwidacji getta – z rozkazu Himmlera – w centrum Warszawy, Niemcy, zorganizowali obóz koncentracyjny dla Polaków – KL Warschau, w którym zginęło 200 tysięcy Polaków, m. in. poprzez uśmiercanie gazem w tunelu pod dworcem Warszawa Zachodnia (6*, str. 5)

Wiatach 1939-1944 (Niemcy wypędzili) wysiedlono wg ojkjalnych danych niemieckich – z tzw. Kraju Warty (woj. poznańskie) 629 595.- Polaków, ze Śląska (do końca 1942) 81.- tys., z Pomorza 124.- tys., z rej, Ciechanowa 25.- tys. łącznie ok. 800.- tys. Polaków. (5*, str. 19) Przed tymi wypędzeniami Niemcy w publicznych egzekucjach zamordowali wielu Polaków, na oczach ich rodzin. (Bydgoszcz – krwawa niedziela, Środa Wielkopolska, Krobia…) (4*)

Tylko na Kielecczyźnie i lubelskim, ofiarami ludobójstwa niemieckiego padli mieszkańcy 317.- wsi polskich, z czego 84.- zostało całkowicie zniszczonych, a ich ludność (mężczyzn, kobiety, dzieci i niemowlęta) Niemcy w CAŁOŚCI WYMORDOWALI, podobnie jak w słynnej czeskiej wiosce Lidice i francuskiej Oradoue-Sur-Glane. (7*,str.43-Apel)

Na ziemi radomskiej, na ogólną liczbę 2- miliony 409- tysięcy Polaków… straty ludności polskiej w latach 1939-1945 wyniosły; 112,997- zamordowanych (przez Niemców), 70,276.-wywiezionych do obozów, 83,328- osadzonych w więzieniach, 215, 382- wywiezionych do prac niewolniczych do Niemiec. Łączne straty to – 482, 443.- Polaków. (5*, str. 17)

W czasie okupacji niemieckiej Polski (1939-45) np. we Wronkach więziono około 28.- tys. osób… Na ogółem 44, tys. osób, więźniów w Rawiczu i Wronkach 97,1% stanowili POLACY, w tym DZIECI do lat 12 i STARCY do 84 roku tycia. (3*, str. 29)

W 1941-44r. na Wołyniu z inspiracji NIEMCÓW, bandy nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA – zamordowały w sposób okrutny ponad 120.- tysięcy Polaków i ok. 80.- tys. Ukraińców. Ofiarą mordów, które były klasycznym LUDOBÓJSTWEM padło na samym Wołyniu 60 tysięcy POLAKÓW. (11*, str.29/30) …latem 1943r.f tylko w dniach 11-12 lipca (nacjonaliści ukraińscy) dokonali jednocześnie napadu na ponad 160- wsi i osiedli POLSKICH mordując w sposób wręcz niespotykany w dziejach ludzkości (364 metodyk ponad 20.- tysięcy osób. (10*, str. 151), (zdjęcie str. 23 Raportu)

Według Źródeł polskich, w latach 1943-4 około 60.000- 80.000 POLSKICH mężczyzn kobiet i dzieci zostało ZMASAKROWANYCH na Wołyniu przez Ukraińców. (15*, str. 19) (Piłami przecinano i hakami wyrywano z żyjących serca, rąbano siekierami, rozrywano końmi, kobietom obcinano piersi, żywe niemowlęta przybijano nożami do drzew itp.)

(*) LICZBA zabitych i pomordowanych w II wojnie światowej: (3*, str. 86)

ZSRR 20.3. miliona. POLSKI 6,028.- min., Jugosławia 1,7.- min., Francja 530.- tys., Czechosłowacja 320.- rw.. (i Grecja 250.-tys., Wielka Brytania 220.-tys., USA 187.-tys.

(*) STRATY biologiczne na 1000.- mieszkańców w II wojnie światowej: (3*, str. 86)

POLSKA 220-osób , ZSRR 124.-. Jugosławia 108.-, Grecja 35.-, Albania 24.-, Cze­chosłowacja 2 i.-. Francja 13.-, Wielka Brytania 8.-, USA1,4.-…

Motto 2:    Istnienie POLSKI jest nie do przyjęcia zaprzecza podstawowym warunkom istnienia Niemiec.  Polska musi zniknąć i zniknie. Jej zlikwidowanie musi być testamentem politycznym Niemiec. Ze zniknięciem Polski upadnie… hegemonia Francji  Gen. Seecto. Twórca hitlerowskiej Reichswehry.) (8*, str. 310)

Władze Niemiec hitlerowskich uczyniły z Polski kupę gruzów, stworzyły z Polski gigantyczny obóz pracy. Wszystko, co oznaczało władzę i samodzielność było w rękach Niemców. (3*. str. 12)

Straty materialne Potski poniesione w wyniku działań wojennych i zbrodniczej okupacji hitlerowskiej wymosły  ok. 258.4  zŁ przedwojennych, $. ok. 50.- miliardów dolarów US.A (wg wartości c 1938r.u i5*. str. 17)

(**) REPUBUKA FEDERALNA NIEMIEC – spadkobierca prawny zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy  Niemieckiej – jest winna POLAKOM co najmniej 537.1.- miliarda marek  -nie  licząc odsetek, wg wartości marki z 1972r.) (9*, str. 38)

TYTUŁEM CYWILNO PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH, które nie ulegają przedawnieniu i przechodzą na spadkobierców.

Uwzględniając szczególny, moralny i prawny wymiar problemu, SEJM zobowiązuje Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzy­skanie odszkodowań cywilno prawnych dla OFIAR II wojny światowej. (Uchwała Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 czerwca 1990r.)

Analogiczną Uchwałę podjął dnia 10 września 2004r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od­nośnie należnych Polsce reperacji od Niemiec. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Wyliczone w 2005 r. przez Urząd Prezydenta m. st. Warszawy – tylko materialne straty stolicy Polski Warszawy – oszacowano na ponad 45.- miliardów dolarów USA.

(***) JEŃCY RADZIECCY byli traktowani przez Niemców w szczególnie NIELUDZKI i barbarzyński sposób… (3*, str. 55)

„Los jeńców radzieckich jest tragedią największego formatu. Z 3,6.- miliona jeńców jest dziś tylko kilkaset tysięcy zdolnych do pracy. Wielka ich część zginęła,”  A. Rosenberg, 28. 02. 1942r. (Żyd (8*, str. 18), gł. ideolog hitleryzmu, min. dla okupowanych terenów, odpowiedzialny za popełnione tam zbrodnie, skazany i stracony w Norymberdze (4*, str. 922))

Jeńców radzieckich (rosyjskich) uśmiercono w obozach i zamordowano ok. 4,5 –4,7.- miliona, (3*, str. 57)

III) STAN prawny po ZAKOŃCZENIU II wojny światowej (12*)

1.) UMOWA POCZDAMSKA

Umowa Poczdamska obowiązuje od dnia podpisania (02,08.1945 rok), jest bezterminowa (nie określa czasu obowiązywania) i zawiera cechy umów wieczystych -reguluje zagadnienia, które w prawie traktatowym zaliczane są do spraw regulowanych przez umowy wieczyste, którymi są traktaty pokoju.

Istota bezterminowości Umowy Poczdamskiej wynika stąd, że umowa ta reguluje zagadnienia niewymierne w czasie – podobnie jak wszystkie inne akty prawne, dokona­ne od dnia bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej, które regulują zagadnienie prawnej likwidacji skutków wojny na obszarze Rzeszy Niemieckiej.

Umowa Poczdamska normuje sprawy „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” oraz reguluje prawną likwidację skutków II wojny światowej na obszarze Niemiec i w stosunku do narodu niemieckiego. Normy Umowy Poczdamskiej zostały transformowane w prawo obowiązujące na obszarze „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”.

Umowa Poczdamska zawiera żądania skierowane do Niemiec. Te żądania nie wymagają jakiegokolwiek uznania ze strony jakiejkolwiek władzy niemieckiej ówczesnej czy późniejszej. Zagadnienie, czy i w jaki sposób naród niemiecki przyjmuje normy Umowy Poczdamskiej, jest obojętne dla mocy obowiązującej tej umowy.

Umowa Poczdamska jest obowiązującym aktem prawa międzynarodowego.

Nie istnieje ani jedna teoria odnośnie państwowości Niemiec po bezwarunkowej kapitulacji, która mogłaby pominąć Umowę Poczdamską.

Wygląd Umowy Poczdamskiej przypomina sposób układania traktatów pokojowych.

Obojętność formy prawnej likwidacji skutków drugiej wojny światowej jest możliwa tylko dlatego, że wszystkie stosowane dotąd formy znajdują podstawę w Umowie Poczdamskiej, która w ten sposób zastępuje traktat pokoju z Niemcami, a postanowienia tej umowy regulują w sposób ostateczny zagadnienia związane z likwidacją skutków II wojny światowej.

WYKONANIE Umowy Poczdamskiej jest RÓWNOZNACZNE z zawarciem TRAKTATU POKOJU.

Polska wykonała zobowiązania nałożone na nią w Umowie Poczdamskiej i w wyniku tego uzyskała dodatkowy tytuł prawny do ochrony praw nabytych z wykonania tej Umowy.

Mocarstwa-strony Umowy Poczdamskiej (USA, ZSRR, WB i Francja) mają obowiązek wykonać względem Polski wszystkie postanowienia Umowy Poczdamskiej, WŁĄCZNIE z postanowieniem dotyczącym GRANICY polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, które wszyscy sygnatariusze tej Umowy uznali za ostateczne.

