Opublikowano Listopad 14, 2016 Przez NS W Apokalipsa

Dwa symbole – symbol życia i symbol śmierci

Dwa symbole – symbol życia i symbol śmierci, symbol tajemnicy zbawienia i tajemnicy nieprawości.

Два символа – символ жизни и символ смерти, символ тайны спасения и тайны беззакония

Two symbols – a symbol of life and a symbol of death, a symbol of the mystery of salvation and the mystery of iniquity

Δύο σύμβολο – ένα σύμβολο της ζωής και ένα σύμβολο του θανάτου, ένα σύμβολο του μυστηρίου της σωτηρίας και το μυστήριο της ανομίας

a3a
a5
Kod kreskowy

 Krzyż dany jest nam jako znak na czole, jako obrzezanie – dla Izraela; ponieważ przez Niego my, wierni, rozpoznajemy się i odróżniamy się od niewiernych. On jest tarczą i bronią i pomnikiem zwycięstwa nad diabłem. On jest pieczęcią, aby nie dotknął nas Anioł – Niszczyciel …

/Czcigodny Jan z Damaszku (ros.- Прп. Иоанн Дамаскин). Dokładny wykład Wiary Prawosławnej/

Historia rodzaju ludzkiego od chwili Wcielenia i Śmierci Krzyżowej oraz Zmartwychwstania Chrystusa nabiera innego sensu i innej treści, ponieważ Boży zamysł Chrystusa Zbawiciela miał na celu zaszczepienie ludzkości do życia, które zostało przez nią utracone w raju po grzesznym upadku pierwszych ludzi. Ponieważ po tragedii, która wydarzyła się w raju, człowiek stał się uczestnikiem nie życia, a śmierci, nie Łaski obcowania z Bogiem, a jako wspólnik śmierci. Chociaż historia ludzkości przed Narodzeniem Chrystusa była historią narodzin dla śmierci, tym nie mniej, historia ta miała również inny wymiar, inną perspektywę – oczekiwanie na „wejście wielkiego Króla”, to znaczy, przyjścia do tego umęczonego i udręczonego świata Zbawiciela, Odkupiciela.

Podczas cierpień Chrystusa, które stały się życiodajnymi, narzędzie Jego tortur Krzyż, który przedtem służył jako narzędzie najbardziej brutalnych kar dla przestępców politycznych w Cesarstwie Rzymskim, przekształca się w symbol życia, symbol przynależności do życia wiecznego, symbol usynowienia człowieka przez Boga, symbol i narzędzie zwycięstwa życia nad śmiercią. I ten symbol nie jest jedynie zewnętrznym znakiem, zwykłym obrazem, ale ożywiającym symbolem, symbolem łączącym człowieka z Bogiem, przez którego każdemu dawana jest niestworzona, boska uświęcająca Łaska.

W świecie, pogrążonym w niewoli grzechu i śmierci, również istniały swoje symbole i znaki, które towarzyszyły wszystkim religijnym pogańskim ceremoniom. I nie były one pustymi znakami zewnętrznymi, przyłączały one człowieka do „posiadającego władzę nad śmiercią, to jest diabła”, czyniły z człowieka nosiciela energii demonicznej i profanacji demonicznej. Z tego powodu Cerkiew Chrystusowa, jako społeczeństwo odnowionych w Chrystusie, oświeconych przez Ducha Świętego, kategorycznie zabraniała noszenia jakichkolwiek symboli pogańskich, spożywania pokarmów,  „ofiarowanych bożkom” jako „czyniących ludzi uczestnikami ofiary demonicznej”, dołączających wiernym do „tajemnicy śmierci”.

Ale w Piśmie istnieją istotne wskazówki, dotyczące zarówno dwóch tajemnic jak i dwóch symboli.  Jakie są te dwie tajemnice? „Tajemnica pobożności” – zjawiska w ciele Słowa Boga i „tajemnica nieprawości” – zjawiska w świecie „człowieka grzechu i śmierci”, Antychrysta. I historia ludzkości przebiega między tymi dwoma tajemnicami, a sama historia nie jest tylko zwykłą kroniką wydarzeń i działań, ale w niej odbywa się wybór każdego człowieka pomiędzy tymi dwoma tajemnicami. W sposób naturalny nasuwa się pytanie – dlaczego, jeśli za tajemnicę nieprawości jest uważany sam Antychryst, to już teraz mówimy o tym, że w historii odbywa się wybór? Na ten temat istnieje również odpowiedź w Piśmie Świętym, które jest Boskim Objawieniem, a nie podaniem ludzkiej filozofii i rozważań na tematy religijne. W Piśmie Świętym mówi się, że od czasów apostolskich, „tajemnica nieprawości już działała”. Tylko że ona nie dokona się, to jest nie zakończy się ostatecznie, dopóki nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie wzięty utrzymujący ze środowiska i nie zjawi się Antychryst, na którym zakończy się historia życia na Ziemi rodzaju ludzkiego po drugim objawieniu się w chwale Boga-człowieka ze znakiem Krzyża na obłokach.

