polska interwencja na Ukrainie Tag

a270
– Ukra­ina chce dzi­siaj eks­per­tów, ofi­ce­rów, bo bu­du­je armię, pro­wa­dzi wojnę. Był­bym za tym, żeby ta­kich ofi­ce­rów im po­słać. By­ło­by fan­ta­stycz­nie, gdyby pol­scy żoł­nie­rze wal­czy­li w Do­niec­ku. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki, trwa­ły, stra­te­gicz­ny so­jusz, który bę­dzie gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa nie tylko na­sze­go, ale i  Eu­ro­py – po­wie­dział w „Kontr­wy­wia­dzie. Jeden ze współtwórców „Solidarności” dodał, że „Polska jest bliska zdrady Ukrainy”, bo nie udziela jej potrzebnego wsparcia. – Jak sąsiad prowadzi wojnę z naszym śmiertelnym wrogiem, to trzeba temu sąsiadowi pomóc. Sprzedaż broni Ukrainie to wkład we wspólne bezpieczeństwo – argumentowałCzytaj więcej
a,a5
Według publicysty portalu „OpEd News” polskie linie lotnicze „LOT” potajemnie przewożą na Ukrainę duże kwoty „brudnych” pieniędzy. Ich dokładne przeznaczenie trudne jest do określenia ale dla autora artykułu jest oczywiste jedno a mianowicie to, że zwykli ludzie tych pieniędzy nie ujrzą a korupcja w ukraińskim rządzie będzie w dalszym ciągu się rozwijać. Samolot Polskich Linii Lotniczych „LOT” odbywa lot z Warszawy do Lwowa w 40 minut i dokładnie tyle czasu potrzeba ażeby „wpompować” w ukraińską politykę „brudne” pieniądze, zauważa publicysta portalu „OpEd News”. Pytanie polega jedynie na tym, w jakiCzytaj więcej
a,aaa
Nadeszła informacja, która może wywołać międzynarodowy rezonans. Dnia 8 grudnia nasi radiooperatorzy kilka razy przechwytywali rozmowy w języku polskim. W nocy na 9 grudnia, około 11 kilometrów od Nikiszino, siłami powstańców pospolitego ruszenia została zlikwidowana dywersyjno-rozpoznawcza grupa wroga w składzie 8 żołnierzy. Podczas szczegółowego sprawdzania trupów na odzieży odkryto naszywki polskich sił specjalnego przeznaczenia „Jednostka Wojskowa Komandosów”, która jak się później wyjaśniło, jest specjalnym pułkiem komandosów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Cała odzież została „skonfiskowana” i wysłana poza granice Donieckiej Republiki Ludowej. O incydencie natychmiast złożono raport Sztabowi Armii Donieckiej RepublikiCzytaj więcej