Umowa Poczdamska nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki, określającej obszar niemiecki, jako obszar BYŁEJ Rzeszy Niemieckiej w granicach z dnia 31.12.1937r. Kryterium stanowiące podstawę określenia obszaru NIEMIEC, JAKO CAŁOŚCI” –

 USTALA w Umowie Poczdamskiej zasięg jurysdykcji Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN). PRZEDMIOTEM ZJEDNOCZENIA Niemiec mogły być TYLKO 4 dawne strefy okupacyjne, z których 3 przekształcono z czasem w Republikę Federalną Niemiec (RFN), a jedną w Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD).

ODRZUCONA tym samym została koncepcja ZJEDNOCZENIA Niemiec „w granicach z dnia 31.12.1937 r.”.

POJĘCIE GRANIC Niemiec z dnia 31. 12. 1937 roku NIE ZOSTAŁO użyte w jakimkolwiek akcie prawnym na określenie obszaru niemieckiego po bezwarunkowej kapitulacji (08.05.1945) nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej.

ANI ustawodawstwo SRKnN, ANI ustawodawstwo niemieckie, wydawane w ramach delegacji prawnej udzielonej przez SRKnN, NIE OBOWIĄZYWAŁO na obszarze, który został PRZYWRÓCONY przez Umowę Poczdamską Polsce, Czechosłowacji i Litwie oraz przekazany Związkowi Radzieckiemu. Zarówno w odniesieniu do prawa międzynarodowego, jak i w odniesieniu do wewnętrznego prawa niemieckiego.

BYŁE ziemie niemieckie na wschód od granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, zostały wyłączone z systemu prawnego państwa niemieckiego i poddane PAŃSTWU POLSKIEMU.

Umowa Poczdamska, dokonawszy ŚCISŁEGO określenia nowej granicy między Polską a Niemcami, ODDAJE część byłych ziem niemieckich, pod administrację Państwa Polskiego” i STWIERDZA, że obszary, które zostały przywrócone Polsce, i nie powinny być uważane za część radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech”.

Umowa Poczdamska NORMUJE stan prawny byłych obszarów niemieckich PRZYWRÓCONYCH Polsce, Czechosłowacji, Litwie oraz przekazanych ZSRR, wydzielając je natychmiast z radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech, a co za tym idzie, WYDZIELAJĄC je spod jurysdykcji Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami.

Treścią pojęcia ZARZĄDU według Umowy Poczdamskiej, JEST oddanie Ziem Odzyskanych w SUWERENNE władanie Państwa Polskiego, jeszcze PRZED zawarciem traktatu pokoju z Niemcami.

Zgodnie z Umową Poczdamską, Polska OBJĘŁA byłe obszary niemieckie, które zostały WYDZIELONE z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec i PRZYWRÓCONE polskiej władzy państwowej. Od chwili wejścia w życie Umowy Poczdamskiej, wszystkie obowiązki w zakresie przywrócenia i utrwalenia bezpieczeństwa publicznego na Ziemiach Odzyskanych przekazane zostały polskim władzom państwowym.

Przedmiotem zarządu jest ludność Ziem Odzyskanych, a ponieważ Umowa Poczdamska NAKAZUJE w Rozdziale XIII wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski, przedmiotem zarządu na Ziemiach Odzyskanych jest ludność polska.

Polska WYKONUJE na Ziemiach Odzyskanych władzę we własnym imieniu, i dlatego NIE JEST to już zagadnieniem prawa międzynarodowego-jest to zagadnieniem polskiego prawa wewnętrznego, a wiec państwowego i administracyjnego.

Umowa Poczdamska NORMUJE transfer ludności niemieckiej z Polski, Czecho­słowacji i innych krajów NA OBSZAR NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” i poleca wykonanie tego transferu Sojuszniczej Radzie Kontroli nad Niemcami (SRKnN), jako władzy najwyższej w Niemczech o UPRAWNIENIACH niemieckiej władzy najwyższej.

Umowa Poczdamska STWIERDZA, że mocarstwa okupacyjne (USA, ZSRR, Wielka Brytania i Francja) osiągnęły porozumienie w sprawie PRZESIEDLENIA ludności niemieckiej z Polski. Podkreślono przy tym, że porozumienie to zostało osiągnięte po ROZWAŻENIU sprawy , pod każdym względem” oraz, że przesiedlona ma być ludność niemiecka „foife jej elementy pozostałe w Polsce”.

Zgodnie z Umową Poczdamską, Polska została powiadomiona o NAKAZIE przesiedlenia ludności niemieckiej z obszaru CAŁEGO Państwa Polskiego, a według postanowień Umowy Poczdamskiej obszar Ziem Odzyskanych JEST NIEODŁĄCZNĄ częścią POLSKIEGO obszaru PAŃSTWOWEGO

Nałożony na Polskę NAKAZ przesiedlenia ludności niemieckiej z polskiego obszaru państwowego obejmuje zarówno: mniejszość niemiecką przebywającą w Polsce do 1939 roku, ludność niemiecką zasiedloną na obszar państwa polskiego podczas II wojny światowej przez okupacyjne władze hitlerowskich Niemiec oraz ludność nie­miecką, która nie porzuciła obszaru Ziem Odzyskanych, przyznanych Polsce przez Umowę Poczdamską.

Cała ludność niemiecka (obywatele byłej IIl Rzeszy Niemieckiej) znajdująca się na obszarze państwa polskiego, została przeznaczona POSTANOWIENIAMI Umowy Poczdamskiej do przesiedlenia na obszar NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, czyli na obszar czterech stref okupacyjnych Niemiec.

Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami (po BEZWARUNKOWEJ kapitulacji Niemiec, organ władzy najwyższej w Niemczech) dnia 20.11.1945 roku ogłosiła plan transferu ludności niemieckiej z obszaru Polski do czterech stref okupacyjnych Niemiec. SRKnN nie ogłosiła dokumentacji, ANI w sprawie przesiedlenia ludności niemieckiej z obszarów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, ANI w sprawie przesiedlenia ludności niemieckiej z innych państw europejskich.

Polska wykonała NAKAZ transferu ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” zgodnie z Umową Poczdamską, ale większość ludności niemieckiej już przedtem porzuciła obszar przyznany Polsce tą Umową – głównie w wyniku zastosowania przez cofające się wojska niemieckie strategii spalonej ziemi” według niemieckiego planu „Nero” opatrzonego hasłami „Regen” und  Hagel” – (Deszcz i Grad).

Zarówno zarządzona przez władze niemieckie ewakuacja, jak i samorzutna ucieczka ludności niemieckiej z obszaru Ziem Odzyskanych, przybrały ogromne rozmiary i w wyniku tego obszary przejmowane przez władze polskie były w znacznej części całkowicie niemal WYLUDNIONE. Dotyczy to w szczególności Pomorza (byłe Prusy Wschodnie), Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i północno-zachodniej części Dolnego Śląska.

SRKnN działając, jako władza najwyższa w Niemczech i jako najwyższa władza niemiecka, na mocy prawa międzynarodowego z Umową Poczdamską z dnia 02.08.1945r. na czele, ogłosiła dnia 20.11.1945r. plan przesiedlenia ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji i innych krajów Europy, według którego i zgodnie z przepisami prawa nastąpiło przesiedlenie ludności niemieckiej na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, to jest, do czterech stref okupacyjnych Niemiec (radzieckiej, amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej).

W wyniku tych działań prawnych, powstało wiążące PO DZIŚ DZIEŃ położenie prawne, według którego ZAPISY w księgach wieczystych dotyczące stanu posiadania ludności NIEMIECKIEJ przesiedlonej z przyznanych POLSCE mocą Umowy Poczdamskiej Ziem Odzyskanych, mają wyłącznie WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ i nie posiadają jakiejkolwiek wartości prawnej w zakresie roszczeń CYWILNO-PRAWNYCH.

Zakres suwerenności Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami, jako niemieckiej władzy najwyższej „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, był dostateczny dla powzięcia wiążących postanowień prawnych w tym zakresie.

Polska wykonała NAKAZ przesiedleń ludności niemieckiej, zgodnie z ustalonym planem przez Sojuszniczą Radę Kontroli nad Niemcami i ogłoszonym przez tą Radę dnia 20. 11. 1945 roku.

Wykonanie tego planu wymagało zawarcia przez Polskę porozumień z dwoma państwami, przyjmującymi przesiedlaną z Polski ludność niemiecką na obszary podległych im stref okupacyjnych Niemiec. Porozumienia te zawarła Polska ze Związkiem Radzieckim (ZSRR) oraz ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK).

Urzędowe oświadczenia brytyjskie stwierdzają, że w zakresie przesiedlania Niemców, Polska wykonała wszystkie warunki nałożone na nią przez Umowę Poczdamską.

ANI JEDNO mocarstwo-strona Umowy Poczdamskiej nie podniosło w stosunku do Polski zastrzeżeń, co do formy, rozmiarów i techniki wykonania przesiedleń ludności niemieckiej z Polski zgodnie z NAKAZEM nałożonym na Polskę przez Umowę Poczdamską.

Pomimo długoletnich i zdawałoby się wyczerpujących zagadnienie przesiedleń ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”, na obszarze Polski po 1989 roku ujawniło się dość dużo Niemców lub tak zwanych volksdeutsche’ów, którzy przez całe dziesięciolecia po zakończeniu działań zbrojnych drugiej wojny światowej w Europie (08.05.1945), PODSTĘPNIE ukrywali się w Polsce UDAJĄC Polaków.