O tajemnicy nieprawości

Aby zrozumieć znaczenie tego, czym jest „tajemnica nieprawości” w pełnym i głębokim sensie niewystarczającymi okazują się tylko interpretacje starożytnych Świętych Ojców Cerkwi, którzy rozpatrywali ją w dwóch aspektach i na dwóch osobistościach: Neronie i Antychryście. Pierwszy z nich jest według myśli Ojców Cerkwi również pierwowzorem tego ostatniego. Jednak szerszą interpretację „tajemnicy nieprawości” podaje bł. Teodoret Kirrsky, a zwłaszcza bogobojny Jan z Damaszku (ros.- прп. Иоанн Дамаскин), który rozumie ją jako całościowy proces historyczny, prąd w historii, który zawiera wszystkich heretyków i odstępców od Kościoła Katolickiego (ros.- от Кафолической Церкви). W tym sensie należy rozumieć również ważne słowa Św. Grzegorza Palamasa, który mówi o „tajemnicy Krzyża” jako działającej jeszcze przed objawieniem się Chrystusa Zbawiciela, w swoim słowie Święty dokonuje jej teologicznej analogii z „tajemnicą nieprawości”. Oznacza to, że zgodnie z teologią Św. Grzegorza Palamasa: przed przyjściem Chrystusa działała  „tajemnica Krzyża” w sprawiedliwych Starego Testamentu, dokładnie tak samo również przed pojawieniem się Antychrysta „działa tajemnica nieprawości”. Dlatego objawienie Krzyża i Chrystusa było poprzedzane przez jego symbole, obrazy i działała „tajemnica Krzyża”, dokładnie tak samo objawienie Antychrysta jest poprzedzane przez jego pierwowzory (prześladowcy Chrześcijaństwa rzymscy cesarze, heretycy). Również przed objawieniem się Antychrysta jego własny symbol istniał jako symbol władzy i podporządkowania, jako symbol bogactwa, złota i mamony. Symbolem tym była liczba 666. Ponieważ w Starym Testamencie prawdziwy sens pierwowzorów i symboli Krzyża i Chrystusa był ukryty dla zrozumienia przez ludzi, tak samo i znaczenie symbolu 666 jako symbolu, osobistej liczby Antychrysta, było ukryte. Ujawnia je nam tylko Objawienie Świętego Apostoła Jana Teologa. Niewątpliwym jest i to, że zarówno symbole religijne religii pogańskich i islamu, judaizmu, a także masonerii są symbolami prekursorów Antychrysta, nośnikami i przekaźnikami demonicznej bluźnierczej energii.

Przed przystąpieniem do kwestii teologicznej o symbolu Antychrysta, podamy naszym zdaniem ważne podsumowanie archiprezbitera Wasilija Georgopoulosa o „tajemnicy nieprawości„, które łączy w jedno wszystkie nauczania Cerkwi: „Święty Apostoł Paweł używa wyrażenia „tajemnica nieprawości” (2 Tes 2: 7. ) po to, aby opisać diachroniczne, wyjątkowe i różnorodne zjawisko – koalicję wszystkich bezbożnych i antychrześcijańskich sił w historii, które działały, działają i będą działać po to, aby pomniejszyć i anulować Zbawcze Dzieło Chrystusa Zbawiciela”.

Niektóre uwagi na temat samego działania tajemnicy nieprawości, jej ducha, jako ducha proponowanego przez diabła wszechstronnego komfortu, a wiec również odrzucenia Krzyża Chrystusowego, podaje biskup Fanarski Agafangel.

„Ale tajemnica nieprawości już działa w historii, w historii światowej i naszej osobistej historii. Życie skraca się i wymyka się. Potrzeby duchowe są pogardzane i deptane. Jeśli poddajemy się duchowi naszych czasów, to popełniamy błąd, ponieważ jesteśmy ludźmi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga, i jeśli przyjmujemy tego ducha z tym, aby zachowywać się jak pozbawione woli istoty, które dla komfortu i swoich życzeń oddają cześć jakimś stworzonym przedmiotom, to co się stanie  z naszym życiem i prawdą? Diabeł jest obcy Krzyżowi Chrystusowemu. On sam siebie nie ukrzyżował, ponieważ nie ma nic wspólnego z miłością i poświęceniem i on nie żąda, aby ludzie nieśli swój krzyż. On obiecuje wygodę i komfort pod jedynym warunkiem – naszego poddania się jemu. Tak jak on to zrobił z Adamem, który jest nierealny (?) i w sposób głupi stracił swoje życie i perspektywę utraconej miłości i komunii (?), aby pozostać z pozyskaną wyobcowaną osobowością i wyobcowaną wolnością” (?).(ostatnie zdanie – tłumaczenie na język rosyjski jest niepoprawne, niezrozumiałe – od A.L.)

