Opublikowano Sierpień 19, 2017 Przez a303 W Dziennikarstwo śledcze

Muzułmanie czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część druga

Czytaj także: Murzyni, czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część pierwsza

Wstęp

a

W dru­giej czę­ści mo­je­go ar­ty­ku­łu zajmę się mu­zuł­ma­na­mi, jed­nak chciał­bym wy­ja­śnić że moja kry­ty­ka nie bę­dzie do­ty­czy­ła muzuł­ma­nów w po­ję­ciu ogól­nym lecz tylko w związ­ku z Eu­ro­pą. Po­dró­żu­jąc po świe­cie mu­zuł­mań­skim do­strze­głem wiele dobrych rze­czy i jak wszę­dzie, po­zna­łem też do­brych, go­ścin­nych i po­moc­nych ludzi (dla­te­go że w kra­jach mu­zuł­mań­skich Jihad nie jest już po­trzeb­ny). Do­ce­niam an­tycz­ne mia­sta na Je­dwab­nym Szla­ku, ory­gi­nal­ną ar­chi­tek­tu­rę, sztu­kę ko­ra­nicz­nej ka­li­gra­fii, per­skie dy­wa­ny i dobre je­dze­nie. Po­nad­to lubię też od­wie­dzać kraje mu­zuł­mań­skie i nie prze­szka­dza mi fakt że nie zga­dzam się z is­la­mem. Mnie tylko mar­twi nie­na­wist­na po­sta­wa mu­zuł­ma­nów wobec Eu­ro­py i kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej ba­zu­jąc na hi­sto­rii i cza­sach obec­nych. Z tego po­wo­du je­stem prze­ciw­ko imi­gra­cji mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py i po­pie­ram ich ma­so­wą de­por­ta­cję do kra­jów swego et­nicz­ne­go i kul­tu­ro­we­go po­cho­dze­nia. Ja nie chcę też mu­zuł­ma­nom pra­wić mo­ra­łów jacy po­win­ni być gdyż nie chcę w nich ni­cze­go zmie­niać. Nie chcę na­pa­dać na ich kraje aby ich okra­dać pod szyl­dem fał­szy­wej de­mo­kra­cji i nie chcę aby oni na­rzu­ca­li nam swoją kul­tu­rę. Ja tylko chcę se­pa­ra­cji cy­wi­li­za­cyj­nej oraz po­ko­ju.

„Pew­ne­go dnia mi­lio­ny męż­czyzn opu­ści po­łu­dnio­wą pół­ku­lę i po­je­dzie na pół­noc­ną pół­ku­lę. I nie po­ja­dą tam jako przy­ja­cie­le gdyż po­ja­dą tam aby ją pod­bić (Eu­ro­pę). I pod­bi­ją ją za po­mo­cą swo­ich synów. Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo.”

Ho­uari Bo­ume­dien­ne, (pre­zy­dent Al­gie­rii od 1965 – 1976)

Przemowa podczas zebrania ONZ w 1974 roku, która była szeroko zignorowana przez europejskich polityków.

Historia „Religii Pokoju”

Hi­sto­ria is­la­mu to 1300 lat gwał­tu, rzezi oraz kom­plet­ne­go non­sen­su w imię bru­tal­ne­go pe­do­fi­la, mor­der­cy i gwał­ci­cie­la, który na­zwał się „pro­ro­kiem od Boga”. Po­nie­waż Mo­ha­med jest do­sko­na­łym przy­kła­dem w oczach wszyst­kich mu­zuł­ma­nów i po­nie­waż zgwał­co­na ko­bie­ta jest „halal” gwał­ci­cie­la (czy­taj: darem od Boga) po im­por­to­wa­niu ich do Eu­ro­py mo­że­my się po nich spo­dzie­wać gwał­tów, mor­derstw oraz nie­koń­czą­cych się zbio­ro­wych bzdur. Cho­ciaż mu­zuł­ma­nie stoją wyżej w in­te­li­gen­cji niż mu­rzy­ni (i nie jest to kom­ple­ment), dzia­ła­ją oni bar­dzo de­struk­cyj­ne dla wszyst­kich do­oko­ła oraz w sto­sun­ku do sie­bie na­wza­jem; tak samo jak w przy­pad­ku mu­rzy­nów. Bar­dzo ważne jest aby zro­zu­mieć że islam to nie tylko re­li­gia. Islam to bar­ba­rzyń­ska, mili­tar­na ide­olo­gia która skła­da się z kilku pod­sta­wo­wych ele­men­tów (fi­la­rów), ta­kich jak: re­li­gia, prawo, po­li­ty­ka, eko­no­mia i siły zbroj­ne i które w re­zul­ta­cie są po­łą­cze­niem mafii z na­zi­zmem. Islam jest nie tylko nie­zgod­ny z kul­tu­rą Za­cho­du. Islam to zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści oraz tor­tu­ry psy­chicz­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako na­rzę­dzie pro­pa­gan­dy do kon­tro­lo­wa­nia bru­tal­nych, nie­pi­śmien­nych mas bez kwe­stio­no­wa­nia roz­ka­zów.

Mu­zuł­ma­nie nie są dzieć­mi Je­zu­sa lecz żoł­nie­rza­mi Al­la­ha i nigdy nie mo­że­my o tym za­po­mnieć. Islam jest re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów, jest opar­ty na naj­niż­szych in­stynk­tach i dla­te­go za­wsze bę­dzie nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze. Aby wy­grać z is­la­mem mu­si­my za­po­mnieć o de­mo­kra­cji gdyż islam jest jego prze­ci­wień­stwem. Ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez ter­ror a de­le­ga­li­za­cja is­la­mu, de­por­ta­cja wszyst­kich mu­zuł­ma­nów z Eu­ro­py do jej kul­tu­ro­wych te­ry­to­riów oraz za­mknię­cie na­szych gra­nic po­win­ny być prio­ry­te­tem. Potem na­le­ży im po­zwo­lić aby byli mu­zuł­ma­na­mi – ale tylko w ich wła­snych kra­jach. Nie­ste­ty mu­zuł­ma­nie muszą być pod stałą ob­ser­wa­cją gdyż będą uda­wać na­szych przy­ja­ciół tylko tak długo aż nie uzbro­ją się na tyle aby wy­rżnąć in­no­wier­ców. Nie­któ­rzy mówią, że jest islam w miarę ła­god­ny i eks­tre­mal­ny na­to­miast ja uwa­żam, że islam jest tylko jeden i że ek­stre­mal­ni za­wsze będą rzą­dzić ła­god­ny­mi. Na­chal­nej mu­zuł­mań­skiej pro­pa­gan­dy wo­jen­nej do­świad­czy­łem w „ła­god­nych” kra­jach, ta­kich jak Jor­da­nia czy Pa­le­sty­na, a były to po­dob­no tylko mo­dli­twy.

Chrze­ści­jan­ka prze­cho­dzą­ca na islam jest jak mu­rzyn gło­su­ją­cy na nie­wol­nic­two.