Ci Niemcy, volksdeutsche i obywatele – winnej ludobójstwa – zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej, niemieckiego pochodzenia etnicznego, oraz ich następcy prawni, licząc na bezkarność, ujawnili się w czasach obecnych (1989-2005), jako tak zwana „Mniejszość Niemiecka” w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie, oprócz obciążenia cywilno-prawną odpowiedzialnością odszkodowawczą względem Polaków, z całą mocą PODLEGAJĄ ONI PRZYMUSOWEMU WYSIEDLENIU na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” na podstawie postanowień Umowy Poczdamskiej, ponieważ dopiero niedawno nastąpiło ujawnienie przestępczego zatajenia przez te osoby ich prawdziwej przynależności narodowej lub państwowej -a z przynależnością tą ściśle wiąże się, nie podlegająca przedawnieniu odpowiedzialność karna, odszkodowawcza (cywilna) i moralna, za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane na Polakach, co najmniej przez zbrodniczą, nazistowską III Rzeszę Niemiecką.

Podkreślić przy tym należy, że oficjalne władze rozpadającej się w 1945 roku zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej – winnej  ludobójstwa wprowadziły  w życie na opuszczanych ziemiach polskich TAJNY PLAN, polegający na pozostawaniu w Polsce tych Niemców, którzy mogli skutecznie udawać Polaków i PRZENIKAĆ DO WŁADZ i ŚRODOWISK POLSKICH jako tajni agenci niemieccy, którzy w przyszłości ZNISZCZĄ Polskę od środka.

2.) USTAWA (SRKnN) Nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGOM

Motto  : NALEŻY BIĆ POLAKÓW, tak aby zdali sobie sprawę, Że śmierć jest lepsza od bycia i naturalnie mniech żal, ale jeżeli my chcemy istnieć, nie mamy innego wyjścia, jak całkowicie ich WYTĘPIĆ.     (Prusak – niemiecki kanclerz BISMARCK.)

Dnia 25.02.1947 roku, Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami wydala  Ustawę nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO. Ustawa ta wykonuje Umowę Poczdamską i zgodnie z tą Umową jest dodatkowym potwierdzeniem i uregulowaniem uzupełniającym w zakresie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ustawa nr 46 stanowi dalszy ciąg prawnego regulowania nowych granic Niemiec i nowych wytycznych ustrojowych. Ustawa ta. jest rozwinięciem norm Umowy Poczdamskiej. Przestało ISTNIEĆ państwo pruskie de facto, a jego położenie prawne zostało de iure określone w Umowie Poczdamskiej.

Wstęp do Ustawy nr 46 stwierdza, że państwo pruskie przestało ISTNIEĆ w INTERESIE UTRZYMANIA pokoju i bezpieczeństwa narodów.

Treść art. II. tej Ustawy stwierdza, że części obszaru byłego państwa pruskiego, znajdujące się pod władzą SRKnN, przemienione zostają w samodzielne Kraje lub będą włączone do innych Krajów niemieckich, a ostateczna decyzja w tej sprawie należy do SRKnN.

Zasadniczym celem demilitaryzacji „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” była likwidacja Prus jako centrum organizacyjnego militaryzmu niemieckiego.

Uwzględnia to treść Ustawy nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO, która łączy likwidację Prus z rolą tego państwa niemieckiego jako centrum militaryzmu niemieckiego.

Ustawa nr 46 dokonała likwidacji jednego z państw niemieckich, którego obszar został rozdzielony między cztery strefy okupacyjne Niemiec i dziewięć Krajów niemieckich-nie licząc tych części państwa pruskiego, które zostały Umową Poczdamską zwrócone Polsce lub przy-dzielone ZSRR.

Ustawa nr 46 jest JEDYNYM aktem prawnym Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami, opatrzonym dodatkową sankcją w postaci zatwierdzenia przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw-stron Umowy Poczdamskiej na konferencji w Moskwie w 1947 r.

JAKAKOLWIEK próba odtwarzania PAŃSTWA PRUSKIEGO w jakimkolwiek zakresie i jakiejkolwiek postaci, czy nawet posługiwanie się godłem, barwami i nazwą państwa pruskiego w zakresie i znaczeniu innym niż historyczny, JEST przestępstwem karnym, tak w znaczeniu prawa karnego Republiki Federalnej Niemiec, jak i znaczeniu przepisów karnych prawa międzynarodowego i podlega ściganiu także przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Art. II. Rozporządzenia nr 14 brytyjskiego zarządu wojskowego w Niemczech stanowi, że działanie przeciwko ustawodawstwu Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami będzie karane wysokimi karami, do kary śmierci WŁĄCZNIE.

IV.) FORMY niemieckiej AGRESJI przeciwko POLSCE

Pomimo upływu okresu 60 lat (2005), od dnia wejścia w życie Umów Jałtańskiej i Poczdamskiej, są one szczególnie atakowane przez urzędowych przedstawicieli Republiki Federalnej Niemiec. Przedmiotem tych ataków jest tak zwany kompleks jałtańsko – poczdamskich skutków prawnych.

Zmierza się przy tym do podważenia wartości prawnej tych umów. Próby podważenia czy też negowania umów jałtańskiej i poczdamskiej występują zarówno w płaszczyźnie politycznej, jak i prawnej, zwłaszcza w sprawie tych postanowień Umowy Poczdamskiej, które dotyczą granic. W zakresie określonego status quo przez Umową Poczdamską, każda działalność podważająca istniejące granice państwowe stanowi bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego.

W TYM ŚWIETLE należy oceniać zagrożenie międzynarodowe, jakie stanowi rewizjonizm uprawiany przez Republikę Federalną Niemiec.

Umowa Poczdamska obowiązuje „NIEMCY JAKO CAŁOŚĆ”, a więc obowiązywała oba państwa niemieckie: Republikę Federalną Niemiec (RFN) i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD). RFN w swej polityce wewnętrznej i zagranicznej DĄŻY do likwidacji Umowy Poczdamskiej oraz opartego na tej Umowie ustawodawstwa Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami.

W Republice Federalnej Niemiec podkreśla się, że byłe ziemie niemieckie, które zostały przywrócone Polsce przez Umowę Poczdamską, nie przestały być obszarem niemieckim”. RFN NIE UZNAJE – w sposób przestępczy – POSTANOWIEŃ Umowy Poczdamskiej dotyczących zmian obszaru państwowego Niemiec.

Wyroki sądów w RFN STWIERDZAJĄ, że Niemiec, który stale przebywa na obszarze państwa polskiego, NIE TRACI obywatelstwa niemieckiego. W ten sposób, organa państwowe RFN usiłują podważyć Umowę Poczdamską.

Przedstawiciele Polski w organach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zmuszeni byli niejednokrotnie do działania bezpośredniego w sprawie granicy polsko-niemieckiej, pomimo że sprawa ta nie należy do kompetencji ONZ.

Polska przedstawiała w takich przypadkach roszczenia w stosunku do ONZ z tytułu Umowy Poczdamskiej. Jeden z przypadków dotyczył rewizjonistycznej mapy wywieszonej w pawilonie RFN na wystawie poświęconej pokojowemu wykorzystaniu energii atomowej, zorganizowanej przez ONZ w Genewie.

Inny przypadek dotyczył oficjalnego protestu rządu RFN złożonego w Sekretariacie Generalnym ONZ przeciwko używaniu nazwy „Niemiecka Republika Demokratyczna” w urzędowej dokumentacji ONZ.

Rząd RFN DOMAGAŁ się używania dla NRD nazwy „Niemcy Środkowe” (rząd RFN nazwą „Niemcy Wschodnie” OKREŚLAŁ byłe ziemie niemieckie, które zostały zwrócone Polsce przez Umowę Poczdamską).

 W art 116 aktualnej konstytucji niemieckiej ZAPISANE JEST, że granicą wschodnią Niemiec JEST GRANICA  III Rzeszy Niemieckiej z 1937 r. Zapis ten istnieje od 1949 r. wprowadzony za czasów kanclerza Konrada Adenauera. W 1990r. wpisano w preambule zapis o przejściowym charakterze konstytucji.

Działalność ustawodawcza Bundestagu dostarcza wiele innych dowodów na istnienie w państwie niemieckim zjawiska, które określa się już potocznie jako AGRESJĘ PRAWNĄ PRZECIWKO POLSCE, a także przeciwko innym pań­stwom. Podobne zjawisko występuje w orzecznictwie sądów RFN, z Trybunałem Konstytucyjnym RFN w Karlsruhe na czele.

W systemie prawnym RFN wprowadzono pojecie INLAND.

INLAND – jest to obszar wykraczający poza granice państwowe RFN oraz poza obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”.

 Słowu INLAND zaczęto nadawać znaczenie prawno-państwowe, podkreślając przy tym tezę o kontynuacji istnienia , Rzeszy Niemieckiej w granicach Z 31.12.1937 r”.

Te zmiany w znaczeniu słowa Inland występują zarówno w ustawodawstwie, jak i w wyrokach sądów RFN.

Słowo to występuje zarówno w ustawach, jak i w nowelach do dawnych ustaw, wydanych po wejściu w życie Układu Polska-RFN podpisanego dnia 07. 12. 1970 roku w Warszawie. Również nowe jednolite teksty dawnych ustaw zachowują słowo Inland.

Słowo Inland ZAWIERA program polityczny i prawny, który obejmuje trzy składniki pojęcia państwa w znaczeniu prawa międzynarodowego, a więc:

Władzę najwyższą (w tym przypadku jest to ,Kontynuacja Rzeszy Niemieckiej w granicach z 1937 r.”),

Obszar (w tym przypadku następuje naruszenie integralności obszaru państwowego Polski, Rosji, Czech i innych państw)

Ludność (a więc, regulowanie zagadnienia obywatelstwa niezgodne z prawem międzynarodowym).

Słowo Inland  zarówno w ustawie zasadniczej jak i używane w wielu innych ustawach RFN ma wspólne cechy, które używane są w treści tych ustaw i posiadają TAKIE OKREŚLENIA jak:

„Rzesza Niemiecka w granicach z 1937r.”,

„niemiecki obszar wschodni znajdujący się pod obcą administracją”,

„terytorium podległe niemieckiej suwerenności państwowej, co oznacza Niemcy w granicach z 1937 r.”,

„obszary położone na wschód od linii Odry i Nysy należące do terytorium Rzeszy Niemieckiej w dniu 31.12.1937r.”.