Ale w tym miejscu chcielibyśmy się jednak zatrzymać na najważniejszej myśli błogosławionej pamięci archimandryty Sofronija (pol. – Sofroniusza Sacharowa), który rozpatrywał zjawiska w historii ludzkości nie jako niezależne i samowystarczalne, uwarunkowane przesłankami czysto politycznymi i ekonomicznymi, ale jako przede wszystkim bezpośrednie manifestacje duchowego i moralnego stanu ludzkości. „Plan polityczny – nie jest pierwotny, ale odruchowy. Mój głęboki stosunek do wszystkich wydarzeń politycznych tego świata: istnieje kilka planów życia kosmicznego. Nie ma wątpliwości, dla mnie, że społeczny i polityczny (plan – dod. A.L.) jest planem odruchowym, a nie podstawowym. Głębiej leży plan duchowy. Moralny i duchowy stan ludzkości znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze społecznej społeczeństwa i w wydarzeniach politycznych. Widoczne wydarzenia historyczne – istotne objawy duchowego zdrowia lub chorób, lub, innymi słowy, projekcja lub odbicie tego, co dzieje się w świecie duchowym.” I jest niemożliwe, aby nie zgodzić się z tymi słowami wybitnego teologa i Starca, ponieważ oddycha w nich błogosławiony duch przenikliwości głębin i tajemnic Bożych, w nich odzwierciedlają się prorockie wizje o odległych wydarzeniach historycznych w historii świata, podanych jeszcze w Starym Testamencie. W szczególności dotyczy to niektórych proroctw Świętego Proroka Daniela. Odrzucenie tego oznacza, że osoba, nawet jeśli jest odziana w strój kapłańskiej godności, pozbawiona jest chrześcijańskiego, błogosławionego myślenia. I takie myślenie ze „skrajnym deficytem świadomości eschatologicznej” jest niebezpieczną pokusą dla wszystkich wiernych dzieci Cerkwi.

Dla nas, oczywiście, ważne są dla głębszej oceny historii, a zwłaszcza stanu ludzkości w końcu 20-go wieku, również jeszcze kilka ważnych uwag archimandryty Sofroniusza: „Bez Chrystusa wszystkie drogi prowadzą do śmierci: bez wiary w zmartwychwstanie ciemna chmura rozpaczy coraz ściślej będzie obejmować wszystkich; już i teraz wszyscy są pełni strachu. W celu przezwyciężenia powszechnego tragicznego niepokoju potrzebny jest chrześcijański czyn ofiarny. … Chrystus pokazał nam człowieka w całym jego pierwotnym pięknie i mądrości i jedynie naśladując go, każdy z nas i cała ludzkość mogą się zbawić na wszystkich poziomach.

Obserwujemy jednak coś wręcz przeciwnego: ludzie coraz bardziej i bardziej tracą pojęcie o prawdziwym sensie chrześcijańskiego Objawienia … Przez odejście od chrześcijańskiego personalizmu nieuchronnie następuje dehumanizacja mas. Nie rozumiejąc wielkiego Objawienia o Bóstwie osobowym i Człowieku, też osobowym, wielu nam współczesnych jest skłonnych do przyjęcia nauk mistycznych, nie znających ontologicznego miejsca zasady Osoby w Bycie Absolutu, ani w bycie stworzonym, „według obrazu” Boga osobowego.” A odejście od Chrześcijaństwa, którego przyczyną jest wypaczone zachodnie chrześcijaństwo (katolicyzm i protestantyzm, pozbawione jako herezje Łaski i komunii z Bogiem-Człowiekiem), prowadzi do poważnej moralnej i intelektualnej degradacji ludzi, którzy poszukują w religiach Wschodu i w Islamie mistycznych pociech, wstępując w ten sposób w bliski kontakt ze światem demonicznym. I człowiek, odrzucając tym samym jedyne źródło prawdziwego życia w Chrystusie, odrzucając Krzyż jako drogę do życia, oraz życie, staje się uczestnikiem „tajemnicy nieprawości”.

Symbol Chrystusa i symbol Antychrysta

Pismo Święte daje nam wyraźne dowody również o dwóch symbolach, które są znakami wspomnianych dwóch tajemnic, między którymi przepływa ziemska historia ludzkości. Jakie są to symbole? Jest to symbol Krzyża i symbol Antychrysta – znak liczby lub imienia Antychrysta 666 (χξς). Pojawienie się i rozprzestrzenienie się wszędzie, a zwłaszcza w systemie handlu i stosunków handlowo – finansowych symbolu Antychrysta 666 jest główną oznaką „czasu Antychrysta”. I w naszym czasie było sądzone, aby to się wydarzyło. Ponieważ każdy towar, dowolna produkcja, oznaczana jest właśnie znakiem z liczbą Antychrysta 666. Tym znakiem jest kod kreskowy EAN-13. I chociaż nie jest on z punktu widzenia wszystkich oznak znaku apokaliptycznego właściwie kompletnym lub ostatecznym znakiem, ponieważ nie nakłada się na czole i prawej ręce, jednak jest on według wszystkich innych parametrów znakiem Antychrysta lub matrycą ostatecznego znaku.