Gdy tylko ma­so­wy mor­der­ca, gwał­ci­ciel i pe­do­fil ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” w 610 roku na­szej ery, na­tych­miast świat za­czął spły­wać krwią. We­dług hi­sto­ry­ków, w tym mu­zuł­mań­skich hi­sto­ry­ków od cza­sów po­wsta­nia is­la­mu mu­zuł­ma­nie za­bi­li ponad 670mln nie-mu­zuł­ma­nów, dla­te­go że we­dług dok­try­ny wo­jen­nej is­la­mu „na­le­ży za­bi­jać in­no­wier­ców kiedy to tylko moż­li­we”. W kra­jach bał­kań­skich, w Rosji, na Ukra­inie i na Wę­grzech przez 500 lat mu­zuł­ma­nie za­bi­li razem około 80mln Chrze­ści­jan. Na­stęp­nie, aby po­ło­żyć kres nie­koń­czą­cym się mu­zuł­mań­skim in­wa­zjom na chrze­ści­jań­ską Eu­ro­pę oraz aby obro­nić Bi­zan­cjum, w 1095 roku na po­le­ce­nie pa­pie­ża Urba­na II za­czę­ły się kru­cja­ty, które było zba­wien­nym środ­kiem do oczysz­cze­nia Eu­ro­py z is­la­mu. Na­stęp­nie, gdy mu­zuł­ma­nie pod­bi­li Pół­wy­sep Ibe­ryj­ski w 711 roku, kon­tro­lo­wa­li jego dużą część aż do roku 1250. Do­pie­ro gdy ostat­ni mu­zuł­mań­ski re­gion Gre­na­da upadł w 1492 roku Świę­ta In­kwi­zy­cja oczy­ści­ła Hisz­pa­nię z mu­zuł­mań­skiej za­ra­zy. Jed­nak po­mi­mo ma­so­wych wy­pę­dzeń i ma­so­wych eg­ze­ku­cji na mu­zuł­ma­nach nie byli oni w sta­nie zro­zu­mieć prze­sła­nia, że czas zo­sta­wić Eu­ro­pę i chrze­ści­jan w spo­ko­ju. Na­stęp­nie Im­pe­rium Osmań­skie na­pa­dło na Wie­deń już w 1529 roku lecz po prze­gra­nej kam­pa­nii spró­bo­wa­li jesz­cze raz w 1683 i cel był za­wsze ten sam – is­la­mi­za­cja Eu­ro­py. Mu­zuł­mań­scy Turcy wy­mor­do­wa­li też 1,5 mln chrze­ści­jań­skich Or­mian a teraz wszel­kiej maści mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych na całym świe­cie. Przez wieki Ber­be­ro­wie na­wie­dza­li też po­łu­dnio­we brze­gi Eu­ro­py i po­ry­wa­li Białe nie­wol­ni­ce sek­su­al­ne gdyż nie­wol­nic­two jest czę­ścią is­la­mu, co na mar­gi­ne­sie po­twier­dził mi pe­wien mul­lach w Pa­ki­sta­nie.

Na­le­ży zro­zu­mieć, że mu­zuł­ma­nie są wro­ga­mi Eu­ro­py i wro­ga­mi chrze­ści­jań­stwa i że ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez jesz­cze bar­dziej bru­tal­ny ter­ror. Jeśli cho­dzi o pro­blem mu­zuł­mań­ski to ja jako chrze­ści­ja­nin je­stem bar­dzo dumny za­rów­no z kru­cjat jak i z in­kwi­zy­cji.

Mu­zuł­mań­scy „uchodź­cy” są już w Eu­ro­pie.

Mu­zuł­mań­scy „uchodź­cy” są już w Eu­ro­pie.

Islam jed­nak nie ozna­cza tylko wojny z chrze­ści­ja­na­mi dla­te­go że naj­więk­sze­go lu­do­bój­stwa mu­zuł­ma­nie do­pu­ści­li się w In­diach. Mu­zuł­mań­ski hi­sto­ryk Fi­ri­stha (uro­dzo­ny w 1570 roku) na­pi­sał w swo­jej pracy pod ty­tu­łem „Ta­rikh-i Fi­ri­stha”, zwany także „Gul­shan-i Ibra­him”, że pod­czas is­lam­skiej oku­pa­cji Indii od XII do XVI wieku, mu­zuł­ma­nie wy­mor­do­wa­li 400mln hin­du­istów, tym samym zmniej­sza­jąc po­pu­la­cję Indii w tam­tym cza­sie z 600mln na 200mln. Nawet pasmo gór­skie Hindu Kush ozna­cza „za­bój­ca Hin­du­istów” gdyż wiąże się z tra­gicz­ną hi­sto­rią. Gdy mu­zuł­ma­nie pro­wa­dzi­li nie­wol­ni­ków z Indii do Azji Cen­tral­nej z po­wo­du mrozu oraz głodu więk­szość Hin­du­sów umar­ła.

” Na­stęp­nie uda­łem się do mia­sta Bar­wan, po­przez wy­so­kie góry, po­kry­te śnie­giem i wy­jąt­ko­wo zimne; nazy­wa­ją go Hin­du­kusz, czyli za­bój­ca Hin­du­sów po­nie­waż więk­szość nie­wol­ni­ków z Indii umar­ła z po­wo­du strasz­ne­go zimna”.

Ibn Ba­tut­ta, chap­ter XIII, Rihla – Kho­ro­san

Jeśli cho­dzi i za­bi­ja­nie żydów to ni­ko­go nie zdzi­wi, że mu­zuł­ma­nie mor­du­ją ich z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią lecz mu­zuł­ma­nie za­mor­do­wa­li też około 10mln Bud­dy­stów ( David Ber­ret i Todd John­son, „World Chri­stian Trends AD 30-Ad 2200” 2001, stro­na 230.) a de­ka­pi­ta­cja jest bar­dzo po­pu­lar­nym za­ję­ciem is­la­mi­stów w Taj­lan­dii. Kraje takie jak In­do­ne­zja czy Afga­ni­stan były bud­dyj­skie na­to­miast Irak i Liban były chrze­ści­jań­skie. Do­kład­nie ta sama sy­tu­acja jest w Afry­ce. Mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją lu­do­bój­stwa na afry­kań­skich chrze­ści­ja­nach w Su­da­nie, Ni­ge­rii, Kongo i Cen­tral­nej Rep. Afry­kań­skiej. Nie wli­cza­jąc cza­sów wojen oraz ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych mu­zuł­ma­nie re­gu­lar­nie mor­du­ją chrze­ści­jan, wli­cza­jąc małe dzie­ci oraz ko­bie­ty w ciąży. Gdzie­kol­wiek nie po­ja­wią się mu­zuł­ma­nie tam za­wsze bę­dzie pro­blem, ra­dy­ka­li­za­cja oraz dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do to­tal­nej do­mi­na­cji za spra­wę Al­la­cha. Do­brym przy­kła­dem jest choć­by fi­li­piń­skie Min­da­nao lecz dla mu­zuł­ma­nów wro­giem jest każdy kto nie jest mu­zuł­ma­ni­nem. Nawet mu­zuł­ma­nie pły­ną­cy pon­to­nem do Eu­ro­py wy­rzu­ci­li za burtę chrze­ści­jan za bycie chrze­ści­ja­na­mi. Czy my po­trze­bu­je­my jesz­cze wię­cej do­wo­dów? Za­rów­no hi­sto­ria jak i czasy obec­ne uczą nas, że islam jest re­li­gią lu­do­bój­stwa a moje słowa mogą być po­twier­dzo­ne przez hi­sto­ry­ków czy choć­by przez mu­zuł­mań­skich dzia­ła­czy w An­glii, któ­rzy nawet nie ukry­wa­ją swo­ich praw­dzi­wych za­mia­rów.

Praw­dzi­wa na­tu­ra is­la­mu

Chciał­bym też wy­ja­śnić dla­cze­go islam jest na­zy­wa­ny „re­li­gią po­ko­ju”. Otóż Islam staje się „re­li­gią po­ko­ju” lub „Is­lam­skim Domem Po­ko­ju” („Dar-es-Sa­la­am”) gdy w danym kraju wszy­scy in­no­wier­cy zo­sta­li już albo wy­rzu­ce­ni albo wy­mor­do­wa­ni. Wtedy w tym jed­nym kraju nie ma już po co wal­czyć za spra­wę Al­la­ha i dla­te­go wtedy na­sta­je pokój. Jed­nak to także nie jest do końca praw­dą gdyż nawet kra­jach w 100% mu­zuł­mań­skich są za­rów­no szy­ici jak i sun­ni­ci oraz ist­nie­ją pa­ra-mi­li­tar­ne grupy bo­jo­we o bar­dziej ra­dy­kal­nych po­glą­dach. Po ja­kimś cza­sie oka­zu­je się więc, że gdy mu­zuł­ma­nie nie mają już chrze­ści­jan czy żydów do za­bi­ja­nia, wtedy za­czy­na­ją się wy­rzy­nać na­wza­jem. Do­bry­mi przy­kła­da­mi jest tu So­ma­lia (100% mu­zuł­ma­nów) oraz Jemen (99.9% mu­zuł­ma­nów) gdzie po­mi­mo „Is­lam­skie­go Domu Po­ko­ju” nie­prze­rwa­nie trwa­ją wojny do­mo­we a także re­gu­lar­ne akty ter­ro­ry­stycz­ne, nie­wol­nic­two i po­rwa­nia.