KONWENCJA WIEDEŃSKA z 1969 roku w treści art 27. o nazwie Prawo wewnętrzne a przestrzeganie umów określa jasno stosunek prawny, że państwo-strona umowy nie może powoływać się na swoje prawo wewnętrzne, aby usprawiedliwiać niewykonywanie umowy międzynarodowej. Jest to norma prawa obowiązująca powszechnie, jako prawo zwyczajowe, a obecnie także jako prawo pozytywne.

KONWENCJA WIEDEŃSKA z 1969 roku, w treści art. 29. o nazwie Terytorialny zasięg umów stwierdza, że umowa międzynarodowa wiąże stronę w odniesieniu do całego obszaru państwowego strony. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że słowo Inland stosowane w ustawodawstwie federalnym RFN rozróżnia 5 zakresów terytorialnych.

Dwa z tych zakresów wychodzą daleko poza granice państwowe RFN, co narusza między innymi także obszar państwowy Polski, b. Czechosłowacji, Litwy, Rosji… Ta okoliczność rzeczywista stanowi naruszenie postanowień Umowy Poczdamskiej oraz dwustronnych umów, zawieranych przez RFN z Polską i innymi państwami – a w wielu przypadkach narusza również umowy z zachodnimi sąsiadami RFN (na przykład ustawodawstwo dotyczące obywatelstwa).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ międzynarodową za tego rodzaju naruszanie umów międzynarodowych ponosi Republika Federalna Niemiec, ponieważ główne państwowe organy władzy i administracji RFN dopuszczają się łamania zobowiązań międzynarodowych podjętych przez RFN, jako państwo.

Odpowiedzialność spada więc na władze ustawodawcze, na centralne organy państwowe RFN powołane do nadzoru, stosowania i wykładni prawa wewnętrznego, z Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe na czele.

Wyroki czy opinie najwyższych organów sądowych RFN mają znaczenie tylko w systemie prawa wewnętrznego tego państwa, jednakże zawierają one potwierdzenie, a nieraz nawet usprawiedliwienia przypadków naruszania przez ustawę zobowiązań międzyna­rodowych RFN. Za ów stan rzeczy, najwyższe organy sądowe RFN ponoszą również od­powiedzialność międzynarodową.

Szeroko stosowane określenie Inland, jest dowodem agresji RFN przeciwko Polsce, jest wyrazem naruszania zobowiązań dwustronnych RFN, a także postanowień Umowy Poczdamskiej. Odpowiedzialność międzynarodowa za łamanie tych umów spada na główne organy władzy i administracji RFN. Słowo Inland stanowi program państwa i jest wytworem polityki uprawianej przez Republikę Federalną Niemiec.

Odpowiedzialność międzynarodową za takie działanie ponoszą organy państwowe RFN, a partie polityczne, organizacje kościelne, organizacje rewizjonistyczne czy społeczne -powinny ponosić odpowiedzialność KARNĄ w Niemczech.

Państwo ponosi odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w ramach kompetencji jego władzy najwyższej. Na rządzie RFN spoczywa odpowiedzialność za zniesienie tej nie­zgodnej ze stanem rzeczywistym i prawem międzynarodowym, agresywnej infrastruktury wewnętrznego prawa niemieckiego, która w rzeczywistości jest szerzeniem bezprawia.

Odpowiedzialność rządu RFN jest kwalifikowana, gdyż jego polityka ukryta w słowie Inland jest przez rząd RFN uprawiana również w stosunkach międzynarodowych, a w szczególności w ONZ i innych organizacjach międzynarodowych. Odpowiedzialność między-narodowa rządu RFN ma przede wszystkim wymiar prawny, a później dopiero wymiar polityczny.

Należy wyjaśnić w związku z tym, że cztery wielkie mocarstwa ponoszą odpowiedzialność za  „NIEMCY JAKO CAŁOŚĆ”  na podstawie aktów prawnych, wydanych podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Odpowiedzialność czterech wielkich mocarstw NIE MOŻE BYĆ przedmiotem dwustronnych układów między RFN a jakimkolwiek innym państwem i NIE BYŁA TEŻ (ze względu na stanowisko rządu ZSRR w tej sprawie) przedmiotem rokowań zakończonych podpisaniem w dniu 12.08.1970 roku, Układu ZSRR-RFN.

Dnia 23.10.1954 roku, Republika Federalna Niemiec podpisała tak zwane Układy Paryskie, na które składają się następujące akty prawne:

Protokół w sprawie zakończenia zarządu okupacyjnego,

Układ o stosunkach między trzema mocarstwami zachodnimi a RFN (tzw. układ niemiecki),

Układ w sprawie stacjonowania obcych sił zbrojnych w RFN,

Protokół w sprawie przystąpienia RFN do Unii Zachodnio-Europejskiej i NATO,

Układ w sprawie położenia prawnego Saary.

Na uwagę zasługuje częste powoływanie się przez RFN na treść art 7. tak zwanego układu niemieckiego z dnia 23.10.1954 roku, która w punktach 1. i 2. określa stanowi­sko stron tego układu odnośnie: traktatu pokojowego dla całych Niemiec i ustalenia granic ,JS!iemkc” (które powinno być odłożone do czasu zawarcia traktatu pokoju z Niemcami), oraz jednoczenia Niemiec”. Punkt 3. art 7. stwierdza, że trzy mocarstwa zachodnie będą konsultować się z RFN we wszystkich sprawach, które dotyczą wykonywa’ nia ich praw w odniesieniu do NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI.

Rząd RFN może oczywiście zajmować w tych konsultacjach jedynie stanowisko zgodne z Układem Polska-RFN podpisanym dnia 07.12.1970 r. w Warszawie.

V.) FAKTY i oficjalna niemiecka REWIZJA historii Europy i Świata

Motto  Nie kolonizujemy Polaków, my kolonizujemy ich ziemię!  (Adolf Hitler) (14*, str. 18)

l.)W 1996 r. wystawiono na sprzedaż JEDNĄ ÓSMĄ POLSKI\ (1*, str. 64)

A dziś!… W Polsce jeden hektar ziemi kosztuje 1000.- DM, gdy w Niemczech kosztuje 100.000.- DM. Poseł Roman Jagieiiński. (1*, str.29)

Wg oficjalnego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1996r., 4.- miliony 400.- tys. hektarów po PGR-owskiej ziemi przejętej przez AWRSP, pod koniec 1995r.  6,8% było przekazane innym właścicielom (prostokąt o wymiarach 100 km na 10), 93.2 % jeszcze czekało.

 Czyli rok temu (1995), cztery miliony sto tysięcy hektarów po PGR-owskkh gruntów, czekało na nabywców i dzierżawców – wiadomo, że głównie cudzoziemców. Jedna ÓSMA Polski. (1*, str. 64)

Szczecińska policja… podała w sierpniu 1996r., ie tylko na Pomorzu Zachodnim, szacuje się powierzchnię w posiadaniu Niemców na 20.- tys. hektarów… Prostokąt o wymiarach 20 km na 10.,. (1*, str. 35)

Jednym słowem: zabraniamy sobie wszystkiego – który Polak będzie w stanie konkurować z obcokrajowcami? pozwalamy innym na wszystko. Oddajemy się w zupełną NIEWOLĘ. Czyżby temu miała służyć nasza świeża wolność. (1*, str.29)

(*) Ludzie pozbawieni własności, wcześniej czy później stają się bezdomni, tzn. zależni od łudzi własność posiadających, czyli staj ą sie niewolnikami        Senator RP Jadwiga Stokarska. (1*, str.6)

2.) DEKLARACJA GDAŃSKA

Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – obowiązek, Cyprian Kamil Norwid (1*, str.7)

a.) DEKLARACJA GDAŃSKA (14*, str. 19) podpisana 29.10.2003r. w Gdańsku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Johannes’a Rau,

„w sprawie osób wysiedlonych, zmuszonych do ucieczki i wypędzonych w Europie” podważa denazyfikacyjną Ustawę nr 46 NARODÓW ZJEDNOCZONYCH  likwidującą Państwo Pruskie (wydaną dnia 25. 02. 1947 roku przez Sojuszniczą Radę Kontroli nad Niemcami).

b.) DEKLARACJA GDAŃSKA posiłkując się zwrotem: „nieludzki reżim narodowo-socjalistyczny” POMIJA Państwo Niemieckie, jako SPRAWCĘ wywołania II wojny światowej.

c.) DEKLARACJA GDAŃSKA posiłkując się zwrotem: „Szczególne miejsce w pamięci narodu Polski i Niemiec zajmują okrucieństwa, których zaznały miliony w wyniku wojny rozpętanej przez nieludzki reżim narodowo-socjalistyczny” POMIJA Naród Niemiecki, jako tego rzeczywistego SPRAWCĘ, który dokonał potwornych zbrodni na Narodach Europy i świata, w tym także na Narodzie Polskim.

d.) DEKLARACJA GDAŃSKA stawia znak równości miedzy KATEM [Narodem Niemieckim], a jego OFIARAMI [Narodami Europy i świata], a zwłaszcza Słowianami łącznie z Polakami.

e.) DEKLARACJA GDAŃSKA POMIJA Umowę Poczdamską zgodnie, z którą polska wykonała obowiązek transferu ludności niemieckiej” do Niemiec właściwych („NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI”) z ziem skolonizowanych przez Państwo Niemieckie na przestrzeni dziejów, a w 1945 roku przyznanych Narodowi Polskiemu przez NARODY ZJEDNOCZONE.