Dla Chrześcijanina symbol zawsze był czymś świętym, zawiera w sobie sakralny sens i treść, który daje człowiekowi błogosławione uświęcenie. Właśnie dlatego Prawosławni Chrześcijanie od czasów starożytnych noszą na sobie Krzyż Chrystusowy, ozdabiają i ogradzają nim swoje domy, miejsca pracy itd. Ponieważ, jak zauważa wybitny dogmatyk naszej Cerkwi prepodobny (bogobojny) Ioann Damaskin (pol. Jan Damasceński): „A więc, należy się kłaniać znakowi Krzyża. Ponieważ gdzie znak  – tam będzie i sam Chrystus”.

Ale wróćmy jeszcze do problemu rozpatrywanych przez nas symboli. Cała argumentacja Prawosławnego Chrześcijanina w odniesieniu do znaku i pieczęci może być budowana tylko na podstawie Pisma Świętego i tych nielicznych komentarzy Ojców Świętych, które pozostawiono nam jako orientacyjne punkty teologiczne. Wszystkie te drogocenne okruszyny natchnionego przez Boga Słowa dają nam również kryteria teologiczne w dziedzinie eschatologii, dla określenia czasu, ale nie czasu końca świata. Oprócz tego dla poprawnego odbioru eschatologicznej teologii jest potrzebna nie tyle teologia akademicka, ile teologia w prawdziwym rozumieniu Ojców Świętych, teologia doświadczenia, która zapewnia poczucie prawdy w wyciąganych wnioskach ze wskazówek Świętych Ojców. Dlatego absolutnie słusznie w swoim czasie Metropolita Megalopoliski Jeremiasz, profesor Uniwersytetu w Atenach z Katedry Starego Testamentu powiedział, że bardziej prawdziwe i dokładniejsze wnioski dotyczące etapu i czasu Antychrysta mogą robić tylko ludzie o takim poziomie duchowym, jak prepodobny (czcigodny) Starzec Paisjusz ze Świętej Góry i prepodobny Porfiriusz. Dla nas najważniejszymi i najdokładniejszymi w tej tematyce są wnioski i teologiczne spojrzenie prepodobnego Paisjusza ze Świętej Góry, który, w przeciwieństwie do prep. Porfiriusza więcej modlił się w sprawie paszportów elektronicznych, liczby 666 i miał bezpośrednie objawienie od Boga, dotyczące interesującego nas problemu. Czego nie było u Starca Porfiriusza i opublikowana jego opinia na temat paszportu elektronicznego jest fałszywa, nieprzemyślana, pozbawiona umocowania w Piśmie Świętym i Tradycji oraz Objawieniu od Boga. Wszystkie te okruszyny Objawienia, dane z góry prep. Paisjuszowi z Góry Athos były przez niego zanotowane w niezwykłej broszurze „O znakach czasu”. Jednak zawładnięcie zdecydowanej większości ludzi, duchowieństwa, a nawet mnichów przez ducha czasu, co rodzi niebezpieczną lekkomyślność doprowadziły do tego, że broszurę tę zaczęto lekceważyć, szczególnie w Rosji. Tym nie mniej, wszystkie wskazówki Starca, dotyczące sprytnego i podstępnego sposobu wprowadzenia pieczęci Antychrysta nie straciły swojej aktualności, ale przeciwnie, dają jasny i wyraźny obraz łańcucha, etapów wprowadzenia pieczęci Antychrysta, ostrzegają nas o poważnym niebezpieczeństwie i podstępnym sposobie opieczętowania człowieka śmiertelną pieczęcią. Pokrótce przypomnijmy słowa prep. Paisjusza:

„Powolutku, po wprowadzeniu kart i dokumentu tożsamości, czyli zbioru danych osobowych, w  przebiegły sposób przystąpią oni do naniesienia pieczęci”.

„A więc, za „doskonałym systemem kart kredytowych”, za komputerowym bezpieczeństwem kryje się światowa dyktatura, kryje się jarzmo Antychrysta”.

Załączamy nie mniej ważne słowa błogosławionej pamięci zmarłego proigumena (pol. – opata) monasteru Gregoriou ze Świętej Góry Archimandryty Georgija (Kapsanisa), znanego teologa i o wielkim autorytecie pasterza, którego bardzo cenił prep. Paisjusz ze Świętej Góry za jego czystość umysłu i wierność Dogmatom Cerkwi:

„Chrystus ma Swój symbol – Krzyż, który ma kształt geometryczny. Jednak my, ponieważ na tym geometrycznie złożonym w kształcie krzyża narzędziu cierpiał Chrystus dla naszego zbawienia, to przyjmujemy go jako symbol naszego zbawienia. Kłaniamy się Jemu i okazujemy dla Niego cześć. Nosimy go na sobie od chwili naszych narodzin aż do śmierci. On jest symbolem zwycięstwa Chrystusa nad diabłem. Krzyż Chrystusa jest to nasz własny symbol, nasz własny znak.