„Ist­nie­ją znaki, że Allah udzie­li wiel­kie­go zwy­cię­stwa is­la­mo­wi w Eu­ro­pie. Bez mie­czy, bez ka­ra­bi­nów, bez pod­bo­jów. Nie­po­trzeb­ni są nam ter­ro­ry­ści, nie po­trzeb­ni sa­mo­bój­cy. 50 mi­lio­nów mu­zuł­ma­nów [w Eu­ro­pie] prze­kształ­ci ją w mu­zuł­mań­ski kon­ty­nent w ciągu kilku dzie­się­cio­le­ci.”

„Allah mo­bi­li­zu­je mu­zuł­mań­ski naród Tur­cji do wstą­pie­nia do UE. Jest to ko­lej­ne 50 mln mu­zuł­ma­nów. Bę­dzie wtedy 100 mln mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie. Eu­ro­pa jest w cięż­kim po­ło­że­niu a także Ame­ry­ka. Nie­dłu­go te kon­ty­nen­ty zgo­dzą się przejść na islam albo wy­po­wie­dzą nam wojnę.”

„Je­ste­ście mniej­szo­ścią w Eu­ro­pie. Ale pew­ne­go dnia, dzię­ki Al­la­ho­wi, sta­nie­cie się pa­na­mi, li­de­ra­mi i spad­ko­bier­ca­mi kon­ty­nen­tu eu­ro­pej­skie­go. „

Mu­am­mar al-Kad­da­fi

Islam nie jest ani re­li­gią ani kul­tem ale peł­nym i kom­plet­nym ustro­jem. We­dług CIA: The World Fact Book (2007) islam ma reli­gij­ne, po­li­tycz­ne, eko­no­micz­ne oraz mi­li­tar­ne kom­po­nen­ty. Kom­po­nent re­li­gij­ny jest pod­sta­wą dla wszyst­kich in­nych kom­po­nen­tów na­to­miast is­la­mi­za­cja na­stę­pu­je gdy w danym kraju jest wy­star­cza­ją­co dużo mu­zuł­ma­nów aby za­czę­li do­ma­gać się swo­ich tak zwa­nych „praw re­li­gij­nych”. Kiedy po­praw­ne po­li­tycz­nie i mul­ti­kul­tu­ro­we spo­łe­czeń­stwa zga­dza­ją się na „roz­sąd­ne” mu­zuł­mań­skie żą­da­nia o ich „prawa re­li­gij­ne”, po cichu prze­cho­dzą także po­zo­sta­łe kom­po­nen­ty. Tak to wła­śnie dzia­ła.

a

Poziomy muzułmańskiego radykalizmu

Spójrz­my teraz jak zmie­nia­ją się mu­zuł­ma­nie za­leż­nie od li­czeb­no­ści w danym kraju. Do­pó­ki po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów po­zo­sta­je w oko­li­cach 1% są oni po­strze­ga­ni jako ko­cha­ją­ca pokój mniej­szość a w pra­sie i fil­mach pod­kre­śla­na jest ich barw­na od­mien­ność. W prze­dzia­le 2% do 3% mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją od­róż­niać się od in­nych mniej­szo­ści. Za­czy­na­ją być wi­docz­ni jako człon­ko­wie gan­gów ulicz­nych i w wię­zie­niach i za­czy­na­ją ho­no­ro­we za­bój­stwa. Po­ja­wia­ją się też pierw­sze symp­to­my nad­uży­wa­nia środ­ków z po­mo­cy spo­łecz­nej. Po­wy­żej 5% za­czy­na być za­uwa­żal­ny silny (nie­pro­por­cjo­nal­ny do ich li­czeb­no­ści) wpływ na spo­łe­czeń­stwo. Na­ci­ska­ją na wpro­wa­dze­nie żyw­no­ści halal (czy­ste­go wg. is­lam­skich stan­dar­dów), dzię­ki czemu wy­mu­sza­ją po­ja­wie­nie się dużej licz­by miejsc pracy dla mu­zuł­ma­nów. Po­ja­wia się seria żądań do sieci han­dlo­wych o wpro­wa­dze­nie tej żyw­no­ści na rynek, czę­sto wzmoc­nio­na groź­ba­mi. Po­wy­żej 10% rząd pań­stwa zmu­sza­ny jest do uzna­nia ich prawa do sądów Sza­ria­tu czyli prawa is­lam­skie­go, je­dy­ne­go któ­re­go oni prze­strze­ga­ją. Do­ce­lo­wo Islam dąży do tego, aby cały świat był są­dzo­ny wg. prawa Sha­ria­tu. Na­stę­pu­je wy­raź­ny wzrost bez­pra­wia, po­ja­wia­ją się mu­zuł­mań­skie getta gdzie nawet uzbro­jo­ne pa­tro­le po­li­cji boją się cho­dzić. Rząd za­czy­na tra­cić kon­tro­lę nad sy­tu­acją. Ja­ki­kol­wiek pre­tekst może do­pro­wa­dzić do roz­ru­chów, pa­le­nia sa­mo­cho­dów i na­pa­ści na nie-mu­zuł­ma­nów. Po­wy­żej 20% za­czy­na­ją się de­mon­stra­cje siły, pod­pa­le­nia szkół, szpi­ta­li, sa­mo­cho­dów, sy­na­gog i ko­ścio­łów. Więk­szość osa­dzo­nych w wię­zie­niach to mu­zuł­ma­nie. Do­tych­czas spo­ra­dycz­ne grupy pa­ra-mi­li­tar­ne dżi­ha­dy­stów za­czy­na­ją dzia­łać w świe­tle dnia, czę­sto wy­pie­ra­jąc z mu­zuł­mań­skich dziel­nic prawa sza­ria­tu lo­kal­ne siły po­rząd­ko­we. Po­wy­żej 40% można się spo­dzie­wać re­gu­lar­nych ma­sakr i ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych. Or­ga­ni­za­cje pa­ra-mi­li­tar­ne kom­plet­nie rzą­dzą nie­któ­ry­mi te­re­na­mi. Trwa­ją także upro­wa­dze­nia nie­wier­nych ko­biet, gwał­ty oraz uta­jo­ne nie­wol­nic­two. Po­wy­żej 60% na­stę­pu­ją ni­czym nie ogra­ni­cza­ne prze­śla­do­wa­nia nie­wier­nych i spo­ra­dycz­ne ma­so­we mordy. Prawo Sza­ria­tu wpro­wa­dzo­ne jest w skali ca­łe­go kraju. Nie­wier­ni są zmu­sza­ni do pła­ce­nia po­dat­ku „za ochro­nę” tzw. Jizya oraz czę­sto re­kwi­ro­wa­ny jest ich ma­ją­tek. Na­stęp­nie na­stę­pu­je ma­so­wy exo­dus nie-mu­zuł­ma­nów z kraju. Po­wy­żej 80% po­ja­wia­ją się czyst­ki i mordy kie­ro­wa­ne z po­zio­mu pań­stwo­we­go. W po­bli­żu 100% na­stę­pu­je tzw. Mu­zuł­mań­ski Pokój (stąd Islam jest znany jako „Re­li­gia Po­ko­ju”) czyli „Dar-es-Sa­la­am”, co zna­czy „Is­lam­ski Dom Po­ko­ju”. We­dług wo­jen­nej dok­try­ny is­la­mu po­wi­nien być wtedy pokój, gdyż wszy­scy są już mu­zuł­ma­na­mi i nie ma już po­wo­dów do za­bi­ja­nia. Jed­nak, jak wspo­mnia­łem wcze­śniej, nawet to nie jest do końca praw­dą gdyż mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją two­rzyć różne grupy o róż­nej ra­dy­ka­li­za­cji i za­czy­na­ją mor­do­wać się na­wza­jem z róż­nych po­wo­dów.

