Najnowsze

Duma Tag

fc2

Opublikowano Sierpień 5, 2013Przez JanW Syjonizm i jego zagrożenia

Duma Katalonii – FC Barcelona

W week­end wy­bra­ła się do Izra­ela i na pa­le­styń­skie te­ry­to­ria oku­po­wa­ne, aby po­ka­zać, że życzy po­ko­ju mię­dzy dwie­ma skon­flik­to­wa­ny­mi stro­na­mi. Wi­zy­ta słyn­ne­go klubu wy­wo­ła­ła tam mnó­stwo emo­cji, po­nie­waż za­rów­no Pa­le­styń­czy­cy, jak i Izra­el­czy­cy, mają ob­se­sję na punk­cie “Dumy Ka­ta­lo­nii”. – Przy­je­cha­li­śmy tu, żeby wzmoc­nić więzy przy­jaź­ni i pomóc Wam, tak Izra­el­czy­kom, jak i Pa­le­styń­czy­kom, zna­leźć miej­sca, w któ­rych mo­że­cie się spo­tkać w dro­dze do po­ko­ju – mówił pre­zy­dent klubu San­dro Ro­sell. Pił­ka­rze po­ja­wi­li się m.​in. na spo­tka­niach z pre­zy­den­ta­mi Izra­elu i Pa­le­sty­ny, zja­wi­li się przy Ścia­nie Pła­czu, czte­rech za­wod­ni­ków od­wie­dzi­ło dzie­ciCzytaj więcej
berg20

Opublikowano Sierpień 4, 2013Przez JanW Rosja

Duma Państwowa eFeRji zezwala na popularyzację sodomii

Ustawa o zakazie propagandy homoseksualnej nie będzie miała zastosowania w stosunku do uczestników i gości Olimpiady 2014, która odbędzie się w rosyjskim mieście Soczi. O tym fakcie poinformował przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży Dumy Państwowej, Igor Ananskich. „Ta kwestia nie będzie poruszana w czasie Olimpiady”- powiedział Ananskich, wyjaśniając, że Olimpiada jest „największym wydarzeniem międzynarodowym” i dlatego „naszym zadaniem jest zapewnienie maksymalnej poprawności i tolerancji”. Według Ananskich Rosja rozpowszechni podobny stosunek na wszystkie największe zawody międzynarodowe, które planuje się przeprowadzić w przyszłości, pisze www.lenta.ru. „Powinny one odbywać się oneCzytaj więcej