Antychryst również ma swój własny znak i symbol 666. Dlaczego 666, a nie 777? Ponieważ liczba ta była u Żydów. Liczba ta była u Króla Salomona i on żądał od swoich podwładnych, od krajów, które były mu podległe, aby płacili mu daninę w wysokości 666 talentów złota. Dlatego 666 jest symbolem, świadectwem i dowodem, że jest ona zapłatą podatku.”

Tak więc, liczba 666 i znak wraz z nią, który na dziś jest kodem kreskowym EAN 13, jest znakiem apokaliptycznym. Z tym znakiem związany jest cały system globalnego przypisania numerów identyfikacyjnych towarom i ludziom. Numeracja ludzi, przypisanie każdemu cyfrowego identyfikatora jest główną cechą tworzonego globalnego społeczeństwa Nowego Porządku Świata, co niewątpliwie jest oznaką walki z Bogiem i jest sprzeczne z zamysłem Boga wobec człowieka jako obrazu i podobieństwa Bożego, a nie ponumerowanego towaru. Zaprzeczać temu nie ma sensu, ponieważ wspomniane przez nas i wybitnych prawosławnych uczonych dokumenty nie są mityczne a rzeczywiste, istniejące i stosowane. Rozdrażnienie, które zwykle spotyka się u wyższych cerkiewnych hierarchów w odniesieniu do tej tematyki, wynika ze zgubnej obojętności na słowa Pisma Świętego oraz samą Prawdę, z miłością przestrzegającą nas o czasach niebezpiecznych i niebezpiecznej grze ze sługami Antychrysta i jego systemem, ponieważ lekkomyślność czyni człowieka ofiarą demonicznego zwiedzenia.

Ocena tendencji we współczesny świecie i Cerkwi

A jak możemy oceniać wykorzystanie kodów kreskowych z liczbą 666 i urządzeń do skanowania podczas dokonywania zakupów świętych ikon i poświęconych sprzętów cerkiewnych? Nie inaczej jak świętokradztwo, bluźnierstwo. Należy zaliczyć tutaj również aktywne tworzenie elektronicznej bazy danych Moskiewskiego Patriarchatu na kapłanów i mnichów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i przymusowe gromadzenie dużej ilości danych osobowych. Ponieważ tworzenie elektronicznych dossier jest częścią budowanego systemu antychrystusowej globalnej kontroli nad człowiekiem. Wszystkie te procesy są nie tylko zeświecczeniem, ale kastrowaniem wewnątrz duchowieństwa i hierarchii ducha „tajemnicy Chrystusa”, ducha trzeźwości i duchowej czujności, wierności Świętej Tradycji, duchowi wyrzeczenia świata i namiętności. Aktywny rozwój sieci handlowej w cerkwiach i monasterach, co jest surowo zabronione świętymi kanonami Cerkwi  Prawosławnej – jest procesem zgubnego podboju ducha przez mamonę, przez ducha Antychrysta. W rezultacie tego następuje zubożenie Łaski Bożej, która jest obecna nie w sposób magiczny, ale tajemniczo zgodnie z prawami boskimi, prawami Królestwa Niebieskiego. A Królestwo Niebieskie, jak prawdziwie i dokładnie zauważa Archimandryta Sofroniusz (Sacharow) „jest jak odwrócona piramida: większy służy mniejszemu, silniejszy ustępuje słabszemu. Tak jest wszystko w życiu Chrześcijan: taka jest struktura Królestwa Niebieskiego, które jest oparte na Miłości Bożej”. I ta Boska Miłość jako dar z nieba, jak w końcu obecność niestworzonej Łaski Bożej, nie toleruje ducha świata, ducha grzesznych namiętności i ducha mamony antychrystusowej, ducha bezbożnej kontroli demonicznej nad jednostką. Właśnie dlatego Pan dwukrotnie rujnuje kupców w Świątyni Jerozolimskiej, czyli w przedsionku świątyni, przypominając słowa „Mój dom ma być domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. Te słowa są wyryte na frontonie od strony południowej również słynnego Soboru Świętego Izaaka w Petersburgu. Przypominając nam o tych strasznych i groźnych słowach Zbawiciela, biczujących ducha bezbożnego nieumiarkowanego i  niestosownego targowania.

Święty Andrzej z Cezarei daje nam doskonałą okazję, aby uświadomić sobie, że wszystkie tak zwane innowacje technologiczne w dziedzinie kontroli osobistej oraz tworzenia związanych z nią systemów paszportowych i wizowych są narzędziem nadchodzącego Antychrysta. I oto dlatego Święty Ojciec Cerkwi, wybitny, autorytatywny interpretator Objawienia Świętego Apostoła Jana  Teologa mówi: „Co natomiast odnosi się bezpośrednio do liczby (czyli 666), a także wszystkiego innego, co zostało napisane o niej, otworzy czas i doświadczenie przebywających w trzeźwości”.