Smut­nym fak­tem jest więc, że 80% mu­zuł­ma­nów miesz­ka­ją­cych w Eu­ro­pie jest bez­ro­bot­nych i utu­czo­nych na eu­ro­pej­skich zasił­kach jak cię­żar­ne świ­nie lecz mimo to dyszą nie­na­wi­ścią w sto­sun­ku do wszyst­kie­go co eu­ro­pej­skie.

Zdaję sobie spra­wę, że na ogół lu­dziom cięż­ko jest my­śleć w skali kraju dla­te­go le­piej bę­dzie jeśli dla od­mia­ny skon­cen­tru­ję się na ma­łych miej­scach aby potem moi czy­tel­ni­cy mogli po­mno­żyć to jedno mia­sto przez 10. Gdy mu­zuł­ma­nie wpro­wa­dza­ją się do ma­łe­go mia­sta w po­praw­nie po­li­tycz­nym kraju to jest to za­wsze za­mie­rzo­na in­wa­zja ma­ją­ca na celu za­in­sta­lo­wa­nie prawa sza­ria­tu oraz wy­rzu­ce­nia lub za­bi­cia wszyst­kich nie­wier­nych. Naj­pierw mu­zuł­ma­nie bu­du­ją jak naj­wię­cej me­cze­tów i dążą do za­my­ka­nia ko­ścio­łów. Potem wpro­wa­dza­ją mu­zuł­mań­skie pa­tro­le, or­ga­ni­zu­ją mu­zuł­mań­skie mar­sze oraz biją i prze­śla­du­ją nie­wier­nych Al­la­ho­wi, za­rów­no na uli­cach jak i w szko­łach. W oczach mu­zuł­ma­nów „ob­raź­li­we” stają się sym­bo­le chrze­ści­jań­skie, flagi na­ro­do­we oraz wszyst­kie aspek­ty życia, które są nie­zgod­ne z is­la­mem. Gdy w po­praw­nie po­li­tycz­nych spo­łe­czeń­stwach ro­do­wi­ci lu­dzie bro­nią się przed in­wa­zją na swoją kul­tu­rę po­li­cja da­ne­go kraju staje po stro­nie „prze­śla­do­wa­nej mniej­szo­ści” a w razie prze­stępstw po­peł­nia­nych przez mu­zuł­ma­nów nisz­czy do­wo­dy prze­ciw­ko nim aby nie być oskar­żo­ny­mi o ra­sizm. Bez­bron­ni ro­do­wi­ci lu­dzie, zdra­dze­ni przez swój rząd i swoją po­li­cję nie mają in­ne­go wy­bo­ru jak tylko opu­ścić swoje ro­do­wi­te mia­sto. Na ich miej­sce wtedy przy­jeż­dża­ją ko­lej­ni mu­zuł­ma­nie, któ­rzy bu­du­ją jesz­cze wię­cej me­cze­tów i kładą jesz­cze więk­szy na­cisk na ode­rwa­nie się od prawa i reguł da­ne­go kraju. In­ny­mi­ sło­wy two­rzą pań­stwo w pań­stwie i gdy jedno mia­sto jest pod­bi­te prze­cho­dzą do na­stęp­ne­go. Jak rak pa­no­szą się po kraju, przy okla­skach miej­sco­wej po­li­cji.

a

Gdy­bym miał być do­kład­ny to mu­siał­bym po­słać do gazu za­war­tość wszyst­kich par­la­men­tów w Eu­ro­pie Za­chod­niej, Ame­ry­ce Płn, Au­stra­lii i Nowej Ze­lan­dii lecz tutaj wy­mie­nię tylko 3 na­zwi­ska fał­szy­wych przy­wód­ców: Ju­stin Tru­de­au (Ka­na­di­stan) , The­re­sa May (Bry­ta­ni­stan) i An­ge­la Mer­kel (Ger­ma­ni­stan). Po na­my­śle, z uwagi na wy­so­ki ra­chu­nek za gaz wy­brał­bym inne roz­wią­za­nie.

Prawo sza­ria­tu jest tak strasz­ne, że w On­ta­rio w Ka­na­dzie nawet nie­któ­rzy mu­zuł­ma­nie po­wie­dzie­li, że czuli się za­gro­że­ni a ko­bie­ta z Iranu stwier­dzi­ła że wpro­wa­dze­nie prawa sza­ria­tu cof­nie Ka­na­dę o 1400 lat. Mimo to prawo sza­ria­tu dzia­ła w Ka­na­dzie nie­ofi­cjal­nie w skali kra­jo­wej i lo­kal­nej a pro-mu­zuł­mań­ski pre­mier Ju­stin Tru­de­au stwier­dził, że iden­ty­fi­ku­je się z is­la­mem, który jego zda­niem jest bar­dziej po­ko­jo­wy niż chrze­ści­jań­stwo. Do­dat­ko­wo mia­no­wał mu­zuł­ma­ni­na na mi­ni­stra imi­gra­cji. W Ka­na­dzie nawet lo­kal­ne ka­fe­te­rie zo­sta­ły po­świę­co­ne Al­la­ho­wi, dla­te­go że w każdy pią­tek są one prze­kształ­ca­ne w me­cze­ty gdzie stu­den­ci modlą się w stro­nę Mekki. To samo jest na przy­kład w An­glii gdzie mu­zuł­ma­nie ma­ją­cy wiele żon do­sta­ją do­dat­ko­we za­sił­ki, je­dze­nie halal sprze­da­wa­ne jest w skali kra­jo­wej i to­le­ro­wa­ne są mu­zuł­mań­skie pa­tro­le. Poza tym „bry­tyj­ska” pre­mier The­re­sa May ofi­cjal­nie chcia­ła wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu. Na przy­kład w Szwe­cji w małym mie­ście Halm­stad ist­nie­je zakaz „ob­no­sze­nia się” ze szwedz­ką flagą oraz zakaz po­da­wa­nia wie­przo­wi­ny w szko­łach. Mu­zuł­ma­nie w Haml­stad stwier­dzi­li jed­nak, że po­mi­mo, że już wszyst­kie 3 ko­ścio­ły zo­sta­ły za­mknię­te to nadal ich draż­ni mała ka­pli­ca. Mu­zuł­ma­nom nie po­do­ba się także, że dniem wol­nym od pracy jest nie­dzie­la a „prze­cież po­wi­nien być pią­tek”. Jed­nak naj­waż­niej­sza jest zmia­na ofi­cjal­ne­go ję­zy­ka na arab­ski na­to­miast szwedz­ki nie jest ni­ko­mu po­trzeb­ny dla­te­go że pro­rok za­bro­nił tłu­ma­czyć Koran na ję­zy­ki nie­wier­nych. Tym jest wła­śnie stop­nio­wa is­la­mi­za­cja lecz tłu­ma­cze­nie tego eu­ro­pej­skim li­be­ra­łom jest jak roz­mo­wa w to­a­le­tą. Pa­trio­ci na­to­miast, któ­rzy mówią praw­dę na temat is­la­mu są prze­śla­do­wa­ni, wtrą­ca­ni do wię­zień i go­rzej.

„Eks­tre­mal­ny mu­zuł­ma­nin to ten, który ob­ci­na głowę in­no­wier­cy na­to­miast umiar­ko­wa­ny mu­zuł­ma­nin trzy­ma nogi ofia­ry”.