Pomijanie w oficjalnym międzypaństwowym dokumencie [Deklaracji Gdańskiej) Państwa Niemieckiego, jako tego rzeczywistego SPRAWCY wywołania II wojny światowej i dokonania przezeń potwornych zbrodni, – stawianie znaku równości między niemieckim KATEM, a jego OFIARĄ, jest to już… OFICJALNA – niemiecka REWIZJA najnowszej HISTORII Świata, Europy i Polski pod dyktando REWIZJONISTÓW niemieckich, a na to Narody Europy, a w szczególności Naród Polski, zgody wyrazić nie mogą i nie wyrażą, NIGDY!

DEKLARACJA GDAŃSKA podpisana przez prezydenta Niemiec Rau i prezydenta Polski Kwaśniewskiego, jest to świadoma próba podważenia [unieważnienia] denazyfikacyjnej Ustawy nr 46 NARODÓW ZJEDNOCZONYCH [Umowy Poczdamskiej], Ustawy likwidującej Państwo Pruskie i zakazującej jego odbudowy w jakiejkolwiek postaci.

DEKLARACJA GDAŃSKA jest to postawienie znaku równości miedzy zbrodnia­rzami niemieckimi mającymi na swym sumieniu wymordowanie milionów istnień ludzkich a ich OFIARAMI, bo i cóż innego znaczą słowa zamieszczone w DEKLARACJI GDAŃSKIEJ.

 Cytujemy.

„W XX wieku dziesiątki milionów Europejczyków doznało cierpień w wyniku wysiedleń, ucieczek i wypędzeń. Szczególne miejsce w pamięci narodu Polski i Niemiec zajmują okrucieństwa, których zaznały miliony w wyniku wojny rozpętanej przez nieludzki reżim narodowosocjalistyczny.”

3.) PREZYDENT Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski GERMANIZATOR PAŃSTWA POLSKIEGO w XXI wieku. (14*,str. 18)

Podpisujący DEKLARACJĘ GDAŃSKĄ prezydent RP Kwaśniewski i prezydent RFN Rau:

PODEPTALI międzynarodową denazyfikacyjną Umowę Poczdamską z dnia 2. VIII 1945 roku oraz wynikającą z niej USTAWĘ nr 46- w sposób przestępczy (w myśl Ustawy nr 46) oraz potwierdzili w sposób przestępczy antypolski Komunalpolitische Kongress der Landsmannschaft Ostpreussen in Elbing” (Komunalno-polityczny Kongres Ziomkostw Wschodniopruskich w Elblągu) oraz

4 Kommunalpolitische Kongress der Landsmannschąfi Ostpreussen in Allenstein – 2004r. (4-ty Komunalno-polityczny Kongres Ziomkostw Wschodniopruskich w Olsztynie)

DALI przyzwolenie na zorganizowanie przestępczych kongresów w Polsce [przestępczych – w myśl Ustawy nr 46] Ziomkostwa Wschodnio-pruskiego w Elblągu [2001 r] oraz Olsztynie [2004 r.].

PODEPTALI międzynarodową denazyfikacyjną Ustawę nr 46 w identyczny sposób jak czynią to od lat rewizjoniści [pruscy] niemieccy.

UWIARYGODNILI przestępcze [w myśl Ustawy nr 46] Ziomkostwo Wschodniopruskie i ziomkostwa pruskie w ogóle, do czego nie mieli ani prawa, ani czego im czynić nie było wolno.

UWIARYGODNILI przestępczy [w myśl Ustawy nr 46] Kongres Ziomkostwa Wschodniopruskiego w Elblągu [2001 r.]. Kongres ten dodatkowo uwiarygodnił w sposób przestępczy A. Kwaśniewski wysyłając na ten antypolski Kongres swego dyrektora [Direktor in seines Prdsidialbiiros] p. Cz. Ostrowską.

UWIARYGODNILI przestępczy [w myśl Ustawy nr 46] Kongres Ziomkostwa Wschodniopruskiego w Olsztynie [2004 r]

Ww. działania obu prezydentów stanowią przestępcze poczynania [w myśl Ustawy nr 46] i świadczą o wspólnych przestępczych poczynaniach z pruskimi ziomkostwami.

Sprawcy tych czynów winni być więc ścigani jako przestępcy przeciwko pokojowi w myśl prawa międzynarodowego, zarówno oni jak i urzędnik prezydenta RP Czesława Ostrowska, takoż konsul polski w Republice Federalnej Niemiec, Janusz Styczek, oraz kilkudziesięciu konstytucyjnych polskich burmistrzów, prezydentów miast, starostów województwa Warmińsko – Mazurskiego, którzy złamali denazyfikacyjną Ustawę nr 46 NARODÓW ZJEDNOCZONYCH stanowiącą rozwinięcie Umowy Poczdamskiej.

Ci ostatni, USTAWĘ nr 46 NARODÓW ZJEDNOCZONYCH łamali wielokrotnie m. in. uczestnicząc w antypolskich zjazdach Landsmannschaft Ostpreussen w: „Elbing” [2001 n] „Hamburg” [2002 i 2003 n], „Allenstein” [2004 c]

ZIOMKOSTWA PRUSKIE w myśl międzynarodowej Umowy Poczdamskiej – Ustawy nr 46 rozwiązującej Państwo Pruskie są organizacjami przestępczymi, albowiem dążą do odbudowy Państwa Pruskiego – i ktokolwiek wspiera działalność przestępczych ziomkostw -sam podpada pod międzynarodową denazyfikacyjną Ustawę nr 46. (14*, str. 7) ponieważ;

– w świetle Umowy Poczdamskiej i Ustany nr 46 o likwidacji państwa pruskiego – poniższy zapis JEST PRZESTĘPSTWEM kwalifikowanym w znaczeniu prawa międzynarodowego.

ARTYKUŁ 2.1, Cele i zadania (…) Ziomkostwa wschodnioniemieckie w pokoju i wolności dążą znowu do złączenia Wschodnich Prus z całymi Niemcami. (STATUT Wszechzwiązkowego Ziomkostwa z 1994r.) (14*, str. 7)

VI.) PRZYKŁADY WYBIELANIA W POLSCE NIEMIECKICH KATÓW POLAKÓW

Motto:  Odbierzcie narodowi jego pamiątki i historię, a już w drugim pokoleniu przestanie być narodem.   (Z licznych wypowiedzi światłych Polaków)

W kolejnych Raportach omówimy szerzej niemiecką REWIZJĘ „historii” Europy i Świata, a dot. wybielania niemieckich KATÓW Polaków, pisaną w Polsce przez obcą Polakom „V kolumnę” i środowiska reprezentujące interesy niemieckie, a usytuowane w naczelnych organach państwa polskiego – począwszy poprzez rządowe instytucje, jak:

Instytut Pamięci Narodowej (IPN),

Radę Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa,

Urząd ds. Kombatantów,

Państwowe Wydawnictwa Naukowe…

na prasie będącej w 90 % w posiadaniu Niemców – skończywszy

W Raporcie nr 1 pisaną przez Niemców i ich popleczników na nowo „historię” tylko zamarkujemy, na podstawie drastycznych przykładów, które swym zakłamaniem i zionącą, acz skrywaną do Polaków nienawiścią- przewyższają tezę o tzw. polskich obozach koncentracyjnych – co i raz podnoszoną w mediach zagranicznych, prawie niezauważaną przez konstytucyjne władze Polski.

A.) W Polsce po 60 latach od zakończenia działań zbrojnych w II wojnie światowej, NIE MA danych o łącznej ilości POLAKÓW, którzy zginęli:

W okresie i w wyniku II wojny światowej,

W okresie i w wyniku II wojny światowej na skutek uśmiercenia przez niemieckich KATÓW Polaków i w walce z Niemcami.

POLAKÓW zastąpiono pojęciem obywatele polscy, wśród którego to pojęcia, eksponuje się niespójne liczby dot. strat mniejszości narodowych z przedwojennej Polski, (w każdym źródle inne ilości), wyrywkowo wspomina się straty Polaków w niektórych miejscach, czy grupach, natomiast źródła milczą o łącznych stratach poniesionych przez NARÓD POLSKI.

Przykład; Na str. 22 zamieszczono ksero strony tytułowej wydanej w 2003r. monografii Historia Polski w liczbach 1918-2000.

W zamieszczonych tabelach NIE MA danych o łącznych stratach dot. POLAKÓW, natomiast tabela na str. 365 podaje ,Straty wojenne Żydów polskich” i to zawyżone o 1.- milion w stosunku do wynikających z podanych w źródle -(3*, str. 60).

Uwaga! Tabela posiada błędną nazwę. Nie istnieją Żydzi polscy, tylko obywatele Polski takiego lub innego pochodzenia. Ta błędna nazwa tabeli i cała książka… to nie przypadek, ale pisana od nowa „historia” próbująca udowadniać tezę o braku zasiedlenia ziem polskich przez Polaków, a tylko przez. tzw. Żydów polskich, co ma dodatkowo potwierdzać nie uwidacznianie strat wśród Polaków w II wojnie światowej.

W Historii w liczbach…, jak i w literaturze źródłowej podanej na końcu, (i nie tylko) nie znaleziono danych o łącznych stratach poniesionych przez Polaków tj. obywateli polskich polskiego pochodzenia, lub tabeli ze stratami np. pod nazwą, Straty wojenne Polaków polskich!!!

B.) W oficjalnych aktach zgonu (ksero na str. 22):

Osoby o nazwisku Bem Antoni, rozstrzelanej przez Niemców w 1939r. publicznie na rynku w Krobii, na oczach rodziny (co potwierdza tablica pamiątkowa na rynku w Krobii), 4-ro letniego dziecka Kazimierza Grynia, zamordowanego w niemieckim obozie w Konstantynowie Łódzkim (co potwierdza oficjalny, opracowany przez Antoniego Galińskiego i sygnowany przez IPN Wykaz dzieci więźniów… zamordowanych i zmarłych w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta   (jakiego??? -, że niemieckiego, w tytule nie „przypadkowo” nie dopisano, str. 23).