„Liczba Bestii będzie wszędzie szeroko rozpowszechniana i rzetelnie nanoszona”. Aktywne rozpowszechnianie liczby 666 w postaci kodu kreskowego wszędzie – to wyraźny dowód czasu, a technologie, służące do globalnej kontroli pod pretekstem bezpieczeństwa i walki z terroryzmem, są środkami do ustanowienia dyktatury światowej Antychrysta i depersonalizacji człowieka, przekształcenia go w sterowany towar, obiekt biologiczny.

„Odstępstwo przyjmuje wymiar planetarny – pisał Archimandryta Sofroniusz jeszcze w końcu 20-go wieku, widząc w ludzkości silny upadek moralny i religijną indyferencję, rodzącą obojętność wobec prawdy i odejście od niej – a Chrześcijaństwo znajduje się w niebezpieczeństwie całkowitego upadku i od zewnątrz i od wewnątrz. W tym celu, aby całkowicie wyeliminować apokaliptyczne przepowiednie, to należałoby przynajmniej spowolnić to bardzo tragiczne dla całego świata niszczenie, dlatego wszyscy my, komu są drogie losy Cerkwi Chrystusowej, powinniśmy się zwrócić do poszukiwania dróg, aby zapobiec katastrofie”.

Tym niemniej jednak, znajdujemy u niego myśl, która wskazuje na ważną i niezbędną podstawową zasadę dla spowolnienia destrukcyjnej apokaliptycznej apostazji: „Dla nas, Chrześcijan, najstraszniejszym momentem jest powstanie dynamicznych, ale zdepersonalizowanych mas, przy braku zrozumienia człowieczeństwa. Nasza walka duchowa za pomocą modlitwy i słowa jest walką ducha za Człowieka-Osobę. Bez rozwiązania problemu – Czym jest człowiek, jego nieustanna wartość – niemożliwe jest zbudowanie prawdziwie ludzkiego społeczeństwa”. Przed każdym Chrześcijaninem stawia się ważne zadanie – być nosicielem Ducha Chrystusa, być na obraz i podobieństwo Boże przez naśladowanie Chrystusa i podążanie za Nim, o czym tak dokładnie pisze w swoich natchnionych listach Święty Apostoł Paweł. Oznacza to, że bez intensywnego i świadomego przyłączenia się człowieka od wczesnych lat życia do całej pełni kultury ascetycznej Cerkwi Prawosławnej nie jest możliwe nabycie Ducha Chrystusowego. A bez tego Ducha, wszystkie nasze słowa i kazania religijne tracą sens, jak pozbawione zbawczej błogosławionej soli.

Redakcja „Prawosławnego Apologety” 2015 roku, redagowanie i uzupełnienie 2016 rok.

Po Święcie Szlachetnego i Ożywiającego Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

„Po upadku Adama ludzka natura została rozbita, przeszła głęboką alienację (odrzucenie), leżącą u podstaw wszystkich innych, oddzielnych, alienacji, wypaczeń. Pierwszy człowiek i ojciec ludzkości nosił w sobie „ziarno” dla wszystkich przyszłych pokoleń, dlatego my wszyscy, bez wyjątku, rodzimy się w warunkach upadku i niesiemy w sobie to skażenie jako ciężkie dziedzictwo”, pisze Archimandryta Sofroniusz. // Ludzkość i jej historia. W książce Sakrament życia chrześcijańskiego. STSL. 2012, s. 202.

Patrz Grzegorz Palamas do mniszki Kseni. Συγράμματα, Πρός τήν σεμνότατην εν μοναζούσαις Ξένην περί παθῶν καί ἀρετῶν … τομ. Ε, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 197, 9 „Tak jak oddzielenie duszy od ciała jest śmiercią ciała, tak samo oddzielenie Boga od duszy jest śmiercią duszy; i to ona głównie jest śmiercią, śmierć duszy … Wówczas też (po naruszeniu Przykazania w raju) umarła jego dusza, w wyniku przestępstwa oddzieliła się od Boga ….”.

Z Liturgii w Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. W wielu świątecznych homiliach Świętych Ojców Cerkwi na Narodzenie Bogurodzicy znajdziemy ważne myśli teologiczne o tym, że Narodzenie Najświętszej Dziewicy, wieńczy Starotestamentowy okres historii rodzaju ludzkiego, a Sama Matka Boża jest granicą między Starym a Nowym Testamentem.

SEE. ΣΕΒ. ΝΑΥΠΆΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΊΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ ΒΛΑΣΊΟΥ ΙΕΡΟΘΈΟΥ. H ΘΕΟΛΟΓΊΑ ΚΑΊ ΑΞΊΑ N ΤΏΝ ΣΥΜΒΌΛΩΝ . „ŚWIĘTE SYMBOLE CERKWI NALEŻĄ DO PIERWSZEJ KATEGORII, TO ZNACZY, ŻE NIE SĄ ONE OBCE NATURZE TEGO, CO REPREZENTUJĄ, ALE SĄ  NATURALNYMI SYMBOLAMI, PRZEZ KTÓRE JEST PRZEKAZYWANA ŁASKA BOŻA”. „ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ» ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2010 WEDŁUG SYNODIKONU PRAWOSŁAWIA: „WSZYSTKIE OCZY, PATRZĄCYCH NA ŚWIĘTE IKONY SĄ UŚWIECANE I PRZEZ NIE UMYSŁ DOCHODZI DO POZNANIA BOGA, DOKŁADNIE TAK SAMO JAK I  POPRZEZ PATRZENIE NA BOŻE ŚWIĄTYNIE I ŚWIĘTE NACZYNIA ORAZ INNE DROGOCENNE ŚWIĘTE PRZEDMIOTY.

