lucyfer Tag

masonic-temple_photographer_joakim-blockstrom
Członek loży masońskiej oświadczył: Lucyfer to czysta, cnotliwa, zdrowa, niewinna jednostka, która pomaga ludziom. Dlaczego masoni czczą Lucyfera? 7 listopada 2012 na łamach  gazety The Masonic Leader  został opublikowany artykuł wyjaśniający braciom masonom jak interpretować słowa odnoszące się do Lucyfera. Na wstępie fragment z Księgi Izajasza 14;12 „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię,   ty, który podbijałeś narody?”  Dalej podawane są fragmenty wybitnych masońskich mistrzów: Alberta Pike i Manly P. Hall „Lucyfer, nosiciel światła! Dziwne i tajemnicze imię dla Ducha Ciemności! Lucyfer, Syn Poranka! CzyCzytaj więcej
imagesCA1X1Z9L
„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Ef. 6,12 Istnieje wiele definicji globalizacji, w tym wystąpieniu posłużę się definicją która nawiązuje do genezy i celów Iluminatów. Tak więc globalizacja to proces ekonomiczno polityczny dążący do zniesienia barier narodowościowych, państwowych, ograniczających swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji i operacji finansowych w skali całego świata by ostatecznie utworzyć rząd światowy określany w języku angielskim jako New World Order. Nowy porządek świata jest więc wpisanyCzytaj więcej