Najnowsze

Bujak Tag

a270
– Ukra­ina chce dzi­siaj eks­per­tów, ofi­ce­rów, bo bu­du­je armię, pro­wa­dzi wojnę. Był­bym za tym, żeby ta­kich ofi­ce­rów im po­słać. By­ło­by fan­ta­stycz­nie, gdyby pol­scy żoł­nie­rze wal­czy­li w Do­niec­ku. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki, trwa­ły, stra­te­gicz­ny so­jusz, który bę­dzie gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa nie tylko na­sze­go, ale i  Eu­ro­py – po­wie­dział w „Kontr­wy­wia­dzie. Jeden ze współtwórców „Solidarności” dodał, że „Polska jest bliska zdrady Ukrainy”, bo nie udziela jej potrzebnego wsparcia. – Jak sąsiad prowadzi wojnę z naszym śmiertelnym wrogiem, to trzeba temu sąsiadowi pomóc. Sprzedaż broni Ukrainie to wkład we wspólne bezpieczeństwo – argumentowałCzytaj więcej