Marco Polo (we­nec­ki ku­piec i po­dróż­nik, autor „Opi­sa­nia Świa­ta”)

Naj­waż­niej­sze jest jed­nak aby­śmy pa­mię­ta­li, że me­czet zbu­do­wa­ny na nie­mu­zuł­mań­skiej ziemi jest trak­to­wa­ny jako teren pod­bi­ty a mu­zuł­ma­nin powie praw­dę nie-mu­zuł­ma­ni­no­wi tylko wtedy jeśli się po­my­li. Mu­zuł­ma­nie kła­mią bez za­sta­no­wie­nia, bez zmruże­nia oka i bez żalu. Kłam­stwo jest dla nich spo­so­bem na życie. Kłam­stwo de­fi­niu­je ich jako mu­zuł­ma­nów dla­te­go że mu­zuł­ma­nie są dzieć­mi kłam­stwa i wszyst­kie nauki które od nich po­cho­dzą są fał­szy­we i opar­te na po­dwój­nych stan­dar­dach. Tam gdzie jest dwóch mu­zuł­ma­nów tam są trzy kłam­stwa, tam gdzie islam tam też pod­stęp pro­wa­dzą­cy do zguby wszyst­kich łącz­nie z mu­zuł­ma­na­mi. Koran mówi jasno, że „nie ma więk­sze­go oszu­sta od Al­la­ha” oraz po­ka­zu­je pro­ro­ka is­la­mu w ten sam spo­sób. Dziś spo­śród wszyst­kich mu­zuł­ma­nów naj­więk­szy­mi kłam­ca­mi są Ara­bo­wie a wer­se­ty Ko­ra­nu dają jasno do zro­zu­mie­nia, że oszu­ki­wa­nie jest nie­od­łącz­ną czę­ścią is­la­mu. Każdy pod­stęp, każda zbrod­nia, każdy gwałt i każdy akt ter­ro­ry­zmu ma swoje uspra­wie­dli­wie­nie w Ko­ra­nie gdyż każdy z mu­zuł­ma­nów jest „żoł­nie­rzem Al­la­ha”. Do­brym przy­kła­dem jest al-ta­kiya (mu­zuł­mań­ska fi­lo­zo­fia oszu­stwa). Gdy mu­zuł­ma­nie przy­jeż­dża­ją ma­so­wo do kra­jów nie-mu­zuł­mań­skich, tak długo jak nie ma ich wielu udają przy­ja­ciół ro­do­wi­tej spo­łecz­no­ści i nawet kry­ty­ku­ją islam lecz gdy jest ich wię­cej po­ka­zu­ją swoje praw­dzi­we twa­rze, po­ka­zu­ją że celem ich było zdo­by­cie za­ufa­nia na­iw­nych Eu­ro­pej­czy­ków, po to aby ude­rzyć w nich z całą siłą gdy bę­dzie ich wię­cej. Czę­stym przy­kła­dem jest kon­takt mu­zuł­ma­ni­na z chrze­ści­jan­ka­mi. Mu­zuł­ma­nin zrobi ab­so­lut­nie wszyst­ko aby ode­rwać się dla niej od świa­ta is­la­mu oraz wmó­wić jej i jej ro­dzi­nie, że chce się w pełni za­sy­mi­lo­wać do kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej. Jed­nak po ślu­bie ko­bie­ta musi za­ło­żyć chu­s­tę na głowę, jest szy­ka­no­wa­na aby przejść na islam a jej za­da­niem jest ro­dzić jak naj­wię­cej dzie­ci – już mu­zuł­ma­nów i jed­no­cze­śnie no­wych bo­jow­ni­ków o islam. Wów­czas, we­dług nauk Ko­ra­nu oraz we­dług za­pew­nień Ko­ra­nu, że nie ma więk­sze­go oszu­sta od Al­la­ha taki mu­zuł­ma­nin jest bo­ha­te­rem gdyż osła­bił in­no­wier­ców po­przez za­bra­nie im ko­bie­ty i spło­dze­nie z nią mu­zuł­ma­nów. W ta­kiej sy­tu­acji jego wcze­śniej­sze wy­rze­ka­nie się is­la­mu jest al – ta­kiya czyli jest jego re­li­gij­nym oszu­stwem za które we­dług Ko­ra­nu na­le­ży mu się łaska Al­la­ha. Koran – (8:30), (10:21), (2:225), (16:106).

W nie­któ­rych rze­czach zga­dzam się z Ame­ry­ką a w in­nych nie lecz uwa­żam że aku­rat w przy­pad­ku zmian spo­łe­czeń­stwa eu­ro­pej­skie­go pod kątem po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów CIA ma pełną rację. Na­le­ży jed­nak zwró­cić uwagę na istot­ne fakty o któ­rym CIA Fact Book nie wspo­mnia­ło:

Otóż ter­ro­ryzm i fa­na­tyzm re­li­gij­ny jak naj­bar­dziej w is­la­mie ist­nie­ją lecz CIA nie po­da­ło do wia­do­mo­ści, że jest on two­rzo­ny i pod­sy­ca­ny wła­śnie przez Ame­ry­kę – cza­sem prze­ciw­ko Rosji, cza­sem z po­wo­du po­głę­bie­nia stre­fy wpły­wów, cza­sem z po­wo­du su­row­ców na­tu­ral­nych i upra­wy nar­ko­ty­ków a innym razem z po­wo­du wzmoc­nie­nia Izra­ela po­przez de­sta­bi­li­za­cję kra­jów mu­zuł­mań­skich. Także w is­la­mie jest spora dawka ter­ro­ry­zmu ale z dru­giej stro­ny nie ma na świe­cie więk­szych ter­ro­ry­stów niż CIA i MOS­SAD. (Chcę aby było jasne, że ja nie sta­ram się być stron­ni­czy. Jak tylko mówię jak jest.) Ame­ry­ka bar­dzo do­brze zna na­tu­rę is­la­mu oraz śred­ni po­ziom wy­kształ­ce­nia mu­zuł­ma­nów dla­te­go pod­sy­ca­nie go dla wła­snych celów jest bar­dzo łatwe i przy­no­si do­cho­dy.

Islam nie jest re­li­gią jed­no­li­tą, co ozna­cza że jego wer­sja nie za­le­ży od Ko­ra­nu ale przede wszyst­kim od kul­tu­ry da­ne­go kraju. Z tego po­wo­du islam Ara­bów jest inny niż islam w Azji Cen­tral­nej.

Po trze­cie kry­ty­ka ludzi a kry­ty­ka re­li­gii to dwie różne rze­czy. Mam dobre zda­nie o Irań­czy­kach choć nie o samym mo­de­lu Repu­bli­ki Is­lam­skiej.

Ame­ry­ka bar­dzo dużo mówi na temat ter­ro­ry­zmu mu­zuł­ma­nów. Zga­dzam się, że taki ist­nie­je lecz z dru­giej stro­ny gdzie była Ame­ry­ka gdy Izra­el za­bi­jał li­bań­skie dzie­ci bom­ba­mi fos­fo­ro­wy­mi?

Każda akcja po­wo­du­je re­ak­cję. Naj­pierw CIA i MOS­SAD wy­sa­dzi­li dwie wieże w Nowym Jorku aby mieć wy­mów­kę do de­sta­bi­li­za­cji i ob­ra­bo­wa­nia kra­jów arab­skich pod przy­kryw­ką walki z ter­ro­ry­zmem. Potem usu­nę­li M.Gadaffie­go i S. Hus­sa­ina, któ­rzy byli wy­ma­rze­ni dla Eu­ro­py gdyż trzy­ma­li mu­zuł­ma­nów w kra­jach mu­zuł­mań­skich a na­stęp­nie stwo­rzy­li ISIS i za­la­li Eu­ro­pę mu­zuł­ma­na­mi pod szyl­dem „po­mo­cy uchodź­com”. W ten wła­śnie spo­sób Ży­do-Ame­ry­ka i Ży­do-Bry­ta­nia za­bi­ja­ją świat arab­ski i Eu­ro­pę a potem dzi­wią się skąd się biorą ter­ro­ry­ści. Ro­zu­miem, że pol­scy par­ty­zan­ci pod­czas II Wojny Świa­to­wej też byli „ter­ro­ry­sta­mi” dla­te­go że wal­czy­li z „de­mo­kra­cją” wpro­wa­dzo­ną nam przez Niem­cy i Rosję?