NIE MA wzmianki o sposobie ich uśmierceniu przez niemieckich KATÓW Polaków. Oni po prostu zmarli…, jeden na rynku od kul zbrodniarzy niemieckich, drugi w niemieckim obozie, a napisano, że w Krobii i Łodzi.

TEN oficjalny fałsz w dokumentach, za np. jeszcze 50 lat, nie pozostawi śladu o zbrodniach popełnionych na POLAKACH przez Niemców.

Tablice pamiątkowe zmurszeją, a wykazy znikną za przyczyną V kolumny niemieckiej i innych wrogich Polakom mniejszości narodowych, zwolenników tzw. „Społeczeństwa Obywatelskiego”.

C.) Obecna Komisja zwana Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN przechodziła już 3-y znamienne metamorfozy, zmierzające w kierunku tuszowania niemieckich zbrodni popełnionych na POLAKACH w czasie II wojny światowej. I tak Komisja ta: w latach 1945 55 nazywała się – Główną Komisją Badania Zbrodni NIEMIECKICH w Polsce, od lat 50 do 1990r. zmieniono jej nazwę na – Główną Komisję Badania Zbrodni HITLEROWSKICH w Polsceobecnie to już – Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Niemców zamieniono na hitlerowców, a i tych już teraz nie ma. Jak wynika z napisów na tablicach pamiątkowych zbrodnie w Polsce popełniali hitlerowcy, o bliżej nieznanej narodowości.

D.) Tablice upamiętniające miejsca popełnionych przez Niemców zbrodni na Polakach, zwłaszcza te na warszawskiej Woli, gdzie tylko w pierwszych 6 dniach polskiego Powstania Warszawskiego (1. VIII. – 2. X. 1944r.) bandy niemieckich zbirów z Wehrmachtu wymordowały i spaliły na ulicach Warszawy, ponad 50.- tysięcy, Polaków (mężczyzn, kobiet i dzieci) – posiadają w tle Krzyża Walecznych napisy jak niżej (te pierwsze przed renowacją, ten drugie już po renowacji):

MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ POLAKÓW POLEGŁYCH ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY,

MIEJSCE  UŚWIĘCONE KRWIĄ                POLEGŁYCH ZA  WOLNOŚĆ OJCZYZNY.

Słowo „POLAKÓW” – zlikwidowano. Widać polegli tam nie muszą mieć narodowości, (to niepoprawne politycznie) zwłaszcza polskiej., a może to jest zwiastun, że niedługo – pojawi się tam narodowość poległych i sprawców zbrodni. na wzór kłamstwa w Jedwabnem!!! (Patrz ksero zdjęcia z pomnika po renowacji u zbiegu ul. Elekcyjnej i Wolskiej – od strony północnej – str. 24)

W wybielaniu niemieckich KATÓW Polaków i fałszowaniu martyrologii Narodu Polskiego przodują rządowy Instytut Pamięci Narodowej i Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Ten pierwszy nie oszacował przez 60 lat, strat ludzkich ogółem, jakie poniósł Naród Polski w wyniku agresji Niemieckiej na Polskę w 1939r. O skali zafałszowań w danych dotyczących strat poniesionych przez Naród Polski, może świadczyć zestawienie liczbowe np. wg pkt. II.),.

Rzekomo zginęło 6,028.- miliony obywateli polskich (wg IPN). Jeżeli tak, to zsumujmy tylko niektóre straty na podstawie Literatury źródłowej i podanych liczb w punkcie II.).

2-miliony 170-tysięcy – zginęło POLSKICH dzieci i młodzieży,

1-milion  377-tysięcy – POLAKÓW zginęło tylko w 8 niemieckich obozach,

644- tysiące – głównie POLAKÓW zginęło w działaniach wojennych,

200- tysięcy – POLAKÓW zginęło w Powstaniu Warszawskim

120 – tysięcy – POLAKÓW zginęło na Wołyniu z rąk OUN-UPA,

112- tysięcy – Polaków zamordowanych tylko na ziemi radomskiej,

2- miliony 600- tysięcy – zginęło ŻYDÓW obywateli polskich (3*, str. 66),

Daje to

7 – milionów 223- tysiące – ofiar Polaków i obywateli polskich.

A gdzie SETKI TYSIĘCY zamordowanych Polaków na ulicach miast i w innych niemieckich obozach zagłady…,

w  Piaśnicy – 12 tysięcy,  Rotundzie Zamojskiej – 8 tys., ściętych na GILOTYNACH – 20- tysięcy,

KL Warschau – 200. tysięcy…

A gdzie dziesiątki TYSIĘCY tych Polaków zamordowanych w Krakowie, choćby w więzieniu zwanym Libanem, a gdzie Ci powieszeni publicznie na ulicach miast, wsi i osiedli… A gdzie tysiące tych Polaków zamordowanych, choćby w ponad 820.- wsiach spacyfikowanych przez Niemców, które znajdują się w obecnych granicach Polski, (przypomnijmy, że w granicach przedwojennych Polski spacyfikowano w II wojnie światowej ponad 4000.- wsi i miejscowości)…!?

I taki fałsz firmuje IPN – rzekomo polska instytucja rządowa w rzekomo wolnej Polsce! Ci drudzy z PWN, celują w fałszowaniu martyrologii Polaków, eliminując z kolejnych wydań Encyklopedii straty ludzkie poniesione przez Polaków z rąk niemieckich KATÓW. Wystarczy porównać dane z haseł z kolejnych wydań Encyklopedii, np. z 197lr. (4*)

z wydaniami kolejnymi, a przykładowo dotyczącymi, np. Poznania, Krakowa… spacyfikowanych przez Niemców miejscowości takich np. jak: Rajsk, Skałka Polska, Smoligów, Gostyń, Milejów, Kartuzy, Ciencisko, Borów, Działdowo, Skarżysko Kamienna… lub danych dot. zbrodni popełnionych na Polakach przez bandy ukraińskich zwyrodnialców z OUN UPA, Hasła – UPA, OUN.

Bez problemu można się przekonać, że nie tylko z kolejnych wydań Encyklopedii znikają informacje o mordowaniu przez Niemców Polaków, ale eliminowane są w ogóle informacje z czasów okupacji niemieckiej Polski, a także eliminowane są hasła z nazwami miejscowości w ogóle, w których Niemcy mordowali POLAKÓW. I ten fałsz firmują Państwowe Wydawnictwa w Polsce zwane Naukowymi – widać finansowane przez bliżej nieokreślone państwo.

E.) Na str. 23 zamieszczono ksero zdjęcia najnowszej tablicy (2004r) mającej upamiętnić pomordowanych przez Niemców więźniów obozu w Konstantynowie k/ Łodzi. Napis na tablicy brzmi:

Groby około sześciuset więźniów obozu przesiedleńczego w Konstantynowie Łódzkim, zmarłych i pomordowanych w latach 1940-1945,

Poprawny politycznie! napis na tablicy pozbawił NARODOWOŚCI zamordowanych w niemieckim obozie, a leżących tam więźniów – POLAKÓW (w tym niemowlęta i nieletnie dzieci wypędzone przez Niemców z woj. poznańskiego), którzy wrzucani do wspólnego dołu z drabiniastego wozu, nie doczekali się do dziś ekshumacji, należytego pochówku i oszacowania ICH ilości znajdujących się w tej wspólnej mogile. Wg oceny byłych więźniów niemieckiego obozu w Konstantynowie, w tej mogile znajdują się szczątki ok. 12.- tys. Polaków.

Poprawny politycznie! napis na tablicy uczynił też NIEMCÓW, KATÓW Polaków -anonimowymi. KACI Polaków jak i organizatorzy obozu są nieznani i nie mają NARODOWOŚCI.

F.) Szanownym Adresatom mającym jeszcze niedosyt po przytoczonych przykładach, proponujemy obejrzenie ostatniej wersji znanego filmu „Zakazane PiosenkiPoprawna politycznie cenzura, wyeliminowała z filmu złych Niemców. (Dziecka z tramwaju już nie zabito, Niemiec już nie uderza pistoletem w palce grającej na fortepianie itp… Pozostali tylko źli Polacy nie wiadomo, dlaczego zabijający skrzypka, czy blondynkę z tramwaju).

Jeżeli więc w Polsce istnieje na taką wielką skalę zakłamanie i wybielania niemieckich KATÓW, to jest to też jawne zaproszenie do pisania przez zagraniczną prasę o niemieckich obozach na terenie okupowanej Polski jako o polskich obozach koncentracyjnych. Na zakończenie pragniemy nadmienić, że w przypadku, gdyby podany wyżej stan rzeczy był wynikiem nieświadomego działania, to od chwili obecnej, jeżeli będzie nadal stosowany – staje się on działaniem świadomym, które pociąga za sobą pełną i szczególnie ciężką odpowiedzialność: karną, odszkodowawczą, (cywilną i moralną).

VII.) Literatura źródłowa:

(1*) WYPRZEDAŻ ZIEMI POLSKIEJ Tragedia narodowa, Włodzimierz Achmatowicz i Przemysław Krzemień. Wydawnictwo.- Maryja, Toruń 1997

(2*)   Niemieckie ludobójstwo na Narodzie Polskim, Henryk Pająk, Wydawnictwo.- Retro, Lublin 2004

(3*) Informator encyklopedyczny; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, Insty­tut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Wydany przez PWN w 1979r.