patrz Hebr. 2 14

Według słów bł. Augustyna, biskupa Hippony, aż do ukrzyżowania Chrystusa świat cały był zhańbiony ofiarami demonicznymi i czynami diabła. (patrz Spowiedź)

W swojej apologii Męczennik Justyn Filozof dowodzi, że pogańskie rzeźby i maski są ulubionym siedliskiem demonów.

O zakazie spożywania żywności, ofiarowanej bożkom napisane jest w dekrecie Soboru Apostolskiego z 30 roku, jak również w następujących przepisach kanonicznych:

Zobacz 1 Kor.1, 21 „Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami uczty Pańskiej i uczty demonów.” Ważny komentarz na spożywających jedzenie, ofiarowane bożkom bez potrzeby, znajdujemy w 81 Regule Świętego Basylego Wielkiego „Ci, co bez wielkiej potrzeby wiarę w Boga zdradzili i dotykali pokarmów demonów … niechaj będą na trzy lata odłączeni od Cerkwi, przez dwa lata niech słuchają Pisma, przez trzy lata niechaj modlą się na kolanach (ros.- в припадении), następne trzy lata niech stoją podczas modlitwy z wiernymi i wtedy już dopiero będą mogli być dopuszczeni do przyjęcia Sakramentu Eucharystii.”

Tajemnicą śmierci określana jest w teologii Ojców tak zwana pierwsza śmierć, to znaczy, czyli odpadnięcie od Boga przez grzech. Patrz Św. Gregorz Palamas. Do mniszki Kseni. Πρός Ξένην μομαχήν, σελ. 197

2 Tym. 3, 16

2 Tes. 2 7

Nie będziemy rozwodzić się nad interpretacją i wyjaśnianiem tych proroczych słów Apostoła Pawła. Zalecamy: Lew Tichomirow. Religijne i filozoficzne fundamenty historii. M. 1997 str. 563-572, rozdział LXX O „odstępstwie”, o „powstrzymywaniu” go i o kobiecie cudzołożnej

Patrz komentarz Św. Jana Chryzostoma dot. 2 Listu do Tes. 2, 7, jak również zestaw patrystycznych interpretacji, podany u Św. Teofana (Pustelnika).

ΕΠΕ 12, 282 lub PG.t. 95, p.294.B Εἰς ἐπιστολήν Βπρός θεσσαλονίκεις, Μυστήριον ἀνομιας τάς αἰρέσεων διδασκαλία εἶναι φῆσι , καί τά ψευδῆ δόγματα .

Św. Grzegorz Palamas daje wyjaśnienie, na czym właśnie polega tajemnica Krzyża: składa się ona z dwóch zasadniczych zasad – ucieczki od świata i jego namiętności, opanowania namiętności (ich ukrzyżowania) i spokój wewnątrz siebie i wchodzenie poprzez działanie i kontemplację w komunię z Bogiem i Jego widzenie…

See. Αγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ. Λόγος ΙΑ. Εἰς τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν. ΕΠΕ, Θεσνίκη 2004, τόμ. 9, σελ.282’324 «Jak, na przykład, jeszcze przed przyjściem „człowieka grzechu, syna zatracenia”, czyli Antychrysta, umiłowany przez Chrystusa Jan Teolog – Ewangelista mówi: „Teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów, stąd poznajemy, że jest to już ostatnia godzina” (1J. 2, 18), tak samo i Krzyż był u praojców wcześniej przed tym czasem, zanim został wykonany. I wielki Paweł jeszcze jaśniej uczy nas, że jeszcze przed czasem, w którym przyjdzie Antychryst – już jest wśród nas, mówi, że „już tajemnica jego bezbożności działa wśród nas” (2 Tes.2, 7). Tak samo i Krzyż Chrystusa, który jeszcze się nie pojawił, był już wśród Praojców.” Tłumaczenie rosyjskie, patrz Rozmowy. (Omilii) Św. Grzegorza Palamasa. M. Pałomnik. 1993, rozdz. 1, str. 106

Zaprzeczanie faktu istnienia demonicznej energii, które można znaleźć w artykułach i myślach niektórych współczesnych teologów i osób duchownych, jest przejawem ignorancji teologicznej i duchowej. Wystarczy przypomnieć decyzje VI Soboru Powszechnego, w których twierdzi się, że wszelka natura posiada czynną energię. Patrz o tych symbolach. Παραχάραξη του χαράγματος. Ι.Μ. Μεγάλη Μετέωρα. 1997