Jest też oczy­wi­ście kwe­stia Pa­le­sty­ny czyli kraju, który nigdy nie na­padł na Za­chód ani nigdy nie gro­ził Za­cho­do­wi. Tym­cza­sem An­glia wdro­ży­ła Pa­le­sty­nę do swo­je­go im­pe­rium a potem sprze­da­ła ten kraj sy­jo­ni­stycz­nym żydom, któ­rzy wy­rzu­ci­li Pa­le­styń­czy­ków z ich wła­sne­go kraju. Naj­lep­szym spo­so­bem na walkę z ter­ro­ry­zmem i za­pew­nie­nie po­ko­ju jest nie na­pa­da­nie na inne kraje. Wąt­pie aby mu­zuł­ma­nie bu­dzi­li się rano i my­śle­li: „kogo bę­dzie­my dziś nie­na­wi­dzić? Może Ame­ry­kę a może Izra­el lub An­glię”. Za­wsze jest jakiś powód.

a

Telewizyjni Żydzi mogą jechać na długie wakacje, dlatego że Białe kobiety są podstawowym źródłem niszczenia Białej cywilizacji. Niekontrolowane, wyprane tolerancją, feminizmem i bezwarunkowym humanitaryzmem Białe kobiety stanowią ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. (Na zdjęciu przyszłe seksualne niewolnice muzułmanów).

„Cza­sem za­sta­na­wiam się czy w li­be­ral­nym świe­cie nie by­ło­by bez­piecz­niej dla ko­biet aby te cza­sem po­wstrzy­ma­ły się od głosowa­nia? Ta opcja gwa­ran­to­wa­ła by im więk­sze bez­pie­czeń­stwo gdyż ko­bie­ty są z na­tu­ry bar­dziej li­be­ral­ne, co ozna­cza że naj­pierw ich głosy otwie­ra­ją gra­ni­ce a potem są one gwał­co­ne i wy­ko­rzy­sty­wa­ne wedle wła­sne­go ży­cze­nia przez ciem­ne ludz­kie śmie­ci. Tłu­ma­cze­nie tego ko­bie­tom nie ma jed­nak sensu gdyż gdyby mnie usły­sza­ły chcia­ły­by spa­lić „szo­wi­ni­stę” na sto­sie. Tak czy ina­czej uwa­żam mój po­mysł za do­sko­na­ły gdyż na­resz­cie ko­bie­ty mo­gły­by kon­tro­l­ować wła­sne po­chwy.” Marcin Malik

Za­sta­nów­my się też czym w o­gó­le jest islam. Na pod­sta­wie moich badań hi­sto­rycz­nych oraz badań nad mu­zuł­ma­na­mi do­sze­dłem do wnio­sku, że słowo „allah” po­cho­dzi od an­tycz­ne­go po­gań­skie­go bó­stwa ozna­cza­ją­ce­go księ­życ – i stąd wła­śnie wziął się sym­bol is­la­mu – księ­życ. Aby ide­olo­gia is­la­mu była bar­dziej sza­no­wa­na i miała swój po­etyc­ki i fi­lo­zo­ficz­ny wy­dźwięk Koran zo­stał czę­ścio­wo ścią­gnię­ty ze Sta­re­go Te­sta­men­tu – i wła­śnie dla­te­go w Ko­ra­nie są te same przy­po­wie­ści które są w Bi­blii. Prze­łom jed­nak na­stą­pił wraz z po­ja­wie­niem się Ma­ho­me­ta, który był przy­wód­cą woj­sko­wym choć także zbrod­nia­rzem wo­jen­nym, wy­jąt­ko­wo bru­tal­nym ty­ra­nem, gwał­ci­cie­lem i pe­do­fi­lem, i który po pod­bi­ciu Mekki i Me­dy­ny ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” oraz mówił, że wszyst­kie jego zbrod­nie dzie­ją się „za spra­wą Boga”. W tam­tych cza­sach lu­dzie Mekki i Me­dy­ny uzna­li Ma­ho­me­ta za bluź­nier­cę lecz z dru­giej stro­ny każdy kto mu się sprze­ci­wił był na­tych­miast skra­ca­ny o głowę. Ta­kich jak Ma­ho­met mogło być wię­cej a w samym XX wieku mógł być to Hi­tler czy Sta­lin, tylko że w XX wieku lu­dzie byli już le­piej wy­kształ­ce­ni i mieli więk­sze po­ję­cie o świe­cie, oraz przede wszyst­kim ani Hi­tler ani Sta­lin nie mógł skła­mać tak jak Ma­ho­met gdyż nie mieli oni do czy­nie­nia z głu­pi­mi Ara­ba­mi. W Korei Płn na przy­kład „pro­ro­kiem Ma­ho­me­tem” jest każdy nowy „uko­cha­ny przy­wód­ca” i lu­dzie go na praw­dę czczą. Ma­ho­met wniósł do Is­la­mu bar­ba­rzyń­stwo, dok­try­nę wo­jen­ną, fa­na­tyzm re­li­gij­ny i za­le­ga­li­zo­wał prze­stęp­stwa na tle sek­su­al­nym – bo sam tylko tyle po­tra­fił, a żeby lu­dzie go słu­cha­li i byli za­śle­pie­ni nową „re­li­gią” kazał im się mo­dlić wła­śnie do księ­ży­ca – czyli po­gań­skie­go bożka „Al­la­ha”. W cza­sach obec­nych islam stał się re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów a ide­olo­gia is­la­mu służy po­li­tycz­nym przy­wód­com jako na­rzę­dzie do kon­tro­lo­wa­nia tę­pych mas po­przez bez­gra­nicz­ne po­słu­szeń­stwo. Poza tym islam bę­dzie za­wsze nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze gdyż sam w sobie jest ide­olo­gią ni­skie­go szcze­bla kul­tu­ro­we­go opar­tym na oszu­stwie. Nawet same mo­dli­twy mu­zuł­mań­skie wy­glą­da­ją jak na­wo­ły­wa­nia do wojny i nie mam wąt­pli­wo­ści, że osoby od­po­wie­dzial­ne za im­port mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py oraz Eu­ro­pej­czy­cy za­kła­da­ją­cy ro­dzi­ny z mu­zuł­ma­na­mi są wro­ga­mi kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej.

Zazwyczaj eksperci dzielą muzułmanów na wiele grup religijnych i etnicznych lecz mój podział jest jeszcze prostszy. Ja dzielę muzułmanów na dobrych i złych, bez znaczenia czy są to Sunnici czy Szyici. Dobrzy muzułmanie to ci, którzy mieszkają w swoich krajach i nie ma dla mnie żadnego znaczenia jak bardzo cierpią z powodu choroby umysłowej o nazwie „islam”, jak traktują swoje kobiety i czy podrzynają gardła czy nie. Tak długo jak są u siebie są „dobrymi muzułmanami”. Druga kategoria to „źli muzułmanie” czyli ci, którzy mieszkają w Europie i ci którzy myślą o przyjeździe do Europy. Nie ma też dla mnie znaczenia kim są i jak się zachowują. Tak długo jak mieszkają w Europie są „złymi muzułmanami”. Ja nie chcę budować kościołów w Arabii Saudyjskiej, nie chcę nawracać muzułmanów na chrześcijaństwo i nie chcę na nich napadać. Ja tylko chcę aby mieszkali z dala od Europy a gdy będę chciał doświadczyć różnic kulturowych wiem gdzie ich szukać.

Mimo że mu­zuł­ma­nie pa­su­ją do Eu­ro­py jak pięść do oka to jest kilka rze­czy w któ­rych się z nimi zga­dzam. Mu­zuł­ma­nie nie ak­cep­tu­ją Ży­dow­skie­go Po­rząd­ku Świa­ta, mają świę­ta rację jeśli cho­dzi o ży­dow­ską bak­te­rię nisz­czą­cą cały świat oraz trzy­ma­ją swoje ko­bie­ty w rów­nym sze­re­gu. W Is­la­mie, tak samo jak w tra­dy­cyj­nym chrze­ści­jań­stwie ist­nie­je bar­dzo pro­sty po­dział na role ko­bie­ty i męż­czy­zny bez fa­sze­ro­wa­nia mózgu ko­bie­ty bzdu­ra­mi, ta­ki­mi jak: fe­mi­nizm czy li­be­ra­lizm. To są te rze­czy, które chrze­ści­ja­nie za­tra­ci­li gdyż Biały męż­czy­zna był na tyle głupi, że stwo­rzył sobie to­le­ran­cję i dał wła­dzę mięk­kim ko­bie­tom. Z dru­giej stro­ny jest dla mnie nie­zro­zu­mia­łe dla­cze­go tak wiele eu­ro­pej­skich ko­biet gło­su­je na par­tie, które ska­zu­ją Eu­ro­pę na mu­zuł­mań­ski wyrok śmier­ci. Ma­so­we gwał­ty oraz trak­to­wa­nie ko­biet jak zwie­rząt wciąż nie prze­ko­nu­ją ko­biet z Ho­lan­dii, An­glii, Szwe­cji czy Nie­miec i dla­te­go podam przy­kład, który po­wi­nien dać eu­ro­pej­skim ko­bie­tom do my­śle­nia. Ob­rze­za­nie ma­łych dziew­czy­nek jest sze­ro­ko prak­ty­ko­wa­ne w wielu kra­jach mu­zuł­mań­skich a po­le­ga ono na czę­ścio­wym lub cał­ko­wi­tym wy­cię­ciu na­rzą­dów rod­nych bez żad­nych po­wo­dów me­dycz­nych i jest ono ro­bio­ne nożem, ży­let­ką czy nawet ka­wał­kiem po­tłu­czo­ne­go szkła. In­ny­mi słowy mu­zuł­ma­nie na stałe oka­le­cza­ją ko­bie­ty w imię swo­jej głu­po­ty co pro­wa­dzi do wielu kom­pli­ka­cji zdro­wot­nych a cza­sem też i do śmier­ci. We­dług or­ga­ni­za­cji Ter­res des Fem­mes, zaj­mu­ją­cej się ochro­ną ko­biet, na całym świe­cie mu­zuł­ma­nie i mu­rzy­ni oka­le­cza­ją około 200mln dziew­czy­nek, w tym około 500.000 w samej Unii Eu­ro­pej­skiej, a ko­lej­ne 180.000 jest za­gro­żo­ne oka­le­cze­niem, głów­nie w Niem­czech i we Fran­cji.

Przytłaczająca muzułmańska populacja

Pa­trząc na mapę Eu­ro­py ogar­nia mnie wiel­ki nie­po­kój dla­te­go że mu­zuł­mań­ska po­pu­la­cja ro­śnie w ogrom­nym tem­pie a już teraz mu­zuł­mań­scy wro­go­wie kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej są więk­szo­ścią w eu­ro­pej­skich sto­li­cach. Obec­nie zwłasz­cza w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej pro­ble­mem nie są już tylko mu­zuł­mań­skie, prze­stęp­cze getta ale po­dwój­ne spo­łe­czeń­stwa, które są ska­za­ne na mrocz­ną eg­zy­sten­cję koło sie­bie. Tym­cza­sem po­praw­ne po­li­tycz­nie rządy Eu­ro­py Za­chod­niej są bar­dziej za­in­te­re­so­wa­ne tym jak przy­podo­bać się mu­zuł­ma­nom niż wal­czyć z in­wa­zją. W Szwe­cji za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie szwedz­kiej flagi, w An­glii za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie flagi An­glii a w Danii nie można po­ka­zy­wać flagi duń­skiej gdyż ob­ra­ża­ją one mu­zuł­ma­nów. Z życia spo­łecz­ne­go są usu­wa­ne sym­bo­le chrze­ści­jań­skie aby nie ob­ra­żać mu­zuł­ma­nów a szko­ły post-bry­tyj­skie są zdo­mi­no­wa­ne przez ide­olo­gię is­la­mu. Każdy sprze­ciw w po­sta­ci walki o kul­tu­rę eu­ro­pej­ską pro­wa­dzi do roz­ru­chów, pod­pa­leń oraz gwał­tów uży­wa­nych jako na­rzę­dzie mu­zuł­mań­skiej wojny z Eu­ro­pej­czy­ka­mi oraz z chrze­ści­jań­stwem. Rząd „Wiel­kiej” Bry­ta­nii, aby uspo­ko­ić mu­zuł­ma­nów ze­zwo­lił na pa­tro­le sza­ria­tu oraz two­rzy usta­wę o tym jak wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu do usta­wo­da­wstwa bry­tyj­skie­go aby te było „kom­pa­ty­bil­ne z kul­tu­rą bry­tyj­ską”. Rząd Fran­cji pod­wyż­szył mu­zuł­ma­nom za­sił­ki aby ci nie rzu­ca­li już ka­mie­nia­mi w ka­to­li­ków wy­cho­dzą­cych z ko­ścio­ła. W Niem­czech uka­zał się nawet ar­ty­kuł w ma­ga­zy­nie o wy­cho­wa­niu dzie­ci, o tym aby uwa­żać na blond włosy ro­dzi­ny gdyż mogą mieć one pra­wi­co­we po­glą­dy, na które nie ma miej­sca w nie­miec­kim spo­łe­czeń­stwie.

Mię­dzy­na­ro­do­wa, ży­dow­ska klika ko­mu­ni­stycz­nych pseu­do-in­te­lek­tu­ali­stów wy­cho­wa­ła mu­zuł­mań­skie po­two­ry w Eu­ro­pie wedle swo­jej dok­try­ny wo­jen­nej „dziel i rządź”. Wraz z afry­ka­ni­za­cją, so­do­mi­za­cją oraz li­be­ra­li­zmem i fe­mi­ni­zmem uży­wa­ny­mi jako broń so­cja­li­stów prze­ciw­ko kul­tu­rze i et­nicz­no­ści eu­ro­pej­skiej Eu­ro­pa prze­cho­dzi do hi­sto­rii.

Sami mu­zuł­ma­nie nie kryją nawet swo­ich za­mia­rów pod­bo­ju Eu­ro­py i już po­wie­dzie­li, że we­dług nich pierw­szym mu­zuł­mań­skim kra­jem bę­dzie Dania gdyż duń­ski par­la­ment w po­ło­wie na­le­ży już do mu­zuł­ma­nów. Być może w tej kwe­stii aku­rat po­nio­sła ich fan­ta­zja lecz mu­zuł­ma­nie na pewno mają pod­sta­wy do ta­kiej opi­nii. Bio­rąc pod uwagę wiel­ką imi­gra­cję mu­zuł­ma­nów, ogrom­ną licz­bę uro­dzeń w ro­dzi­nach mu­zuł­mań­skich i bar­dzo małą w ro­dzi­nach eu­ro­pej­skich, uwa­żam że ob­li­cze­nia mu­zuł­ma­nów są bar­dzo uczci­we.

a

Muzułmanin po lewo mówi: Islam domaga się śmierci dla homoseksualistów, brak wolności słowa, kobiety muszą zostać w domu i poddać się swoim mężom! Śmierć dla innowierców! Kobieta po prawo odpowiada: jestem liberalna i on tak na prawdę nie ma tego na myśli.

Za­łą­czam więc ba­da­nia zro­bio­ne przez nie­za­leż­ną or­ga­ni­za­cję Pew re­se­arch, która usta­li­ła ja­kie­go wzro­stu po­pu­la­cji mu­zuł­mań­skiej mo­że­my się spo­dzie­wać do 2030 roku – jeśli Eu­ro­pej­czy­cy nie za­czną wal­czyć o Eu­ro­pę. Dodam, że Pew Re­se­arch Cen­ter z sie­dzi­bą w Wa­szyng­to­nie to or­ga­ni­za­cja nie­do­cho­do­wa, która nie ma żad­ne­go związ­ku ze skraj­ną pra­wi­cą. Ge­ne­ral­nie, w 2030 roku świa­to­wa po­pu­la­cja uro­śnie do 6.9mld a po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie do 26,4%. Do 2030 roku 79 kra­jów bę­dzie miało 1mln wię­cej mu­zuł­ma­nów. W USA w 2030 roku po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie po­dwój­nie z 2,6mln w 2010 roku do 6,2mln w 2030. W Eu­ro­pie w 2030 mu­zuł­mań­ska po­pu­lacja uro­śnie do 8% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji (a na mar­gi­ne­sie 2050 aż 10.2%) Bar­dziej przej­mu­ją­ce są jed­nak dane na temat po­szcze­gól­nych kra­jów gdyż w 2030 roku mu­zuł­mań­ska po­pu­la­cja bę­dzie wy­no­si­ła: Wiel­ka Bry­ta­nia 5.6mln, Fran­cja 7mln, Niem­cy 5.5mln, Szwe­cja 1mln, Ho­lan­dia 1.4mln, Bel­gia 1,2mln, Wło­chy 3,2mln, Nor­we­gia 400tys, Dania 300tys, Gre­cja 700tys, Au­stria 800tys, Buł­ga­ria 1mln, Hisz­pa­nia 1.9mln, Ma­ce­do­nia 800tys, Rosja 18.5mln, Al­ba­nia 2.6mln, Szwaj­ca­ria 660tys. Oprócz tego śred­nia wieku mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie to 30 lat na­to­miast śred­nia wieku Eu­ro­pej­czy­ków to 40 lat. Nie dziwi mnie więc fakt, że mu­zuł­ma­nie w An­glii wy­cho­dzą na ulice i krzy­czą w twarz małej gar­st­ce An­gli­ków (szyb­ko aresz­to­wa­nych za „ra­sizm”), że ich dzie­ci i wnuki będą mu­zuł­ma­na­mi. Jed­nak we­dług mojej opi­nii Europejczyków nie wy­koń­czą mu­zuł­ma­nie ale ich sła­bość, apa­tia, tchó­rzo­stwo oraz przede wszyst­kim głu­po­ta. Od Belga sły­sza­łem że taka sy­tu­acja jest nor­mal­na, Ho­len­der mi oznaj­mił żebym spoj­rzał ile zła uczy­nił ko­ściół ka­to­lic­ki, An­glik wy­zy­wał mnie żar­li­wie od ra­si­stów przez całe pół go­dzi­ny a Niem­ka uzna­ła że gwał­ty mu­zuł­ma­nów to nie za­wsze gwał­ty. Zatem w Eu­ro­pie zde­ge­ne­ro­wa­nych, sła­bych, po­praw­nych po­li­tycz­nie tchó­rzy i idio­tów mu­zuł­ma­nie nie muszą nawet wal­czyć. Wszyst­ko co muszą robić to przy­by­wać i ro­dzić.

Bry­tyj­ska po­li­cja zo­sta­ła po­in­stru­owa­na aby uci­szać każ­de­go kto jest kry­tycz­ny wobec is­la­mu dla­te­go że bry­tyj­ska eko­no­mia opie­ra się na han­dlu ropą a Ara­bia Sau­dyj­ska ma z Bry­ta­nią bar­dzo słod­ki układ w tej spra­wie……za cenę is­la­mi­za­cji i gwał­tu na bry­tyj­skim na­ro­dzie. Poza tym Sau­dyj­czy­cy wy­da­ją for­tu­ny w an­giel­skich skle­pach i wy­ku­pu­ją naj­droż­sze nie­ru­cho­mo­ści w Lon­dy­nie. An­giel­ska klasa pra­cu­ją­ca nie ma dla bry­tyj­skie­go rządu żad­nej war­to­ści.

Na pod­sta­wie ze­bra­nych do­wo­dów do­sze­dłem do wnio­sku, że ogrom­na glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów jest ogrom­nym za­gro­że­niem dla świa­ta i po­win­na być ra­dy­kal­nie zre­du­ko­wa­na. 2.2mld mu­zuł­ma­nów w roku 2030 jest zu­peł­nie nie­po­trzeb­nych i moim zda­niem wy­star­czy­ło­by tylko 20mln dla pod­trzy­ma­nia kul­tu­ry. Jako przy­kład po­pu­la­cji kra­jów mu­zuł­mań­skich w roku 2030 podam Egipt (117mln), Ban­gla­desz (187mln), Pa­ki­stan (245mln), In­do­ne­zję (296mln), Iran (88mln), Tur­cję (88mln), Ni­ge­rię (117mln) oraz Indie – które mimo że nie są kra­jem mu­zuł­mań­skim to we­dług Pew Re­se­arch Cen­ter w roku 2030 po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów osią­gnie w tym kraju 240mln a w 2050 w In­diach bę­dzie wię­cej mu­zuł­ma­nów niż w In­do­ne­zji czyli aż 311mln. Moim zda­niem w In­diach nie po­win­no być nawet jed­ne­go mu­zuł­ma­ni­na a w po­zo­sta­łych kra­jach, które wy­mie­ni­łem po­win­no być tylko tylu mu­zuł­ma­nów aby byli w sta­nie wal­czyć z ży­dow­skim Sza­ta­nem. Jeśli po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów nie zo­sta­nie zre­du­ko­wa­na tak dra­stycz­nie to jihad i sza­riat opa­nu­ją świat po­przez zwy­kłą bio­lo­gię; i nie bę­dzie ta­kiej armii ani ta­kich bank­ste­rów, któ­rzy by­li­by w sta­nie po­wstrzy­mać la­wi­nę ji­ha­du. Inną wer­sją przy­szło­ści jest, że Eu­ro­pej­czy­cy w końcu otwo­rzą oczy a na­stęp­nie z po­mo­cą Izra­ela, Ame­ry­ki, Rosji, Indii i Chin usuną islam z po­wierzch­ni ziemi, co z kolei do­pro­wa­dzi do glo­bal­nej de­po­pu­la­cji.

Na za­koń­cze­nie mam pewną cie­ka­wost­kę dla naj­bar­dziej za­twar­dzia­łych li­be­ra­łów, le­wa­ków oraz wszyst­kich pro­mo­to­rów mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, któ­rzy nie widzą za­gro­że­nia w mu­zuł­mań­skiej imi­gra­cji do Eu­ro­py. W 2010 roku glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów li­czy­ła 1.6bln na­to­miast w 2030 licz­ba ta uro­śnie aż do 2.2mld czyli tylko w ciągu 20 lat uro­śnie o ko­lej­ne 600mln i sta­no­wić bę­dzie aż 26% glo­bal­nej po­pu­la­cji. Le­wac­two uważa, że nie ma żad­ne­go za­gro­że­nia dla­te­go wy­obra­żę sobie przez chwi­lę, że je­stem tak samo na­iw­ny jak oni i przyj­mę, że w 2030 roku 90% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów bę­dzie bar­dzo ko­chać kul­tu­rę eu­ro­pej­ską i chrze­ści­jań­stwo a tylko 10% bę­dzie nas nie­na­wi­dzić. Ozna­cza to więc, że nawet przy tak dzie­cin­nie na­iw­nych za­ło­że­niach Eu­ro­pę bę­dzie chcia­ło pod­bić „tylko” 220mln mu­zuł­ma­nów. Teraz za­łóż­my że tylko 10% z 220mln nie­na­wi­dzą­cych nas mu­zuł­ma­nów prze­do­sta­nie się do Eu­ro­py, co ozna­cza że będą oni w sta­nie zbu­do­wać 22mln armię na na­szym kon­ty­nen­cie. Za­ło­że­nia te są jed­nak nie­do­rzecz­ne gdyż wszy­scy mu­zuł­ma­nie w Eu­ro­pie sza­nu­ją tylko prawo Sza­ria­tu i wszy­scy „uwa­ża­ją krzy­żow­ców za świ­nie” i dla­te­go we­dług Pew Re­se­arch w 2030 roku mu­zuł­ma­nie będą sta­no­wić już 58mln armię w Eu­ro­pie! Do roku 2050 mu­zuł­mań­ska armia w Eu­ro­pie wzro­śnie do 71mln!!!

„Gdy naród zapomina o kunszcie wojennym, gdy jego religia jest kpiną, gdy cały naród staje się narodem zapatrzonym w pieniądz, wówczas nadchodzą barbarzyńcy.”

Robert E. Howard

Marcin Malik

Źródło: http://www.prawica.net/8108

Za: http://forum.wolna-polska.pl/viewtopic.php?f=41&t=2365

Komentowanie zamknięte.