(4*) Mała Encyklopedia Powszechna, PWN 1971, hasło: Zbrodnie hitlerowskie w Polsce 1939-1945

(5*) Zbrodnie hitlerowskie w Polsce, Stanisław Kania, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1983.

(6*) Niemiecki obóz zagłady w centrum Warszawy – KL Warschau, Maria Trzcińska, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2002.

(7*) Materiały z I ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli samorztylów spacyfikowanych wsi „60 lat i co dalej”, 8 maj 2005, Borów, Warszawa czerwiec 2005

(8*) Hitler założycielem Izraela?, Henecke Kardel, Oficyna Wydawnicza Fulmen, Warszawa 1995

(9*) Ekspertyza podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne, prof. dr Alfons Klafkowski, Wydawca Mieczysław Janosz, Bielsko Biała 1990 (Stowarzyszenie Ofiar Wojny)

(10*) Ukraino pokochaj prawdę, prof. dr hab. Edward Prus, Wydawnictwo Goldpol, Warszawa 2003

(11*) Glos Kresowian, Biuletyn Informacyjny Kresowego Ruchu Patriotycznego Nr 19, styczeń marzec 2005r.

(12*) UMOWA POCZDAMSKA z dnia 2 VIII 1945r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsfco-niemieckkj z lat 1939-1945, prof. dr Alfons Klafkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985

(13*) POLSKA KARTA PRAW OFIARY, Wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, w październiku 1996r.

(14*) GERMAŃSJA POLSKA XXI wieku, Jan Marszałek, Polska Oficyna Wydawnicza 20O5r.

(15*) LUDOBÓJSTWO dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności POLSKIEJ Wołynia 1939-1945, Władysław i Ewa Siemaszko, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000, tom I i U (Książka nagrodzona przez Przegląd Wschodni Jest to praca dokumentująca na 14O0 stronach mordowanie i masakrowanie na Wołyniu ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich)

(16*) Wystąpienie Stowarzyszenie Ofiar Wojny z Bielska Białej do niemieckiego Bundestagu ż wnioskiem o wypłatę odszkodowań cywilno prawnych dia Polaków… i dalsza korespondencja w tej sprawie.

„Raport Nr 1 dot. Agresji Republiki Federalnej Niemiec na Polskę na początku XXI wieku”

opracował JAN WYSOCKI

Sygnatariusze, którzy podpisali ,RAPORT NR 1

dot. agresji Republiki Federalnej Niemiec na Polskę  na początku XXI wieku”

1. Zarząd Główny Światowej Federacji Polskich Kombatantów, ul. Grochowska 365, 03-822 Warszawa, Polska (przewodniczący płk w s., spocz. Antoni Heda Szary, sekretarz Zarządu Głównego Edward Staniewski)

2. Światowy Kongres Polaków (World Congress of Poles) PO Box 300614, Chicago ,IL 60630, USA {Prezydent – Bonifacy Pisarek, Dyrektor Oddziału Polska – Jem Wysocki)

3. Redaktor  Naczelny    pisma   Światowej  Federacji  Polskich  Kombatantów„WESTERPLATTE” (Jan Marszałek)

4. Towarzystwo Opieki nad Majdankiem, Oddział w Warszawie 00-921 Warszawa,Al. Ujazdowskie 6 (Przewodniczący Julian Mazurek)

5. Duszpasterstwo b. Więźniów Obozów Koncentracyjnych i Więzień II Wojny Świa­towej, 00-291 Warszawa, ul. Chłodna 9 (inż. Bolesław Staroń)

6. Poseł na Sejm IV Kadencji (Zdzisław Jankowski)

7. Zrzeszenie Artystyczne „A”, 96-106 Skierniewice ul. Berlinga 2 (Prezes- Wiesław Sokołowski)

8 Stowarzyszenie Ofiar Wojny, Zarząd Główny, 43-300 Bielsko Biała, ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 22, tel. O-33- 822-99-20 (Prezes Zarządu Głównego mgr praw — Mieczysław Janosz, Sekretarz, Zarządu Głównego mgr Stanisław Bastowski)

9.Wypędzona przez Niemców w 10 minut ze Środy Wielkopolskiej – IV. 1941, b. Nieletnia więźniarka niemieckiego obozu zagłady w Konstanty nowie Łódzkim – 1941/42). (Marianna Grynia – Warszawa)

10.Wypędzony przez Niemców 13.XIL1939r. z Krobi, syn Antoniego Bema, rozstrzelanego publicznie na oczach rodziny przez niemieckich KATÓW z Wehrmachtu, na rynku w Krobi 21.X. 1939 r.) f Walenty Bem – Warszawa)

11.Niepodległościowy Związek Żołnierzy ARMII KRAJOWEJ, Zarząd Koła, ul. 3 Maja 13/8, Kalisz (Prezes Zarządu Koła – płk AK Mikołaj Malec)

12.Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju, Oddział w Pruszkowie, ul.Kościuszki 41, 05 800 Pruszków (Przewodniczący SPK, Oddział Pruszkowie – por. inż. Ryszard Matczflk)

13.Stowarzyszenie Patriotyczne „Wola Bemowo”, 01-231 Warszawa, ul. Płocka 35 m24 (Przewodniczący Stowarzyszenia Jan Guz)

14. Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju (Prezes Zarządu Bolesław Szymanik), ul. Wlosienkarska 13, 23-400 Biłgoraj.

15.Komendant S.KL Z.H.R. „BOHATER” (H.R. – Kazimierz. ZielińsM hm)

16.POLSKO-POLONIJN A Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska, 00-384 Warszawa,ul. Dobra 13/20, tel. 0-22- 622-54-90 (dr med. Jan Pyszko)

17.Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi BORÓW, 23-235 Annopol, Borów 60(Andrzej Rej, Marek Kolerski)

18.Pomnik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (Stanisław Krogulec)

19.Prof. dr hab. Edward Prus, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat.

20.Komisja Krajowa KNSZZ „Solidarność 80″ Wiceprzewodniczący Zdzisław Jankowski

21.Związek Kombatantów Polskich w Kraju Zarząd Główny Legionowo Prezes ZKPwK Stanisław Mandykowski.

22.Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka” im. Generała Grota Stefana Roweckiego 02-776 War­szawa ul. Dereniowa 4/32 (Cielecki).

Konferencje Gestapo-NKWD

– seria konferencji pomiędzy Gestapo a NKWD odbytych w latach 1939–1941, których celem była wymiana informacji i doświadczeń w zwalczaniu polskiego ruchu oporu, eliminacji polskiej inteligencji i elity przywódczej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy oraz ZSRR po kampanii wrześniowej.

Początki współpracy

Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow w 1939 oraz wspólnej inwazji Niemiec oraz ZSRR na Polskę kraj został podzielony na dwie części. W Brześciu nad Bugiem, 23 września odbyła się wspólna niemiecko-radziecka defilada z okazji zwycięstwa nad Polską. W dniu 28 września został podpisany w Moskwie niemiecko-radziecki traktat o granicach i przyjaźni, w którym dokonano czwartego rozbioru ziem polskich. Granice ustalono na linii Sanu, Bugu, Narwi i Pisy. Tajne załączniki tego traktatu przewidywały współpracę gestapo i NKWD w zwalczaniu polskich organizacji niepodległościowych głosząc: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu.” Stało się to podstawą do wzajemnej współpracy policji oraz sił bezpieczeństwa obu okupantów przybierając formę czterech tematycznych konferencji, które odbyły się w latach 1939–1941 w Brześciu, Przemyślu, Zakopanem oraz Krakowie.

Dokument tajnego protokołu dodatkowego z dn. 28.09.1939 dotyczącego koordynacji działań antypolskich z podpisami stron: W.Mołotow J.Ribbentrop – tekst rosyjski

Historia współpracy

Niemieccy naziści współpracowali z radzieckim NKWD w dziele eksterminacji narodu polskiego. Wyrazem daleko posuniętej kooperacji były wspólne konferencje Gestapo i NKWD.

Pierwsza z nich miała miejsce w Brześciu nad Bugiem 27 września 1939 roku. Jej tematem przewodnim były metody zwalczania w zarodku przez obu okupantów konspiracji niepodległościowej.

II Konferencja NKWD i Gestapo odbyła się pod koniec listopada 1939 roku w Przemyślu. Jej tematyka została poszerzona o problem wymiany jeńców polskich oraz metodykę eksterminacji polskiej ludności. Podczas tej konferencji na mocy rozkazu Stalina przekazano Hitlerowi min. 150 komunistów niemieckich.

Kolejną miejscowością, w jakiej odbyła się następna konferencja było Zakopane, które zostało zajęte 2 listopada 1939 r. przez wojska słowackie, a dopiero 27 listopada 1939 r., w dniu I Konferencji Gestapo-NKWD w Brześciu, oficjalnie przekazane Niemcom. 20 lutego 1940 roku rozpoczęła się w Zakopanem w willi „Pan Tadeusz” oraz „Telimena” III Metodyczna Konferencja NKWD i Gestapo. Wspólne plany eksterminacyjne konstruowano do 4 kwietnia 1940 roku. W marcu 1940 kolejna podkonferencja miała miejsce w Krakowie.

Nazistowska akcja AB   (http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_AB fakyty historyczne, podejrzani autorzy)  polegająca na wymordowaniu polskiej inteligencji została dzięki tym konferencjom skoordynowana z radziecką akcją rozstrzeliwania jeńców w Katyniu, Twerze i Charkowie oraz więźniów w Bykowni i Kuropatach pod Mińskiem. Protokół końcowy III Metodycznej Konferencji Gestapo-NKWD zakładał likwidację ludności polskiej do roku 1975 poprzez jej wymordowanie i deportacje. Stronę niemiecką reprezentował Adolf Eichmann i późniejszy szef dystryktu radomskiego GG Zimmerman. Delegację radziecką reprezentowali Grigorij Litwinow (syn niedawno odwołanego sowieckiego ministra spraw zagranicznych), Eichmans (były sowiecki komendant Wysp Sołowieckich i Ekspedycji na Wałgaczu, twórca systemu zabijania strzałem w tył głowy w izolowanych pomieszczeniach) oraz Rita Zimmerman (szefowa łagru dziecięcego i komendantka kopalni złota na Kołymie).