Όψεις του μυστηρίου της ανομίας. Του πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 

http://www.impantokratoros.gr/BA291BA5.el.aspx

Αγαθαγγέλου, Επισκ. Φαναρίου, «H Ζύμη tou Ευαγγελίου», εκδ. Αποστ. Διακονία, σ. 34-36

Archimandryta Sofroniusz (Sacharow). Ludzkość i jej historia. // Sakrament życia chrześcijańskiego., STSL. 2012, s. 185-186

Patrz Protoprezbiter Gieorgij Metallinos. Tragedia heretyków, jak również artykuł Archimandryty Gieorgija (Kapsanis). Prawosławie i Europa. Są one dostępne na portalu apologet.spb.ru

Daje o tym w pełni jasne świadectwo Św. Andrzeja z Cezarei: „Liczba Bestii będzie szeroko rozpowszechniana na całym świecie i gorliwie nanoszona» PG, t. 106, p.310 B

Obecność w kodzie kreskowym EAN-13 Antychrysta 666 potwierdzone jest bardzo licznymi badaniami i nie są one odrzucane przez autorów kodu kreskowego UPC-1, poprzedników kodu kreskowego EAN-13.

Patrz Metropolita Hierotheos (Vlachos). Dekret. Opracowania

O tej tradycji, pierwszych Chrześcijan pisze szczegółowo w jednej ze swoich aposlogii pisarz starożytnego kościoła Tertulian.

Prepodobny (pol.-czcigodny) Jan z Damaszku (ros.- Иоанн Дамаскин). Dokładny wykład Wiary Prawosławnej, część 4, rozdz. 11. O Krzyżu i jeszcze o wierze , // Prace. SPb. 1913, s. 307

I to dlatego, że w głębię proroczych słów Pisma Świętego mogą przenikać tylko ludzie, którzy osiągnęli stopień boskiego oświecenia i którzy widzą Boga.

Patrz Mnich Izaak. Życie Starca Paisjusza z Góry Athos. Przypadek ukazania mu się Św. Męczennicy Arcychwalebnej Eufemii.

O znakach czasu. // Błogosławionej pamięci Paisjusz ze Świetej Góry. Wojna duchowa. Saloniki. Góra Święta. 2002, str. 193

Tamże, s. 199

  1. Gieogij dokładnie powtarza nauczanie Świętych Ojców, a przede wszystkim Św. Jana z Damaszku

Απχιμ- Γεώργιος, καθηγούμενος Ι. M. Οσιου Γριγορίου. Η στάσις των χριστιανών απέναντι στο ηλεκτρονικό φακέλλωμα και το 666.// Ο Όσιος Γρηγόριος αρίθμ.22, ​​1997, σελ. 50

Patrz: Specifications Sm.GS1 ogólna wersja 12 ust. 3.5. 9. Globalny rodzaj dokumentu Identifier (GDTI): IZ (253) str.141

Elektroniczny paszport – ocena problemu z punktu widzenia technologii, prawa i wiary. Związek  powszechnego cyfrowego identyfikatora (EAN / UKE) z liczbą 666 http://apologet.spb.ru/ru/7486%D0%B8%D1%8F-1565-elektronnyj -pasport-otsenka-problemy-s- tochki-zreniya-tekhnologii-prava-i-very-electronic-passport-e-id-card-assessment-of-

Patrz artykuły i wystąpienia Akademika Piotrowskiej Akademii Sztuk i Nauk W.P. Filimonowa, a zwłaszcza jego najnowszą książkę „Kroki Apokalipsy”. Umieszczona jest ona w formacie pdf na stronie apologet.spb.ru

Takie aktywne wykorzystanie technologii apokaliptycznej kilka lat temu rozpoczęło się w Sreteńskim Stawropigialnym Monasterze, a na początku tego roku w Ławrze Św. Siergija i Św. Trójcy (ros.- Троице-Сергиевой Лавре).

Archimandryta Sofroniusz. Dekret. Opracowania., s. 197

Mt 21, 13

PG., t. 106, p.340 C

PG., t. 106, p.340 A

Dekret. Opracowania., s. 182

1 Kor 4, 16; Fil 3, 17; Ef. 15, 7

Źródło:

Na portalu: Православный Апологет – Главная страница

Русская Православная Церковь

ПРАВОСЛАВНЫЙ АПОЛОГЕТ

Богословский комментарий на некоторые современные непростые вопросы вероучения.

Два символа – символ жизни и символ смерти, символ тайны спасения и тайны беззакония

http://apologet.spb.ru/ru/

Za:http://apologet.spb.ru/ru/%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2711-dva-simvola-simvol-zhizni-i-simvol-smerti-simvol-tajny-spaseniya-i-tajny-bezzakoniya-two-symbols-a-symbol-of-life-and-a-symbol-of-death-a-symbol-of-the-mystery-of-salvation-and-the-mystery-of-iniquity.htm

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

13.11.2016 r.

Tags : , , ,

Komentowanie zamknięte.