Opublikowano Luty 28, 2012 Przez a303 W Bez kategorii

STOP dla GMO

Źródło: http://polska-wolna-od-gmo.org/

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

Wyborcy mówią NIE dla GMO!

Tymczasem na 9. Posiedzeniu  SEJMU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (początek obrad w dniu 28 lutego 2012 r.) odbędzie się pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176).

TEN PROJEKT TO KOLEJNA PRÓBA OTWARCIA POLSKI NA UPRAWY GMO (Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy) mimo, że Polacy nie chcą GMO i od dawna domagają się, by polskie władze, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, wprowadziły w Polsce zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności  żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU upraw kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA.

Projekt ustawy o nasiennictwie w wersji przedłożonej przez Pana Prezydenta  przywraca przepisy o zakazie wprowadzania do obrotu nasion roślin GMO na
terytorium RP, jednak brak wymaganych zmian definicji „obrotu” umożliwia omijanie tego zakazu i sprowadzanie nasion GMO na tzw. „własny użytek” przez plantatorów transgenicznej kukurydzy powiązanych z koncernami  biotechnologicznymi. W tej sytuacji jest obciążony istotną wadą, która uniemożliwi egzekwowanie zakazu upraw roślin GMO na terytorium RP.

Postulat skutecznego wprowadzenia zakazu upraw roślin GMO jest głęboko  uzasadniony i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ZDECYDOWANEJ większości
Polaków, którzy sprzeciwiają się stosowaniu niedoskonałych odmian obecnej generacji roślin transgenicznych w otwartych uprawach polowych oraz  żywieniu ludzi i zwierząt. Rosnąca liczba naukowych doniesień wskazuje na poważne zagrożenia dla zdrowia i nieodwracalne zniszczenia środowiska jakie może spowodować stosowanie GMO w systemach otwartych. Takie argumenty w połączeniu z fiaskiem koncepcji tzw. koegzystencji/współistnienia upraw roślin GMO w sąsiedztwie tradycyjnych stanęły u podstaw decyzji 9-ciu krajów europejskich, które zakazały zasiewów GMO chroniąc w ten sposób swoje zasoby naturalne i zwracając się ponownie w stronę rozwoju rolnictwa konwencjonalnego, tradycyjnego oraz ekologicznych metod produkcji żywności.

Uprawy GMO poprzez skażenie biologiczne spowodują degradację gruntów  rolników polskich naruszając ich konstytucyjne prawa do ochrony własności rolnej.

Z uwagi na specyfikę polskiego systemu ochrony zasobów rolnych uregulowanie  zakazów upraw GMO na poziomie ustawowy o nasiennictwie wydaje się być niezbędne.

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

APELUJEMY DO PAŃSTWA O UZUPEŁNIENIE TEKSTU PROPONOWANEJ USTAWY O PRZEPISY  ZAKAZUJĄCE SPROWADZANIA  NASION i ROŚLIN GMO  na tzw. ”własny użytek”.

Domagamy się ponadto:

1.Szerokich konsultacji społecznych, w tym wysłuchania publicznego nowej  propozycji ustawy o nasiennictwie.

2.Prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi,  które są dorobkiem pokoleń rolników i są ich wspólnym dobrem bowiem projekt  ustawy o nasiennictwie (druk nr 176) spowoduje poważne ograniczenia dostępudo tradycyjnych/regionalnych nasion. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali  z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy:

”…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka  może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez
ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika,
kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku  stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio
0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

Limitowanie dostępu do nasion regionalnych to celowe niszczenie walorów  polskiego rolnictwa, hamowanie rozwoju gospodarczego Polski. Polska wieś to w dzisiejszym wymiarze jakości oraz popytu na tradycyjną i ekologiczną zdrową żywność, wielka szansa dla naszego kraju i dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

3.Natychmiastowych regulacji prawnych chroniących nasze rodzime nasiona i weryfikacji pod tym względem planów prywatyzacji polskich central nasiennych oraz umów sprzedaży, które winny gwarantować rolnikom dostęp do rynku dla nasion rodzimych.

Z poważaniem

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Sir Julian Rose, prezes

Komentowanie zamknięte.