Inną formą współpracy radziecko-nazistowskiej było tworzenie przez sowiecki wywiad na obszarze Generalnego Gubernatorstwa za pomocą zwerbowanych lewicowych (komunistycznych lub tzw. jednolitofrontowców) działaczy organizacji konspiracyjnych o zabarwieniu komunistycznym, które miały rozpracowywać dla gestapo i NKWD polskie podziemie niepodległościowe pod płaszczykiem swojej działalności konspiracyjnej (organizacje „Sierp i Młot”, „Proletariusz” oraz „Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR”).

Likwidacja struktur państwowości Niepodległej Polski przez ZSRR i Niemcy od 1939 r….

GENERAŁOWIE GINĄ W CZASIE POKOJU, autor K. Kąkolewski, pod pretekstem sensacyjnych morderstw przedstawia głęboką analizę współczesnej historii Polski 1939- do dziś. Obecnie zaliczony przez rządzący reżim żydowski w Polsce jako „OKREŚLONY” ( Nowa mowa tego reżimu „określająca” Polaka – zwolennika niepodległości kraju ) Żelazna logika i osobiste  życiowe doświadczenia nie pozostawiają cienia wątpliwości w jego analizach . Książkę kupisz w Cepelii lub w Polimexie na Roncesvalles w Toronto.

Od pierwszego  odcinka GENERAŁOWIE GINĄ W CZASIE POKOJU  zmierzam do jednego celu, którym będzie porównanie strat i czasów w jakich powstały po stronie Niepodległej Polski i komunistów. Nieszczęściem analityków  jest to, że drobiazgowo wnikają w poszczególne elementy sprawy, którą badają a poszczególne zdarzenia zmuszeni są przez to traktować oddzielnie. Tymczasem należy wiązać różne wątki i wydarzenia,  aby zrozumieć pojedynczo każde z nich.  Bywa , że mocodawca  i bezpośredni sprawca to za każdym razem inne osoby. Inny jest czas zabójstwa, inne są drogi i rozmiary zbrodni.  Śmierć pojedynczej osoby   ( choć nie to było celem zamachowców, także bezpośredniego otoczenia ) gen. Sikorskiego , jest  porównywalna z zagładą dziesiątków tysięcy polskich jeńców na terenie Bolszewii.  Nie wiem, czy po okresie lat totalizmu  nauki historyczne nie powinny wzbogacić się o kryminalistykę historyczną.  Historia najnowsza stała się bowiem  ciągiem zbrodni na narodach lub ich częściach –uciekinierach, emigrantach, jeńcach,  jak i skrytobójstw , a ich rozmiar wynikał z posłuszeństwa wykonawców , będącymi żołnierzami śmierci.

Śmierć gen. Sikorskiego i jednocześnie aresztowanie Grota- Roweckiego, a potem stracenie go w 1944 r łączy niedostrzegalna w historii i prawie niewidzialna nić z procesem moskiewskim po którym zgładzono w tajemniczych okolicznościach innego generała i dowódcę AK – gen. „Niedżwiadka” – Okulickiego, wraz z przywódcami Polski Podziemnej w Kraju. Jest to tylko kontynuacja zbrodniczych dokonań na polskich oficerach i funkcjonariuszach państwowych, w czasie których,  jak obliczył na moją prośbę wybitny znawca problemu , prof. Jacek Trznadel , zamordowano trzynastu generałów.

Podsumowując:  mamy  szesnastu generałów powiązanych tymi samymi drutami w Katyniu i- symbolicznie – w Moskwie , gdzieś w III Rzeszy i na dnie Morza Śródziemnego .  O tym że pojmanie  i kaźń gen. Grota- Roweckiego nie obyło się bez udziału komunistów , napisze w dalszej części GENERAŁÓW…a będzie to rezultat moich czterdziestoletnich badan nad tą sprawą.

Dowódcy Wojska Polskiego,  którzy znaleźli sie w rękach niemieckich i sowieckich , zginęli z rąk wrogów w różnych miejscach w różnych okolicznościach i w różny sposób – ale zawsze skrytobójczo i to służyło jednemu celowi , unicestwienie wspaniałej kadry dowódczej , stworzonej przez Piłsudskiego i jego następców w latach 1912- 1935 , bo zagrażała tak Moskwie  jak i Berlinowi.

Mordercy  z obozów jenieckich  Moskwy oraz Gibraltaru i ulicy Spiskiej w Warszawie otworzyli drogę do mianowania nowej kadry generałów polskiego pochodzenia , wyszkolonych , indoktrynowanych i pozwalających się kierować i kontrolować przez ZSRR.

Na wyłączeniu gen Grota- Roweckiego zależało bardziej Stalinowi niż Hitlerowi. Bowiem Polska dalej należała do strategicznego planu  Rosji podboju i opanowania.  Jeszcze wtedy gdy trwała okupacja niemiecka, Polska była ważniejsza dla Stalina niż utrzymywanie iluzorycznego porządku w Generalnej Guberni dla Niemców.Abwehra była bardziej niż obojętna.  Sądzono tam , ze Polaków jest lepiej zneutralizować niż wydawać żywe siły na ich pacyfikowanie . Dla Rosji natomiast była to sprawa przyszłości i planowała ona nie tylko podbój Polski , ale – by nie mieć z nią kłopotów-całkowitą przebudowę psychiki Polaków (rusyfikacja ! – przypomina  Info 2). Na drodze , jako główna przeszkoda , stały AK,NSZ, , a na Zachodzie Arnia Polska walcząca u boku sojuszników, których Stalin nie uwaał za swoich sojuszników, chociaż wydaje się , że sojusznicy o tym nie wiedzieli.

Uprzedzę nieco zawartość kart moich rozważań. Abwehra , mając adres i wiedzę o niektórych punktach kontaktowych Grota- Roweckiego , została jednak uprzedzona przez gestapo.  Gestapo bowiem, zorientowawszy się że adres Grota – Roweckiego , nie dla wszystkich jest tajemnicą, mogło się obawiać , że Rosjanie porwą go przez Rozwiedkę Sowiecką i przetransportowawszy  zza linii frontu do Moskwy, usuną go z wojny kontrolowanej przez  Berlin, czyli z Generalnego Gubernatorstwa  i poddadzą obróbce nie w Niemczech , a w Rosji.

Straszne represje , jakie spadły na AKI ze strony gestapo i NKWD, nie były dowodem lekceważenia Polski. Było przeciwnie, -wynikały z lęku przed Polską, która zorganizowała się w podwójnej niewoli dwóch sojuszniczych mocarstw w stopniu nieznanym w dziejach. Zarówno Stalin jak i Hitler znali świetnie nazwiska przywódców [podziemia i na zamkniętych naradach operowali nimi , dając dowód że uważają ich za swoich bezpośrednich przeciwników. Nie równorzędnych gdyż potencjały wojskowe były nie współmierne,   jednak posiadających w ZWZ-AK armię kadrową  na wzór legionów Piłsudskiego, która w sprzyjających warunkach mogła urosnąć do siły półtoramilionowej armi, co wykazało Powstanie Warszawski i Akcja „Burza” .

Parafrazując i dokonując skrótu – tamte wszystkie zbrodnie były niezbędne , by zaistniali jako dowódcy polskojęzycznych sił  : Berling, Żymierski , a potem Spychalski , Zawadzki, Jaroszewicz , Fonkowicz , Dubiecki i wreszcie – Jaruzelski.  Ten ostatni spełnił niedościgłe marzenie carów , by odwrócić to, co zdarzyło się w czasie wojen napoleońskich ,w powstaniu 1830r.; w 1863 ., kiedy carscy oficerowie przechodzili na stronę polska , oraz to , co zaszło w roku 1914 i 1920 , kiedy zupełnie nowo powołane oddziały zadawały skuteczne straty Moskwie.  Generał Jaruzelski doprowadził do tego, że prawie 200 lat po konfederacji targowickiej , oddziały polskie stanęło w dyspozycji Moskwy przeciw swojemu narodowi.

Dlatego właśnie wstrząsający i pasjonujący jest rozziew sposobu w jaki ginęli generałowie i wyżsi oficerowie komunistyczni wyznaczeni przez sowietów do służby przeciwko Polsce.: gen.  Świerczewski , Jaroszewicz , Dubicki, Fonkowicz. Wszyscy oni ginęli w czasie pokoju, nie plamiąc przedtem swoich mundurów krwią przelana w obronie Ojczyzny, lecz splamili je w inny sposób. Tak więc,  dziwny sposób w jaki ginęli, wskazuje na to , że jako bezwzględnie podporządkowani i mający na sumieniu poważne przestępstwa wobec Polski zasługiwali zarazem na lekceważenie , wiedziano bowiem , że nikt się o nich nie upomni , a jesli będą organizowane śledztwa i procesy , to takie , które nie dadzą żadnych wyników.

AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX i XXI WIEKU_Raport_ŚWIATOWY KONGRES POLAKÓW

http://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2007/EP-PE_LTA(2007)000139_EN.pdf

Wtorek, 06.09.2009, 01:39pm (GMT)

AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE  W XX I XXI WIEKU

Warszawa, dnia 01 lutego 2006 r.

ŚWIATOWA FEDERACJA POLSKICH KOMBATANTÓW

ul. Grochowska 365, 03-822 Warszawa, Polska

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *